Show simple item record

dc.contributor.authorMõtte, Mati
dc.date.accessioned2019-09-18T09:02:07Z
dc.date.available2019-09-18T09:02:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5396
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractEesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut korraldas Maaeluministeeriumi tellimusel ajavahemikus 6. veebruarist 2017. aastal kuni 10. maini 2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi MAK 2014−2020) progressi hindamise. Aastal 2017 tehtud hindamise põhieesmärgiks oli esitada seni saavutatud tulemused MAK 2014–2020 rakendamise panuse kohta, mis on seotud ELi ühiste maaelu arengu poliitika prioriteetide eesmärkide täitmisega, sh hinnati maaelu arengu poliitika sekkumise tulemuslikkust, tõhusust ja asjakohasust. Hindamine hõlmas MAK 2014–2020 rakendamise perioodi 13. veebruarist 2015. aastal kuni 31. detsembrini 2016. aastal. Maaelu arengu poliitika on osa ELi ühisest põllumajanduspoliitikast (edaspidi ÜPP) ja seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (edaspidi EAFRD). EAFRD vahendite kasutamist juhib Maaeluministeerium MAK 2014–2020 alusel, mis kinnitati Euroopa Komisjoni (edaspidi EK) poolt 13. veebruaril 2015. MAK 2014–2020 rakendamiseks on Eestil võimalik kasutada u 954 miljonit eurot avaliku sektori toetusraha põllumajanduse ja maaelu arengu tagamiseks. MAK 2014–2020 põhieesmärk on eelkõige panustada põllumajanduse konkurentsivõime tõstmisesse, parandada loodusvarade jätkusuutlikku majandamist, tõhustada kliimameetmeid ning tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja territoriaalset areng Eesti maapiirkonna ettevõtjate ja kohaliku algatuse kaudu. MAK 2014–2020 spetsiifilised eesmärgid on koondatud kuude prioriteeti, mille all on omakorda sihtvaldkonnad ja kindlaksmääratud meetmed. Eestis on rakendatud MAK 2014–2020 võimalikust valikust kõiki kuut prioriteeti, millest 4. ja 5. prioriteet on seotud mõjuga keskkonnale ja kliimamuutustele. MAK 2014–2020 prioriteetide eesmärkide täitmist juhitakse meetmetega, mille valik põhineb maaelu arengukava koostamise käigus kindlaks tehtud vajadustel ja eesmärkidel. Kokku rakendatakse MAK 2014–2020 raames üle 20 (all)meetme. Hindamise metoodiline lähenemine tugines MAK 2014–2020 sekkumisloogikal, mis näitab prioriteetide, sihtvaldkondade ja meetmete omavahelisi seoseid. Sekkumisloogika ja seoste valik omakorda tuleneb maaelu arengukava SWOT-analüüsist ehk ELiliikmesriigi vajaduste kaardistamisest. Sekkumisloogikal põhinev hindamine loob aluse, et mõõdetakse üksnes sellise idindikaatoreid, millel on olemas oluline seos sihtvaldkonna kaudu prioriteedi ja maaelu arengukavaga. Metoodiliselt on võimalik koostada mõjuahelate seosed, kus on olemas kõik sisendid ja mõõtmiseks kasutatavad väljundid. Hindamise struktureerimise faasis koostati metoodika, kus on seotud ahelad hindamisküsimuse ja sihtvaldkonna vahel hindamiskriteeriumi kaudu, millega omakorda on seotud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed indikaatorid. Hindamise metoodilist lähenemist ja seoseid indikaatoritega kirjeldab peatükk 2.4 „Kasutatud metoodika“. Järgnevalt esitame põhilise teabe kokkuvõtte MAK 2014–2020 hindamise tulemusel leitud kuue prioriteedi rakendamise kohta seisuga 31.12.2016 tuginedes finantsandmetele, ühiste ja maaelu arengukava eriomaste indikaatorite kvantifitseeritud sihtväärtustele. Olulisel kohal on tulemusindikaatorite väärtuste muutusja ka tulemusraamistikus määratletud vahe-eesmärkide täitmine.est
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccesseng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectmaaeluest
dc.subjectarengukavadest
dc.subjecttulemuslikkusest
dc.subjectuuringute aruandedest
dc.subjectEestiest
dc.titleEesti maaelu arengukava 2014–2020 prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamise lõpparuanneest
dc.typeReport
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Majandus-ja sotsiaalinstituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; openAccess

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.