Show simple item record

dc.contributor.advisorTimm, Tarmo
dc.contributor.authorBaloban, Lilija
dc.date.accessioned2012-06-11T07:32:35Z
dc.date.available2012-06-11T07:32:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/659
dc.description.abstractApteegikaan Hirudo medicinalis L. on üks kaanide tuntumaid liike. Kasutatakse teda võrdlemisi edukalt mitmete haiguste spetsiifiliseks raviks. Lähtudest töö eesmärkidest võin öelda, et: 1. Peamised abiootilised tegurid apteegikaanide jaoks on temperatuur, üldine vee mineraliseerituse ja happelisuse tase, hapnikusisaldus, valguse hulk, veekogu kuju ja sügavus. Nendest kõige oluline näitaja temperatuur 2. Kaanide roll veekogude toiduahelais on väga suur, sest neid söövad paljud loomad ja nad ise toituvad teistest loomadest. 3. Hirudo medicinalis L. on levinud kogu läänepoolse Euraasia aladel, alates Lääne-Siberist ja lõpetades Lõuna-Euroopaga. Apteegikaanid saavad elada erinevat tüüpi veekogudes, näiteks väikestes tiikides, soodes, järvedes, aeglase vooluga jõgedes, mis on hästi soojenevad. Maailmas nende arvukust piiravad looduses: abiootilistest faktoritest temperatuur ja vee pH; biootilistest faktoritest mõned röövloomad; antropogeensetest faktoritest röövpüük, maaparandus ja pestitsiidid. 4. Et hoida seda liiki väljasuremisest, on ta sisse kantud maailma ja Eesti Punase Raamatu nimistusse. Tööstuslikult püütakse mõnel maal sõsarliiki Hirudo verbena, kes elutseb Lõuna-Euroopas ja ei ole siiani kaitse all. 5.On olemas kaks meetodit apteegikaanide tööstuslikuks tootmiseks raviotstarbel kunstlikes tingimustes. Üks on ”Purgimeetod", aga teine on ”Suletud tsükli” tehnoloogia. Esimene vajab väga palju käsitööd, ja kaanide elutingimused sõltuvad suurel määral kasvataja enda teadlikkusest ja täpsusest. Teine ei vaja väga palju käsitööd, on olemas kontroll kasvu üle, ja keskkonnatingimuste säilitamiseks kasutatakse automatiseeritud kontrolli. Sellega on teine meetod on efektiivsem kuna kaanide haigestumise ja suremuse protsent on väiksem. Võib arvata, et käesolevaks hetkeks ei ole veel kõik avastused apteegikaanidest tehtud. Kõik see aga kutsub esile tulevikus veel suurema huvi nende vastu. Jääb loota, et see liik ei kao meie Maalt!est
dc.description.abstractМедицинская пиявки Hirudo medicinalis L. один из известных видов пиявки. Использовали его успешно для лечения специфических болезней. Исходя из целей работы могу сказать, что: 1.Главные абиотические факторы для медицинской пиявки это температура, общая минерализация воды и уровень кислотности, содержание кислорода, количество света, тип водоема и глубина. Самый главный показатель из всех перечисленных это температура. 2.Роль пиявок в пищевой цепи очень большая, потому что их едят много животных и они сами питаются другими животными. 3.Hirudo medicinalis L. распространена по всей Западной Евразии, начиная с Западной Сибири и заканчивая Южной Европой. Медицинские пиявки могут жить в разных типах водоема, например в маленьких прудах, болотах, озерах, в речных с медленным течением, которые хорошо прогреваемы. В мире их численность в природе ограничивают: абиотические факторы такие как температура и pH воды; из биотических факторов некоторые хищники; из антропогенных факторов браконьерство, мелиорация и пестициды. 4.Что бы сохранить вид от вымирания, он внесён в Эстонскую Красную книгу. В некоторых странах вылавливают «сестринский вид» Hirudo verbena,которая обитает в Южной Европе и до сих пор находится не под защитой окружающей среды 5. Есть два метода производства пиявки в искусственных условиях для лечебных целей. Один «баночный» метод , другой технология « замкнутого цикла».Первый нуждается в ручной работе, и жизненные условия пиявки зависят в большой мере 27 от точности и образованности выращителей. Второй способ не нуждается в ручной работе, есть контроль за ростов, и для сохранения условий используется автоматический контроль. Поэтому второй способ эффективнее потому как процент заболевания и смертности ниже. Можно предположить, что на сегодняшний день еще не всё исследовано о медицинской пиявки. И в будущем она будет иметь еще больше интерес. Остается надеется , что этот вид пиявки не исчезнет с нашей планеты!rus
dc.subjectapteegikaanEST
dc.subjectkaanikasvatusEST
dc.subjectkaanraviEST
dc.subjectabiootilised teguridEST
dc.subjecttoiduaheladEST
dc.subjectlevik (biol.)EST
dc.subjectohustatud liigidEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleApteegikaani (Hirudo medicinalis L.) bioloogia,kasutamine ja kasvatamineest
dc.title.alternativeHirudo medicinalis L. biology, use and growtheng
dc.title.alternativeМедицинская пиявка (Hirudo medicinalis L.) биология, использование и выращиваниеrus
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-11
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.