Show simple item record

dc.contributor.advisorPilving, Tarmo
dc.contributor.authorRoostalu, Raido
dc.date.accessioned2018-06-05T07:23:38Z
dc.date.available2018-06-05T07:23:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4401
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusturismi õppekavalest
dc.description.abstractKäesolevas bakalaureusetöös uurib autor üht võimalust Lahemaa rahvuspargi digitaliseerimiseks. Teema praktilisest väärtusest tulenevalt on uurimisküsimusteks "Kas sõidujagamisteenus on ühendatav giiditeenusega kaasaaegse tehnoloogia abil?", "Kas pakutav tehnoloogia näeb majanduslikku otstarbekkust laiendada kasutajaskonda väljaspool tiheasustusi?", "Kas pakutava tehnoloogia kasutajad on huvitatud lisavõimalusest juba olemasolevale funktsioonile?", "Kuivõrd avatud on näitena valitud ala esindajad tehnoloogilistele uuendustele?" Uuringu käigus koguti andmeid kõikidelt seotud osapooltelt kasutades nii kvalitatiivset, intervjuud, kui ka kvantitaviiset, ankeetküsitlused, uurimismeetodit. Töös on esitatud saadud info põhjal üldistused ning kokkuvõtvad järeldused. Autori hinnangul on uurimistöö tulemusena leitud vastused uurimisküsimustele piisavalt ammendavad, et töö teemat praktikasse rakendada, kuid samas on töö käigus tõstatunud küsimusi, mille põhjal on võimalik antud uurimistööga tulevikus ka edasi liikuda. Tulemustest selgus, et enim on pakutud ühendteenuseks valmis hetkel olemasolev tehnoloogia ning siseturist,.Välisturistidele sõidujagamisteenus hetkel niivõrd tuttav ei ole, kuid neil on valdavalt ootus tutvuda kohaliku kogukonnaga. Tehnoloogiat omav ettevõte on avatud, kuid mitte initsiatiivikas, olles valmis riskide jaotamiseks kaasama teenuse arendamisse koostööpartneri. Potentsiaalne teenusepakkuja on kogutud andmete põhjal pigem alalhoidlik ja soovib veenduda nõudluse olemasolus.est
dc.description.abstractIn this diploma thesis, the author examines an opportunity to integrate smart tourism application into Lahemaa National Park. From the practical view of this topic, the main questions to be answered are “Does modern technology support the combination of ride-sharing service and guide service together in one application?”, “Does the smart application see economic benefits to expand out from city environments”, “Are the users of smart application interested in additional functions?”, “What are the example area's people’s attitudes and expectations to the new technological innovation?”. Information was gathered thru the study from all stakeholders using both qualitative (interviews) and quantitative (questionnaires) research methods. The paper contains generalizations and conclusions according to the answers received. The author estimates the answers sufficiently exhaustive to implement the study into practice. On the other hand, there have been raised questions which will allow continuing with that study in the future. The results show that this sort of joint service is technically practicable and the domestic users are ready to try and use the possible additional option of the ride-sharing app. Foreign tourists are not familiar with ride-sharing applications but they are interested to meet the local community. The owner of the technology is open for additional functions but not initiative offering co-operation to a potential developer. Potential service providers are rather conservative and wish to see signs of tangible demand.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectloodusturismest
dc.subjectelamustransportest
dc.subjectnutitelefonidest
dc.titleElamustransport Lahemaa rahvuspargis: kogukonna ja külastaja ühendamine uudses teenusesest
dc.title.alternativeSmart Transportation in Lahemaa National Park: Connecting Local Community and Visitors via Modern Serviceeng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-05
dc.contributor.departmentLoodusturismest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.