Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorViira, Ants-Hannes
dc.contributor.authorAlatsei, Mariin
dc.date.accessioned2013-05-27T19:35:09Z
dc.date.available2013-05-27T19:35:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/890
dc.description.abstractEttevõtluskeskkond on üks tähtsaim osa ettevõtte arengus ning soodne keskkond annab paremad võimalused saavutamaks soovitud eesmärki. Magistritöös analüüsitakse põllumajandus- ja toiduainetetööstuse ettevõtteid, mis on oma olemuselt ja tegutsemise eripäradest küllaltki erinevad, samas olles omavahel toidu tootmise tarneahelas seotud ning Eestile strateegilise tähtsusega. Magistritöö eesmärgiks välja selgitada põllumajandustootjate ning toiduainetetööstuse ettevõtete ootuste ja seisukohtade sarnasused ning erinevused parima ettevõtluskeskkonna suhtes. Magistritöös on kasutatud Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt 2012. aasta kevadel läbi viidud uuringut „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ja toetusvajadus“ käigus kogutud andmeid. Analüüsi koostamisel kasutatakse mitmest lineaarset ning multinomiaalset logistilist regressioonanalüüsi, lisaks tavapäraseid statistilisi meetodeid. Toiduainetetööstuse keskmised hinnangud vaadeldavatele sisekeskkonna teguritele on kõrgemad kui põllumajandus ettevõtetel. Mitmese lineaarse regressioonanalüüsi tulemusena võib öelda, et ettevõtte tegevusala omab suurel määral mõju sellele, kuidas ettevõtted hindavad oma sisekeskkonna tegureid. Väliskeskkonna analüüsist selgust, et toiduainetetööstuse ettevõtted hindavad kõiki makrokeskkonna tegureid kõrgemalt kui seda teevad põllumajandusega tegelevad ettevõtted. Väliskeskkonna teguritega koostati ka mitmene lineaarne regressioonanalüüs, mille tulemusena selgus, et tegevusala omab mõju väliskeskkonna tegurite olulisuse ja olukorra hinnangutele. Multinomiaalse logistilise regressioonanalüüsi tulemusena võib öelda, et toiduainetetööstuste tegutsemispiirkond on laiem kui põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel. Olenemata sellest, et toiduainetetööstus ning põllumajandus on omavahel seotud, on nad üksteisest küllaltki erinevad. Nende ettevõtluskeskkonna hinnangud erinevad üksteisest. Seega on kindlasti ettevõtluskeskkonna kujundajatel oluline mõista tegevusalade erinevusi, et tagada ettevõtete areng ning kindlasti peavad ettevõtjad ise tundma oma ettevõtluskeskkonda, seda nii välis- kui sisekeskkonna tasandil. See annab ettevõtjatele võimaluse hinnata oma võimalusi ja ette planeerida tulevikku.EST
dc.description.abstractA favourable business environment is important for every business as every enterprise operates in it and it influences them greatly. Regardless of the type of production, a favourable business environment always offers better possibilities and allows entrepreneurs to achieve the desired goals. This Master’s thesis analyses enterprises from agriculture and food industry which on the one hand are fairly similar due to being so connected but on the other hand are also very different in the ways that they operate. The aim of the thesis was to determine, based on data collected during the study Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ja toetusvajadus (Situation of Rural Enterprises, Their Development Trends and Needs for Subsidies), in which ways do the opinions and the expectations of farmers and food industry enterprises differ and in which ways do they coincide when it comes to the best business environment. Analyzed topics include internal and external environment of enterprises and their geographical areas of operation. The employed methods include multiple linear regression and multinomial logistic regression. The analysis determines the differences between the two spheres of activity in terms of business environment and outlines their peculiarities and expectations regarding various factors. This was done for both internal as well as external environment. The results reveal that the food industry enterprises give their various internal and external environment factors a better rating than agricultural enterprises. A successful entrepreneur can predict the changes in the business environment and is able to react to them quickly. Creators of the business environment also have to be very aware of what is going on around them and they have to anticipate the needs of entrepreneurs in order to facilitate their operation.
dc.subjectmaapiirkonnadEST
dc.subjectettevõtlusEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectregressioonanalüüsEST
dc.subjectpõllumajandusettevõttedEST
dc.subjecttoiduainetööstusEST
dc.subjectettevõtjadEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleMaapiirkonna ettevõtluskeskkonna analüüs põllumajandus- ja toiduainetetööstuse ettevõtjate seisukohasten_US
dc.title.alternativeRural business environment from agricultural and food industry perspectivesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2013-05-30


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.