Show simple item record

dc.contributor.advisorKrusealle, Jüri
dc.contributor.authorKull, Meelis
dc.date.accessioned2013-05-27T12:43:51Z
dc.date.available2013-05-27T12:43:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/883
dc.description.abstractTänapäeva keerulistes ja karmides konkurentsitingimustes on ettevõtete jaoks üha tähtsam osata sõnastada ja saavutada ettevõtte eesmärgid. Selleks, et see õnnestuks, vajab ettevõtte juhtkond kindlaid ja ajakohaseid strateegiaid ning oskust neid ellu viia. Strateegiate toimimise kontrollimiseks vajab ettevõte vastavat mõõtmissüsteemi. Mõõtmissüsteeme ja mõõdikuid on erinevaid. Iga ettevõte peaks endale selgeks tegema, milliseid neist on tal kõige otstarbekam kasutada. Antud magistritöö eesmärk on tasakaalus tulemuskaardi mõõdikute välja arendamine ettevõttes SLO Eesti AS. Mõõdikud aitavad põhitähelepanu all hoida neid igapäevaseid protsesse, millest sõltub ettevõtte edu kõige enam. Kui mõõta neid kriitilise tähtsusega protsesse, mis ettevõttele lisaväärtust toodavad, saadakse tegevustest selge ülevaade ning kaob tulemuste erinev tõlgendamine osapoolte vahel. Tegevuste järjepidev mõõtmine aitab jõuda eesmärkideni, kuna põhitähelepanu on pööratud strateegiatele, mida selleks ellu viiakse. Töö on jaotatud kaheks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade tasakaalus tulemuskaardi teoreetilistest alustest. Tutvustatakse tulemuskaardi erinevaid aspekte ja loomise etappe. Töö teine peatükk on empiiriline käsitlus, milles lähtutakse tasakaalus tulemuskaardi väljatöötamise teoreetilistest alustest. Selles osas kogutakse infot SLO Eesti AS-i põhiprotsesside ja neis esinevate probleemide kohta, mis on saadud töötajate poolt kvaliteedi parandamiseks algatatud töörühma koosolekutelt ning ettevõtte juhtkonnaga läbiviidud intervjuude käigus. Töö autor võtab aluseks SLO Eesti AS visiooni ja strateegilised eesmärgid ning viib läbi analüüsi, et töötada välja tasakaalus tulemuskaardi esmased mõõdikud.est
dc.description.abstractConsidering today’s complicated and tense competitive environment, it is becoming more and more important that companies be able to clearly word and achieve their goals. To succeed in the above, the administration of a company needs firm and relevant strategies and the skills to implement them. To monitor the functioning of these strategies, a company needs an appropriate measurement system. Measurement systems and tools are plenty, and each company should be clear on which would be the most reasonable to use. The objective of this master’s thesis is the development of balanced scorecard indicators in the company SLO Eesti AS. The indicators are to help maintain attention on those everyday processes that are crucial to the company’s success. If those processes of critical importance that create added value for the company are measured, a comprehensive overview of its activities can be obtained, and the different interpretations of the company’s performance by various parties will disappear. Consistent performance measurement helps achieve goals as most of the focus is on the strategy implemented for the above purpose. The thesis is divided into two chapters. The first chapter provides an overview of the theoretical bases of the balanced scorecard. Various aspects and stages in the development of the scorecard are introduced. The second chapter of the thesis features the empirical approach based on the theoretical bases of the development of the balanced scorecard. This part consolidates information about key processes at SLO Eesti AS and the problems discovered in them; the information has been obtained during the meetings of the working group initiated by the employees to foster quality improvement, and during interviews with the management of the company. The author takes the vision and strategic goals of SLO Eesti AS as the basis for the research and performs an analysis to develop the initial indicators of the balanced scorecard.eng
dc.subjecttulemuskaartEST
dc.subjectstrateegiline planeerimineEST
dc.subjectfinantstulemusEST
dc.subjectklienditeenindusEST
dc.subjectäriprotsessidEST
dc.subjectorganisatsiooniline õppimineEST
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleTasakaalus tulemuskaardi loomine ettevõttes SLO Eesti ASest
dc.title.alternativeDevelopment of the Balanced Scorecard in the company SLO Eesti ASeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2013-05-30
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.