Show simple item record

dc.contributor.advisorKull, Tiiu
dc.contributor.authorLink, Teele
dc.date.accessioned2012-06-04T10:10:51Z
dc.date.available2012-06-04T10:10:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/439
dc.description.abstractThe current composition firstly describes and explains the importance of the articles being vital to the integration of sustainable tourism and biodiversity conservation found in Third National Reports under the Convention on Biological Diversity. Those themes are: Tourism and Biodiversity; Traditional Knowledge and Related Provisions; Public Education and Awareness; Research and Training. Thereupon, after representing the theoretical overview, parallels and compares various countries grouped on sundry basis. For that purpose, National Reports Analyzer is used, which is available on Convention`s webpage (http://www.cbd.int/reports/). The contradistinguished varieties among the polities are: countries where ecotourism is a conservation strategy versus countries where ecotourism is seen as a branch of a whole tourism industry; comparison between the realms situated in different continents; collation between the countries within the Europe according to the regions like Atlantic Region, Continental Region and others; compare based on the differences between developed, economy in transition, developing, and least developed commonwealths. Farther, separately are researched states including hotspot(s). Regarding those body politics the topic Biodiversity and Tourism is examined. The primal findings indicate that various countries have accorded not identical priorities to implementation of the sundry articles of the Convention due to their differing national circumstances and levels of capacity for implementation. Still, the drift is to put into the practice the requirements answerable for the articles at issue all over the world. The economic development sustains most in the article Biodiversity and Tourism as an indicator which determines if the apt regulations and programs are in place or not. With regard to the other topics studied, the economic advancement did not seem to have any evidently influence upon the accomplishment of adequate mechanisms and guidelines. Besides, the utmost contrast between the countries where ecotourism is a conservation policy and the polities where eco-tourism is seen as a branch of a whole tourism industry become known under the article Traditional Knowledge and Related Provisions. In regions where eco-tourism is a preservation strategy corresponding aids and appliances have been put in use more prosperously. As for realms located in hotspots domains, the polities where vital programs are functioning gain the remarkable majority compared to the countries where the pertinent strategies are absent.eng
dc.description.abstractKäesolev kirjutis suhtestab omavahel jätkusuutlikku turismi ja bioloogilist mitmekesisust. Antud uurimusteema sai valitud kuna käesoleval ajal on keeruline leida midagi veelgi aktuaalsemat kui turismi korraldamine keskkonda säästval viisil. Lisaks soovisin mina kui autor tegeleda võimalikult globaalse teemaga. Antud uurimustöö rajaneb Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooni (BMK) kolmandal raportil. Sissejuhatuses on ülevaade nendest artiklite teemadest, mille osas antud töö peaks välja selgitama kas ja mil määral on ellu rakendatud abinõud elurikkuse kaitseks turismi sektoris. Vaatluse alla on võetud sellised riigid, mida on võimalik rühmitada mingi olulise ja asjakohase tunnuse järgi nagu näiteks bioloogiliste tulipunktide olemasolu neis või maade arengutase. Nii on olnud võimalik võrrelda konventsioonis äramärgitud punktide täitmist grupeeringute kaupa. See on vajalik analüüsimaks üleüldist situatsiooni erinevate tingimuste ja olukordade valguses. Vastused püstitatud küsimustele sai kasutades Bioloogilise Mitmekesisuse Konvenktsiooni kodulehel http://www.cbd.int/reports/ olevat ``analüüsimise kalkulaatorit`` ja seejärel leitud andmeid kõrvutades nende põhjal statistikat tehes. Põhjapanevaks ja mitmekülgseks taustinformatsiooni andmiseks sai läbi töötatud hulgaliselt dokumente, näiteks: „Outdoor Recreation and Nature Tourism- a European Perspective“, ``The Business of Ecotourism Development and Management. Ecotourism Development – A Manual for Conservation Planners and Managers``. Tulemused on esitatud samuti käsitletud artklite kaupa. Üks neist on turism ja bioloogiline mitmekesisus. On selgunud, et riikides, kus ökoturism on bioloogilse mitmekesisuse säilitamise strateegia on vastavatele eluslooduse kaitsemehhanismidele tähelepanu pööratud – nad on juba paigas või siis väljatöötamisel. Üldiselt on arenenumates riikides vajalikud programmid suuremal määral elluviidud kui majanduslikult viletsamal järjel olevates riikides. Antud artikli alla käivad programmid on viletsalt esindatud Aafrikas, aga ka Aasias ja Lõuna-Aameerikas. Teiseks analüüsitud teemaks on rahvatarkuse rakendamine. Siinkohal on vastavad abinõud parimalt esindatud riikides, kus ökoturism on konservatsiooni-strateegia (kohad, kus ``rahvale-tuginev`` ökoturism on tavapärasem). Mujal sõltub kõnealuste mehhaniside realiseerimine eelkõige konkreetse riigi prioriteetidest ja näiteks haruldaste maaelustiilide olemasolust. Rahvahariduse ja teadlikkuse valdkonnas ei määra riikide majanduslik tase seda, kas vastavad programmid on rakendatud või ei ole. Teadustöö ja koolituse alla kuuluvad programmid on enam-vähem ühtviisi vajamineval määral ellu rakendatud kõikides riikides olenemata nende arengutasemest, ainult väheke häirib vajalike ressursside puudus kõige madalama ja madala majandusliku heaoluga ühiskondi. Saadud tulemustest vaab välja tuua nii mõnegi kokkuvõtva järelduse. Esiteks on riikidel erinevad eelistused, millele pööratakse enam rõhku ja millele vähem seoses BMK artiklites väljatoodu praktiseerimisega tulenevalt nendes valitsevatest eripalgelistest oludest ja suutlikusest abinõusi kasutusele võtta. Teiseks, maade arengutase on nähtavalt määrav artikli ``Bioloogiline Mitmekesisus ja Turism`` puhul elluviimaks vajalikke regulatsioone ja programme. Veel järeldub, et suurimad erinevused riikide vahel, kus ühtede jaoks on ökoturism konservatsiooni strateegiaks ja teistele vaid üheks turismiharuks, avalduvad konvenktsioooi alateema ``rahvatarkus`` korral. Seal kus ökoturism täidab bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel strateegilist rolli, toimivad vastavad abinõud paremini. Lisaks selgub, et enamustes maades, mis kätkevad bioloogilisi tulipunkte, on kõik olulised programmid funktsioneerimas. Taolistest tulemustest on kahtlemata kasu neil, kes tegelevad rahvusvahelisel tasandil selles vallas, mis puudutab turismi muutmist võimalikult ``roheliseks`´ ja sellekohaste strateegiate väljatöötamist. Töö annab ülevaate sellest, kuidas olukord kusagil on seoses bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni elluviimisega – kus on vajakajäämisi ja mis on nende tõenäolisteks põhjustajateks.est
dc.subjecttourismeng
dc.subjectbiodiversityeng
dc.subjectconservationeng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleBiodiversity Conservation and Sustainable Tourismeng
dc.title.alternativeBioloogiline mitmekesisus ja jätkusuutlik turismest
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-06
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.