Show simple item record

dc.contributor.advisorNiin, Gloria
dc.contributor.advisorKülvik, Mart
dc.contributor.authorKuljus, Epp
dc.date.accessioned2018-06-04T06:19:35Z
dc.date.available2018-06-04T06:19:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4374
dc.descriptionMagistritöö Maastikuarhitektuuri õppekavalest
dc.description.abstractTartu elukeskkonna väärtustamisel on oluliseks aspektiks vee lähedus. Seoses muutustega Eesti majanduselus peale taasiseseisvumist, soikus elu Emajõe kalda- ja veealal. Tänapäeva arenguvektoriks on saamas taas Emajõgi. Paljud Emajõe äärsed kvartalid on saanud või saamas planeerimis- ja arhitektuurivõistluse kaudu mõtestatud ning liikumissuundadele ja läbipääsude võimalikkusele Emajõe kaldaalal pööratakse järjest rohkem tähelepanu. Jätkusuutlike kaldaalade ning sellega seoses olevate veeteede planeerimine nõuab terviklikku ülevaadet sellest, missugune on kalda- ja veealade kasutaja elurütm ning piirkonda mõjutavad aspektid. Töö eesmärgiks on selgitada Emajõe kalda- ning veeala kasutajate tegevuste intensiivsust ning nendega seonduvate maastikuliste aspektide mõju. Käesolev töö uurib, kuidas muuta kohalikku linnakeskkonda mitmekesisemaks ning tervendavamaks läbi Emajõe külastustegevuste ning maastikukujundusliku konteksti. Emajõe kaldaalade tegevuste loendamise aluseks korraldati kallastel vaatluseid ning külastustegevuste loenduseid ning anti eksperthinnang kalda- ning veeala kasutamist takistavate ja soodustavate maastikuliste aspektide potentsiaalsest mõjust ning nendevahelistest seostest. Kalda- ja veeala kasutamist parandav infrastruktuur peaks olema multifunktsionaalne ning täitma korraga palju otstarbeid. Esmajärjekorras rahuldama inimeste liikumis- ja puhkevajadusi ning suurendama kasutajate heaolu. Käesolev töö kinnitas, et rohe- ja sinivõrgustikul on sarnased heaolu tunnused vaimse, sotsiaalse ning füüsilise keskkonnaga. Kaldaalade vee lähedus mõjutab mitmete tervist edendavate inimeste käitumist. Otsesed veega seotud tegevused koonduvad linnaäärsetele kaldaaladele ning kesklinna iseloomustab kaudsete tegevuste intensiivsus. Emajõgi on küllaltki laiamahuline ning vajaks linnaplaneerimises eraldi käsitlust, näiteks võiks käesolev uuring olla andmeallikaks eraldiseisva teemaplaneeringu adresseerimisel, kuid jätkusuutlike kallaste püsimiseks tuleks koostada loendusi ka tulevikus ning võimalike arendustegevuste hilisemas faasis.est
dc.description.abstractAn important aspect for the living environment of Tartu is the proximity of waterfront. With the changes to Estonian post-independence economics the activities around the river of Emajõgi lost its importance. Nowadays Emajõgi is once again becoming a focal point. Many of the waterfront areas are going through a detail planning and accessibility is given more attention. To determine the sustainability of the waterfront a thorough and complete overview is needed to understand how the areas are used in everyday life. The goal of the research is to understand the intensity of visitor use and the impact of landscaping aspects. This is followed by an examination to understand how to make the local urban environment more diverse to improve the waterfront activities. For better understanding the activities near waterfront are statistically counted and analysis of waterfront landscaping aspects was done. Based on the gathered data an assessment was done to determine the enabling and disabling landscaping aspects. The infrastructure near waterfront should be multifunctional. Enabling multiple purposes and at the same time satisfy the need for people to relax and rest. The following research showed that the proximity of waterfronts has a direct benefit to the mental and physical health and the behaviour of the visitors. Direct related activities of waterfronts are more present in the verge of the city and city center activities aren’t directly related to the waterfront. Emajõgi is excessive area and would require an urban planning on its own. The following research could be a data for a theme planning. It is also important to continuously gather data about the waterfront to understand how the visitor numbers are impacting health and wellbeing.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectheaoluest
dc.subjectEmajõgiest
dc.titleEmajõe külastustegevused ja maastikukujunduslik kontekst Tartu linnasest
dc.title.alternativeVisitor Use and Landscaping of Emajõgi River Waterfront in the City of Tartueng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-06
dc.contributor.departmentMaastikuarhitektuurest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.