Show simple item record

dc.contributor.advisorKorjus, Henn
dc.contributor.authorPaeküla, Marek
dc.date.accessioned2019-05-29T06:20:36Z
dc.date.available2019-05-29T06:20:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5064
dc.descriptionBakalaureusetöö Metsanduse õppekavalest
dc.description.abstractJärgnevas lõputöös on analüüsitud AS Rait Tartu Puiduterminali töökoormust, käsitledes igat tööprotsessi eraldi. Teemavalik tulenes autori isiklikust huvist Tartu puiduterminali lao koormuse vastu. Soov oli saada teada, kui suur on olnud muutus töökoormuses ja uurida, mis neid muutusi on põhjustanud. Lisaks teada saada, mida on see ettevõtte laotöös muutnud ja kuidas oleks võimalik töökoormuse kasvuga ettevõttes toime tulla. Töö on koostatud analüüsides AS Rait Tartu Puiduterminali laojuhataja kogutud andmeid aastatest 2014-2018. Töö koosneb neljast suuremast osast - esimeses kirjeldatakse ettevõtet ja tööprotsesse Tartu Puiduterminalis. Teises osas kirjeldatakse töö metoodikat ja kasutatud materjale. Kolmandas osas analüüsitakse ja tuuakse välja muutused töökoormuses. Töö neljandas osas leitakse põhjused miks on töökoormus muutunud ja kuidas töökoormuse kasv on mõjutanud ja muutnud igapäevast laotööd. Lisaks tuuakse välja ettepanekud tagamaks lao jätkusuutlikus. Töö viimases osas prognoositakse laokoormust aastaks 2020. Töö eesmärk on leida töökoormuse arvuline muutus, põhjused selleks ja ettepanekud, kuidas ettevõttel oleks parem töökoormuse kasvuga toime tulla. Tööd saavad kasutada laondusega tegelevad ettevõtted informatsiooni kogumiseks ja uute lahenduste leidmiseks laotöös.est
dc.description.abstractIn the following thesis, the workload of AS Rait, Tartu Terminal has been analysed, treating work processes separately. The choice of topic was based on the author´s personal interest in the workload of Tartu terminal. Wish to find out how big the change in the workload has been and what has been the cause in the changes. In addition, finding out what has changed in company warehousing and how would it be possible to manage workload within the company. The thesis is composed by analysing the data collected by the warehouse manager of AS Rait, Tartu Terminal from 2014-2018. The thesis consists of four major parts – first one describes the company and the work processes at the Tartu Terminal. The second part describes the work methodology and the materials used. In the third part, changes in workload are analysed and presented. In the fourth part, the reasons why the workload has changed and how the increase in workload has influenced and changed the daily work is found. In addition, proposals are made to ensure the warehouse is sustainable. In the last part of the thesis, the workload is forecast by year 2020. The aim of the thesis is to find a numerical change in the workload, the reasons behind it and suggestions, how the company would be able to cope with the increase in workload. The thesis can be used by warehousing companies to gather information and find new solutions in warehousing.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectlaodest
dc.subjecttöökoormusest
dc.subjecthoidladest
dc.subjectladustamineest
dc.titleAS Rait Tartu Puiduterminali koormuse analüüsest
dc.title.alternativeWorkload analysis of AS Rait, Tartu terminaleng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-10
rioxxterms.freetoread.startdate10.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.