Show simple item record

dc.contributor.advisorBontšutšnaja, Anna
dc.contributor.advisorKarise, Reet
dc.contributor.advisorMänd, Marika
dc.contributor.authorMölder, Kelly
dc.date.accessioned2018-05-23T11:37:53Z
dc.date.available2018-05-23T11:37:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4081
dc.descriptionMagistritöö Maastikukaitse- ja hoolduse õppekavalest
dc.description.abstractAedmaasika tootmine on suurenenud viimase kümne aastaga. Teadaolevalt on aedmaasika saagikus ja viljade kvaliteet putuktolmeldamisest sõltuvuses. Kahjuks pärsivad looduslike tolmeldajate arvukust maakasutuses toimuvad muutused, millest tulenevalt suureneb nõudlus kasutada aedmaasika tootmispõldudel lisatolmedajaid. Antud töö eesmärkideks on uurida aedmaasika õietolmu osatähtsust kimalaste korjes erinevates maakasutustüüpides; selgitada, millised alternatiivsed toidutaimed mõjutavad kimalaste õietolmukorjet aedmaasika õitsemisperioodil ning uurida kimalaste pere juurdekasvu erinevates maakasutustüüpides. Eesmärgi teostamiseks viidi 2017. aasta suvel Lõuna-Eestis viieteistkümnel avatud aedmaasika tootmispõllul läbi välikatse, kuhu viidi kaks tööstuslikult kasvatatud kimalaseperet. Katsealad valiti domineeriva maakasutustüübi järgi 1 km raadiuses ümber taru, mis määrati kasutades ArcGis tarkvara ning seejärel grupeeriti neljaks maakasutustüübiks: aed, heterogeene, põld, mets. Katse käigus koguti kimalaste poolt korjatud õietolmu, mille liigiline koosseis määrati hiljem laboris. Lõputöö tulemusena leiti, et aedmaasikas oli kimalaste jaoks atraktiivne toidutaim, kuid kimalaste kogutud õietolmu osakaal varieerus erinevates maakasutustüüpides ning kõige suurema osa kimalaste korjest moodustas aedmaasika õietolm aedades ja heterogeenses maakasutusega aladel. Konkureerivateks toiduressurssideks võib pidada liblikõieliste ja ristõieliste sugukonda kuuluvaid taimi, mille esindajate õietolmu osakaal oli võrreldes teiste taimedega märgatavalt kõrgem. Töö käigus selgus, et antud katses ei mõjutanud põllu suurus ega teised konkureerivad tolmeldajad aedmaasika õietolmu korjet. Kimalaste pere kaalude analüüsis selgus, et maakasutustüüp ja aedmaasika õietolmu korje ei mõjuta nende kaalu, kuid teiste konkureerivate tolmeldajate arv mõjutab kimalaspere juurdekasvu. Järeldusena võib öelda, et lisatolmeldajate kasutamine aedmaasika kasvatamisel on efektiivne erinevates maakasutustüüpides. Samas tuleb arvestada, et teised alternatiivsed toidutaimed võivad jääda kimalaste korjealasse, mis võivad mõjutada aedmaasika tolmeldamise edukust, kuid samal ajal on need olulised kimalaste perede arenguks. Kimalaste pere arengut mõjutavad samaaegselt nii toidutaimede kättesaadavus kui ka teised olemasolevad mesilaselaadsed tolmeldajad.est
dc.description.abstractThe production of strawberry has increased within the last ten years. As known, the yield of strawberries and the quality of the fruits is dependent on insect pollination. The number of natural pollinators is unfortunately inhibited because of changes in land use and due to that the demand for using additional pollinators in the production fields of strawberry increases. The purposes of the thesis are to study the relative importance of the pollen gathering of the strawberry by bumblebees in different types of land use; to clarify which alternative food plants affect the food choice of bumblebees in the flowering period of strawberries and to study if and how the types of land use support the growth of the bumble bee colonies. In this purpose, a field experiment was carried out in Southern Estonia in the summer 2017 on fifteen open condition strawberry production fields. On each field two industrially bred bumblebee families were taken. The areas of the experiment were chosen by dominating plant communities within 1 km radius around the hive, which was determined by using theArcGis software and then grouped into four types of land use: garden, heterogeneous, field, forest. During the experiment, pollen collected by bumblebees was gathered and its composition of species was later determined. As a result of the thesis, it was found that the strawberry was an attractive food plant for the bumblebees and was equally visited in all types of land use. However the pollen of the strawberry formed the greatest part in gardens and heterogeneous habitats. The Leguminosae and Cruciferae families can be considered as possible competing food resources as the pollen share of their representatives was significantly higher than the share of other plants. It was found in the experiment that the collection of strawberry pollen was not affected by the size of the field. Colony weight growth did not depend on the land use type nor the proportion of strawberry pollen gathered, however it depended on the abundance of competing pollinators. As a conclusion it can be stated that the usage of additional pollinators in the cultivation of strawberries is effective in different types of land use. It has to be considered that other alternative food plants available in foraging radius of the bumblebees may affect the strawberry pollination, however in turn supports bumblebees during the flowering period and at the same time can also cause competition on food plants.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaakasutustüübidest
dc.subjectaedmaasikasest
dc.subjecttolmeldamineest
dc.titleMaakasutustüüpide mõju kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjele aedmaasika (Fragaria x ananassa DUCH.) istandikesest
dc.title.alternativeThe effect of land use type on bumble bee (Bombus terrestris L.) pollen forage in strawberry (Fragaria x ananaasa Duch.) fieldseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-05-30
dc.contributor.departmentAiandusest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.