Show simple item record

dc.contributor.advisorRoosmaa, Ülle
dc.contributor.authorVeski, Sille
dc.date.accessioned2018-05-25T12:12:19Z
dc.date.available2018-05-25T12:12:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4180
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractKodumaistele marjakasvatajatele pakuvad konkurentsi välismaalt sisse ostetud marjad ning seetõttu proovitakse aina enam leida viisi, kuidas vaarikakasvatuses vaarika väärtust tõsta. Üheks võimalikuks viisiks on vaarikamahla pressimisjäägi varundamine ehk vaarikaseemneõli tootmine. Bakalaurusetöö eesmärk on anda hinnang vaarikaseemneõli tootmisvõimalustele ja selle perspektiivile Eestis. Bakalaurusetöö teoreetilises osas antakse kirjanduse põhjal ülevaade toote uuenduse olemusest ning marjasaaduste väärindamise võimalustest. Samuti kajastatakse nii vaarika kui ka vaarikaseemneõli omadusi, külmpressimise tehnoloogiat ning kosmeetikatoodete iseärasusi. Töö empiirilises osas antakse ülevaade vaarikakasvatusest ning vaarikaseemneõli tootmisvõimalustest Eestis ja hinnang selle tootmise perspektiivile. Andmekogumise meetodina kasutas autor ankeetküsitlust, mis viidi läbi vaarikakasvatajate seas 2018. aasta märtsis. Eestis oleks tulevikus vaarikaseemneõli tootmisel perspektiivi, kuna olemas on turunõudlus, vastav tehnoloogia ning vaarikaseemneõli tootmisest huvitatud vaarikakasvatajad. Vaarikakasvatajatele tuleks tutvustada vaarikaseemneõli tootmise protsessi ning välja tuua ka tekkivate kulutuste tase, et nad saaksid hinnata vaarikaseemneõli tootmise tasuvust.est
dc.description.abstractBerries that are purchased from abroad offer competition to domestic berry growers and, therefore, they are trying to find a way to increase the value of raspberry in raspberry growing. One possible way is to value the raspberry juice pomace and produce raspberry seed oil. The aim of the bachelor’s thesis is to evaluate the production possibilities of rasbperry seed oil and it’s perspectives in Estonia. Literature overview of the product innovation and potential of valuation of the products of berries in Estonia are given in the theoretical part of the bachelor's thesis. It also reflects the characteristics of raspberry and raspberry seed oil, cold press technology and the specifics of cosmetic products. In the empirical part is given an overview of raspberry production and the raspberry seed oil production opportunities in Estonia and also the assessment of the production perspective. A method for collecting data was used by the author in a questionnaire survey that was conducted amongst raspberry growers in March 2018. In the future there would be a perspective of the production of raspberry seed oil, because there is market demand, technology and raspberry growers who are interested in the production of raspberry seed oil in Estonia. The process of production of raspberry seed oil should be introduced to raspberry growers and also indicate the level of costs incurred so that they can assess the profitability of production of raspberry seed oil.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectmarjakasvatusest
dc.subjecttooteuuendusest
dc.subjectkruvipressest
dc.subjectkosmeetikatarbedest
dc.titleHinnang külmpressitud vaarikaseemneõli tootmisvõimalustele Eestisest
dc.title.alternativeThe assessment of the production possibilities of cold pressed raspberry seed oil in Estoniaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2018-06-06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.