Show simple item record

dc.contributor.advisorLaanisto, Lauri
dc.contributor.authorMaido, Anne-Liia
dc.date.accessioned2019-05-27T10:48:46Z
dc.date.available2019-05-27T10:48:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4990
dc.descriptionBakalaureusetöö Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogiasest
dc.description.abstractÖkoloogiliste teaduste arengu kujundajateks on olnud mitmed erinevad teooriad ja teadused. Alustades loomade populatsioonide uuringutest ning lõpetades füüsika seaduspärasuste rakendamisega taimepopulatsioonide uurimises. Taimede populatsiooniökoloogiliste teadustööde eesmärgiks on olnud tõlgendada ja seostada taimkattes esinevaid dünaamilisi mustreid nii ajas kui ka ruumis. Sessiilse eluvormi, vegetatiivse paljunemise ja kõrge plastilisuse tõttu kasutatakse neid mudelorganismidena uurimaks keskkonnategurite mõjusid - nii lühiaegsetes katsetes kui ka pikemas ajajärgus. Oluline on kindlaks teha millised keskkonnafaktorid taimi mõjutavad ja kui suurel määral. Taimede püsimajäämine sõltubki eelkõige nende plastilisusest ning olemasolevate metapopulatsioonide elujõulisusest. On leitud, et liigisisese varieeruvuse osakaal on kuni ⅓ koosluse funktsionaalsete tunnuste varieeruvusest, seega on populatsioonisisesed ja just tunnustepõhised uuringud tegelikult sama olulised kui populatsioonidevahelised. Varasemalt uuriti seda kõike eelkõige lokaalsel tasandil, mis on siiski üsna piiratud lähenemine. Liigisisese varieerumise arvessevõtt teaduslikes uuringutes on varasemaga võrreldes veidi suurenenud. Kaasa on aidanud makroökoloogia kujunemine, mis on teadlasi viinud reduktsionistlikust teadustööst pea kõikehõlmavani. Lihtsustades sellega globaalsel tasandil avalduvate protsesside mõistmist ning ülemaailmsetele eesootavatele keskkonnaprobleemidele lahenduste leidmist. Nüüdse tehnoloogia ja andmetöötluse arengu abil on võimalik läbi viia globaalsel skaalal makroökoloogilisi meta-eksperimente nagu seda on PlantPopNet´i projekt. Sellised projektid aitavad leida korrapära ja välja töötada lahendusi populatsooniökoloogias valitsevatele probleemidele ja küsimustele, olgu siis lokaalsel või globaalsel tasandil. Projekt uuribki taimepopulatsioonide püsimajäämist, demograafiat ning looduslike ja võõrliikide funktsionaalsete tunnuste erinevusi. Erinevate uuringute tulemustest on välja tulnud maakasutuse muutustest tulenev taimekoosluste vaheldumine, mis muutuvates kliimatingimustes mõjutab aja jooksul taimede funktsionaalsete tunnuste kujunemist. Selle tagajärjel suureneb loodusliku valiku surve mitte ainult liikidevaheliselt vaid eelkõige liigi siseselt. Kohalike populatsioonide levila on seotud nii globaalsete koloniseerimiste ja väljasuremistega. Läbivaks edasiviivaks jõuks teaduses on igasugune koostöö, olgu selleks makroökoloogia liitmine meta-eksperimentidega, statistiliste meetodite rakendamine bioloogias reeglipärade leidmiseks või töörühmad tegelemas ülemaailmselt samade uurimisküsimustega. Meta-uuringud võimaldavad leida keskkonnamõjude seoseid liigi levikuga. Arvestades eelseisvate keskkonnamuutustega on vaja teha üldistavaid järeldusi taimepopulatsioonide dünaamika kohta, selgitades välja kliimamuutustest tingitud protsessid taimekooslustes. Siinkohal on üheks lahenduseks globaalne PlantPopNet´i meta-eksperiment, mille mudelorganism P. lanceolata on kosmopoliitse levikuga. Säärane lai areaal võimaldab leida projekti raames kogutud andmete põhjal leida vastused püstitatud küsimustele. Tulevikus on kavatsus läheneda projektile analüütilisest küljest ning samuti lisaeksperimentidest osa võtta, uurida sealjuures, lõivsuhteid, mükoloogilisi interaktsioone või entomoloogia mõju antud katseala taimedele.est
dc.description.abstractThe purpose of this study is to introduce research methods of population dynamics and to introduce a global plant population study project PlantPopNet. Literature review gives insight into the formation processes of macroecology. Formerly the main focus in ecology was on interspecific variation. This study argues that intraspecific traits have the same value as interspecific variation when it comes to functional traits. In addition to that, research on local scales has been very limited when it comes to making global generalizations, therefore the direction of research has drifted towards wider areas - as in macroecology. Below are descriptions of meta-analysis and its positive and negative aspects. In the future, there is interest for PlantPopNet analytical methods and several add-on experiments to take part in.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectpopulatsioonid (biol.)est
dc.subjectliigisisene varieeruvusest
dc.titleTaimede populatsioonidünaamika ja PlantPopNet meta-eksperimentest
dc.title.alternativePopulation dynamics of plants and meta-analysis of PlantPopNeteng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-03
rioxxterms.freetoread.startdate3.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.