Show simple item record

dc.contributor.advisorPõder, Anne
dc.contributor.authorNeuhaus, Rivo
dc.date.accessioned2019-05-09T09:48:10Z
dc.date.available2019-05-09T09:48:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4742
dc.descriptionMagistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekavalest
dc.description.abstractInnovatsiooni juhtimist maamajanduslikes väikeettevõtetes on uuritud vähe. Ometi on innovatsioon avatud turgudel ning tihedas konkurentsis vältimatu. Magistritöö eesmärgiks on juhtumianalüüsi meetodil innovatsiooni rakendanud maamajandusettevõtete näitel uurida, kuidas innovatsiooni juhitakse ning millised on esile kerkinud probleemid. Uuringu eesmärgi saavutamiseks kasutati süvaintervjuud ja kontekstianalüüsi kahe edukalt innovatsiooni rakendanud maamajandusliku väikeettevõtte näitel. Uuringu suurim ja põhimõttelisem tulemus korrespondeerub tänapäevase käsitlusega innovatsiooni juhtimisest, mille järgi innovatsiooni juhtimise valdkondadel (strateegia, protsessid, sidemed, organisatsioon, õppimine) on omavahel tugev seos ning edukas innovatsiooni juhtimine võtab üksikute osade asemel arvesse terviksooritust. See tähendab, et innovatsioonistrateegia määrab innovatsiooni ulatuse ja sisu, mis omakorda tingib protsessid, organisatsiooni, sidemed ja õppimisvajaduse. Protsesside edukus sõltub aga loodud sidemetest, inimeste võimekusest, nende eelnevalt individuaalselt kui ka kollektiivselt õpitust ja lõpuks strateegilisest valikust, kas protsesse üldse käivitatakse. Olemasolev organisatsioon määrab ära, kas on ainest innovatsiooni tekkimiseks, kas on võimekust innovatsiooni teha või milliseid kompetentse ja kuidas arendada (sidemed, õppimine). Sidemed ja õppimine omakorda kas võimaldavad innovatsiooni või takistavad seda sõltuvalt, millistesse sidemetesse ja millisesse õppimisse on panustatud. Uuringu tulemused on kasutatavad õppeprotsessis selgitamaks ja mõistmaks põhjustagajärg seoseid väikeettevõtete innovatsioonis. Samuti on see võimalus edasisteks uuringuteks innovatsiooni juhtimise kitsamates valdkondades või spetsiifiliselt VKE-des.est
dc.description.abstractInnovation management in rural economy small enterprises has seen small number of studies. Yet, innovation in open markets and tight competition is inevitable. By employing the case-study method the objective of the Master`s thesis is to explore how is innovation managed and what are relevant problems based on the examples of rural economy enterprises that have implemented innovation. In order to achieve this objective, in-depth interviews and contextual analysis were used in the case of two rural economy small businesses that have successfully implemented innovation. The greatest and fundamental outcome corresponds to modern discourse of innovation management according to which the fields of innovation management (strategy, processes, connections, organisation, learning) have strong interconnections and that successful innovation management encompasses the whole performance instead of separate items. This means that innovation strategy defines the extent and content of innovation which in turn determines processes, organisation, connections and learning needs. But the success of processes depends on connections made, capabilities of people, their previous experience obtained individually and collectively and finally on the strategic choice whether processes are launched at all. Existing organisation determines whether there is substance or capacity for innovation and the sort of competences and their development (connections, learning). Connections and learning in turn either enable or inhibit innovation depending on which connections and learning have been promoted. The results of the study are utilizable in a learning process to clarify and understand cause and effect linkages in small business innovation. It`s also an opportunity for further studies in the sub-areas of innovation management or specifically in SMEs.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectinnovatsiooni juhtimineest
dc.subjectjuhtimisviisidest
dc.subjectpereettevõttedest
dc.subjectväikeettevõttedest
dc.subjectmaamajandusest
dc.titleInnovatsiooni juhtimisega seotud probleemid maamajandusettevõtetesest
dc.title.alternativeProblems related to innovation management in rural enterpriseseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2019-05-22
dc.contributor.departmentÖkonoomika ja ettevõtlusest
rioxxterms.freetoread.startdate22.08.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.