Show simple item record

dc.contributor.advisorPõder, Anne
dc.contributor.authorAkkatus, Kadri
dc.date.accessioned2012-06-06T12:29:54Z
dc.date.available2012-06-06T12:29:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/507
dc.description.abstractTänapäeva konkurentsitihedas majanduselus peaks ettevõtte püsimajäämise eesmärgil iga ettevõtte juhtkond väga suurt tähelepanu pöörama kvaliteedile ning arvestama kliendi soovide ja vajadustega. Selleks, et ettevõtte saavutaks kõrge kvaliteeditaseme ja kliendi rahulolu, peab ettevõtte töötaja oma tööga rahul olema. Oluline on, et töötajat väärtustatakse vastavalt tema töötulemustele ja oskustele. Tähtis on, et töötaja ei lahkuks ettevõttest ning ei valiks konkureerivat ettevõtet. Seetõttu on oluline, et juhtkond oleks kursis töötajate rahulolust ja motivatsioonist. Töörahulolu uuring annab hinnangu, mis punktides on töötajad rahul ja, kus tuleks sisse viia muudatusi. Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks oli uurida Selver AS-i viie Tartu Selveri töötajate hinnangut töörahulolu ja motivatsiooni kohta. Uuringu viis läbi Selver AS-i personali osakond, kuid autorile jäi saadud andmete analüüs. Analüüsi koostamise aluseks tuli tutvuda teoreetilise kirjandusega. Saadud tulemused edastatakse Selveri juhtkonnale. Töörahulolu küsimustik koosnes 71 küsimusest, mis olid paigutatud teema plokkidesse. 1) Selver tööandjana 2) Töötaja töö ja rahulolu 3) Meeskonna koostöö ja õhkkond 4) Kaupluse juhataja 5) Emotsioonid selveri suhtes Kokku laekus 121 ankeeti. Tulemusi analüüsti kõigepealt kõikide vastanute lõikes ja pärast seda vastajate vanuse, hariduse, perekonna suuruse ja tööstaaži alusel. Sõbra Selveri andmeid ei saanud kasutada demograafiliste andmete analüüsil, sest iseloomustavad küsimused jäeti vastamata. Analüüsi tulemusena selgus, et töötajad on rahulolematud. Paljud töötajad on Selveris pettunud, sest tööjõudu on vähendatud ning seetõttu on töökoormus suurenenud. Paljud ankeedi täitjatest tunnevad, et nad on stressis ning üleväsinud. Koju minnes ei suudeta korralikult puhata välja ning töötajad tunnevad, et töö ja eraelu vahel puudub tasakaal. Töötajad on sellest kõigest vihased ja ärritunud. Paljud lahkuvad ettevõttest negatiivsete tunnetega ning võivad teha Selveri kohta halba reklaami. Töörahulolu tõstmiseks ettevõttes, esitas töö autor juhtkonnale järgmised ettepanekud:  juhtkond peaks looma tingimused, milles töötajad on motiveeritud ja oma tööga rahul;  pöörata suuremat tähelepanu töötajate tunnustamisele, sh kiitmisele, edutamisele,  ühisürituste korraldamisele jmt;  korraldada koolitusi uutest toodetest ja töövõtetest  kaasata töötajaid koosolekutel, et anda neile võimalus välja tuua arvamust ja nendega ka arvestada  täiustada koostööd ja informatsiooni levikut meeskondade ja kaupluste ning juhkonna vahel;  palgata töökoormuse vähendamiseks lisa personali. Bakalauruse tööle seatud eesmärk täideti. Töörahulolu uuringuga selgitati välja Tartu Selverite rahulolu ja motivatsiooni tase. Saadud tulemuste alusel esitati juhtkonnale problemaatilised kohad ja vastavad ettepanekud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et uuringus osalejad ei ole rahul.en_US
dc.subjecttöötajadEST
dc.subjecttöörahuloluEST
dc.subjecttöömotivatsioonEST
dc.subjectSelver (kauplustekett)EST
dc.subjectküsitlusuuringudEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleTöötajate töörahulolu uuring 2011. aastal Selver AS Tartu selverite näitelen_US
dc.title.alternativeLabor job satisfaction study on the example of supermarkets of Selver Ltd. in Tartu in 2011en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-07
dc.date.defensedIncreasing problems with labor are common problem at the time. Employer should know about labor satisfaction or dissatisfaction. Every company manager should give special attention to welfare of workers as motivated people help to ensure better economic results. The main goal of bachelor thesis was to analyze the labor satisfaction in Selver Ltd. on example of Selver supermarkets in Tartu. Empirical basis of thesis is a satisfaction survey. The sample is drawn by five AS Selver supermarkets in Tartu: Anne, Jaamamõisa, Ringtee, Sõbra and Veeriku. Altogether 121 workers participated in the study. 27 sources were used in the theoretical part originating from books, internet and magazines. Questionnaire consisted of 71 statements which were composed by Selver Ltd.'s personnel department. Author's task was to analyze collected data. Respondents assessed their satisfaction with various factors on scale from 0 to 10. Satisfaction survey revealed that employees were dissatisfied. Many workers are disappointed because of the cuts of labor which leaded to increased workload. Many participants feel stressed and overtired. Author presented following propositions for management to increase workers satisfaction: 78  management should establish conditions in which workers are motivated and satisfied with their job,  to pay greater attention to acknowledge workers including approving and promoting,  organize joint events for workers etc.,  organize trainings of new products and working methods,  include workers to meetings to give them opportunity to speak up and take it into account,  improve cooperation and dissemination of information between teams, supermarkets and management,  hire more people to decrease workload. Author pointed out problematic parts and gave some thoughts about possible solutions. Analyzed data and propositions were forwarded to personnel department of AS Selver.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.