Show simple item record

dc.contributor.advisorKliimask, Jaak
dc.contributor.authorKass, Elo
dc.date.accessioned2019-05-30T06:07:10Z
dc.date.available2019-05-30T06:07:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5085
dc.descriptionMagistritöö Linna- ja tööstusmaastike korralduse erialalest
dc.description.abstractArengukava on omavalitsuse visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamisele suunatud poliitiline kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arenguvajadusi, strateegiat, kavandatud tegevusprioriteete, nende eesmärkide saavutamisega seonduvaid finantsilisi vahendeid. Arengukava koostamise nõue on seadusega sätestatud. Eesmärk on selgitada välja, kas Pärnu linna arengu (arengukavades määratud) eesmärgid aastatel 1998- 2018 on täidetud ja kas neis on toimunud muutusi. Pärnu linna arengukava on peamiseks aluseks kohaliku omavalitsuse elu korraldamisel, milles kajastuvad linna arendamise eesmärgid ning nende saavutamiseks kavandatavad tegevused. Töös on uuritavaks materjaliks Pärnu linna arengukavad. Teada saamiseks uuriti arengukava koostamise metoodikat, arengueesmärke, nende täitmist, klassikalisi arenguindikaatoreid nagu rahvastik, tööhõive ja turism ning nende muutusi ajas. Kasutatud on kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid teiseseid andmeid, mida on eelnevalt kogutud statistika eesmärgil. Eesmärk vastab küsimusele, millise positiivse seisundi me tahame aja jooksul saavutada. Eesmärkide seadmisel tuleb teadvustada, et nende täitmise kontroll ja tagasiside andmine kohaliku omavalitsuse organisatsiooni ja kogukonda on samavõrd oluline kui nende loomine. Informatsioon annab vajalikku tagasisidet, et tagada jätkusuutlik ja mitmekesine linnaareng. Seire eesmärgiks on koguda informatsiooni arengukava täitmise ja rakendamise efektiivsuse kohta. Arendustegevuse edukuse hindamiseks on tarvilik regulaarselt toimiv seiresüsteem. Arengukavasid on aja jooksul täiustatud, muudetud mahukamaks, arengueesmärke on tulnud juurde. Tulevikuvisioon on jäänud viimase 20 aasta jooksul suures osas samaks. Pärnu linna arengukava seiresüsteem vajab täiustamist- vähene võimekus läbiviia uuringuid, puudub osakodade ühtne andmebaas, valdkondlikud uuringud, millel puudub ametlik dokumentatsioon. Aastate 2005-2008 kohta on koostatud Pärnu linna sotsioloogi poolt kogumik, mis annab ülevaate erinevate arenguvaldkondade seireandmetest- hinnangust tehtud tööle. Alates 2012 aastast on Pärnu linna majandusaasta aruannetes välja toodud planeeritud arengutegevuse maksumus ning summa, mille eest reaalselt tegevusi ellu viidi. Kuid antud infomatsioon ei ole arengueesmärkide täitmise kohta ülevaate saamiseks piisav. Kokkuvõtlikult võib öelda, et arengukavade eesmärgid haakuvad üksteisega ja täiendavad teineteist. Lisaks arengu kavandamisele on oluline kavandada ka arendustegevust ennast – koostada arengu kavandamise kava ja seirata selle elluviimist, mis annaks sisendi linna jätkusuutlikuks arenguks.est
dc.description.abstractThe development plan is a political agreement aimed at achieving the goals based on the local government's vision, which includes analysis of the situation, development needs, strategy, planned priorities for action, and the financial resources related to the achievement of these goals. The requirement to prepare a development plan is provided by law. The aim is to find out whether the goals of the development of Pärnu (defined in the development plans) for the years 1998-2018 have been met and whether there have been any changes in them. The Pärnu City Development Plan was the main basis for organizing local government life, which reflected the goals for city development and the activities planned to achieve them. The research material of the thesis is the Pärnu City Development Plan. The methodology of the development plan, development goals, their fulfillment, classical development indicators such as population, employment and tourism, and their changes over time were studied to obtain the necessary information. Quantitative and qualitative secondary data that has been collected for statistical purposes have been used. The goal corresponds to the question of which positive status we want to achieve over time. When setting goals, one must be aware that controlling their performance and giving feedback to a local government organization and community is as important as creating them. The information provides the necessary feedback to ensure sustainable and diverse urban development. The purpose of monitoring is to collect information on the implementation of the development plan and the efficiency of its implementation. A regular monitoring system is needed to assess the success of development activities. Development plans have been improved over time, expanded, and more development goals have been added. The vision for the future has remained largely unchanged over the last 20 years. The Pärnu City Development Plan monitoring system needs improvement – because of poor capability-based research, no single database of the departments, and there are no sector-specific surveys with official documentation. For the years 2005-2008, a compilation has been made by the sociologist of the city of Pärnu, which gives an overview of the monitoring data of different development areas - an assessment of the work done. Since 2012, the cost of the planned development activities and the amount for which the activities were actually carried out have been indicated in the annual reports of the City of Pärnu. However, this information is not sufficient to provide an overview of the achievement of development goals. In summary, it can be said that the objectives of the development plans are interlinked and complementary. In addition to planning for development, it is also important to plan specific activities themselves - to prepare a plan, a schedule, and monitor its implementation, which would provide input for the sustainable future progress of the cityeng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectarengukavadest
dc.subjectvisioonest
dc.subjectarenguindikaatoridest
dc.subjectarengueesmärgidest
dc.subjectseireest
dc.titlePärnu linna arengu eesmärkide täitmine ja muutmine aastatel 1998-2018est
dc.title.alternativeFulfillment and change of development goals of the city of Pärnu in 1998-2018eng
dc.typeThesis
dc.date.defensed2019-06-01
rioxxterms.freetoread.startdate1.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.