Show simple item record

dc.contributor.advisorOper, Liis
dc.contributor.authorPik, Silver
dc.date.accessioned2019-05-27T09:58:32Z
dc.date.available2019-05-27T09:58:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4981
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstract2018. aastal kehtestas Euroopa Liidu dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigis toodetud veoautorehvidele. Tollimaksu kehtestamisel analüüsiti mõju tootjatele, kuid mõju analüüs edasimüüjatele ning lõpptarbijatele on tegemata. Bakalaureuse töö eesmärk on hinnata 2018. aastal toimunud muutusi 2 G Baltic Company müügitulemustes ning finantsnäitajates. Töö teoreetilises osas antakse ülevaade ettevõtte müügitulemusi mõjutavatest makromajanduslikest teguritest ning tollimaksude kasutamistest ning finantsanalüüsi vajalikkusest ja selle meetoditest. Empiirilises osas teostatakse 2 G Baltic Company OÜ horisontaal- ja vertikaalanalüüs aastatel 2013-2018. Samuti teostatakse suhtarvude analüüs bilansi ja kasumiaruande alusel. Samuti uuritakse ettevõtte müüginäitajaid aastatel 2017-2018.Töö koostamiseks kasutati erialaseid raamatuid, Statistikaameti andmeid, ettevõtete majandusaasta aruandeid ning müügidokumentatsiooni. Analüüs teostati kvantitatiivsel meetodil. Analüüsi käigus selgus, et uuritava perioodi jooksul olid ettevõtte majandustulemused stabiilsed, ning näidates 2018. aastal finantsnäitajate kasvu. Ettevõtte müügistruktuuri analüüs näitas perioodil 2017-2018 olulisi muutusi. Kasvas rehvide müük, käive ning kasumimarginaal. Samas toimusid olulised muutused rehvimüügi struktuuris.est
dc.description.abstractIn 2018, the European Union imposed an anti-dumping duty on truck tires produced in the People's Republic of China. The effect of the duty was analyzed on manufacturers, but analysis of the dealers and the end users was not done. The aim of the bachelor's thesis is to evaluate the changes in the sales results and financial indicators of 2 G Baltic Company LLC in 2018. The theoretical part of this paper gives an overview of the macroeconomic factors affecting the company's sales results, the use of customs duties and overview of the necessity of financial analysis and its methods. The empirical part conducts financial analysis for 2 G Baltic Company LLC in 2013-2018 period. The analysis of ratios is based on the balance sheet and the income statement. Sales figures of the company in 2017-2018 will also be examined. The analysis was performed by quantitative method. The analysis revealed that the company's financial results were stable during the period under review, showing the growth of financial indicators in 2018. Analysis of the company's sales structure showed significant changes in 2017-2018 period. Tire sales, turnover and profit margin grew, at the same time there were significant changes in the tire sales structure.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectmajandustulemusedest
dc.subjecttollimaksudest
dc.title2 G Baltic Company OÜ müüginäitajate muutus dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise järelest
dc.title.alternativeChange of 2 G Baltic Company OÜ Sales figures after anti-dumping duty implementioneng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-06
rioxxterms.freetoread.startdate6.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.