Show simple item record

dc.contributor.advisorViira, Ants-Hannes
dc.contributor.authorTamm, Keidi
dc.date.accessioned2018-05-11T11:07:10Z
dc.date.available2018-05-11T11:07:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3975
dc.descriptionMagistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekavalest
dc.description.abstractMastiit põhjustab ettevõttele kulu, mille suurust on raske hinnata, sest see sisaldab mitmeid saamata jäänud tulusid ning varjatud kulusid. Käesoleva uurimustöö eesmärk on välja selgitada majanduslik kahju mastiiti põdevatest veistest Hummuli Agro OÜ piimakarja andmete alusel. Uurimustöö läbiviimiseks koguti 2017. aasta augustist kuni 2018. aasta jaanuari lõpuni andmeid mastiidiga ravil olevate loomade kohta. Nende andmete põhjal loodi süstematiseeritud tabelid, mida võrreldi statistiliselt, et leida mastiidi tekkepõhjused ning mõju majandustulemustele. Kogu perioodi vältel haigestus mastiiti 133 looma, kellest suurima osa moodustasid teise laktatsiooni lehmad. Statistilise andmetöötlusega leiti, et enamasti haigestuvad loomad mastiiti 101-150 laktatsioonipäeva juures. Suurim osa mastiiti põdevatest loomadest nakatusid 41+ kilogrammise päevatoodangu juures. Seosetena leiti, et haigestumishetkel oli saepurust allapanu 5-6 päeva vana ning 19 loomal eelnes haigestumisele jalahaigus. Mõju majandustulemustele avaldas ravimikulu (3,5€ - 133€), praakpiima tõttu saamata jäänud tulu (2,7€ - 324,4€) ning keeluajal tekkinud söötmiskulud (6,4€ - 97,6€). Ettevõttele võib see tähendada kulu ühe haigusepisoodi juures 17,7€ kuni 439€. Kahjum suureneb siis kui loom saadetakse karjast välja. Kõige suuremat kahju tekitab esimese laktatsiooni looma karjast välja saatmine. Järeldust, et mastiidiga kaasnev majanduslik kahju oleks teistes Eesti ettevõtetes sarnane käesoleva uuringu tulemustega, ei saa teha. Mastiidist kujuneva majandusliku kahju arvestamiseks peaks iga ettevõtja arvestama oma kulutustega, sest need võivad erineda ning mõnel juhul võivad lisanduda veel veterinaarteenuse või muud kulud. Käesoleva uurimustöö tulemused on oluline infoallikas mõistmaks mastiidiga kaasnevaid kulutusi.est
dc.description.abstractMastitis causes costs losses for the company, that are difficult to estimate, because it contains lost revenue and hidden costs. The purpose of this researsch is to find out the economic costs from mastitis based on Hummuli Agro OÜ dairy herd data. To carry out the research, data about mastitis- treated animals from August 2017 to the end of January 2018, was collected. Based on these data, systematized tables were created, which were statistically compared to find out the impact of mastitis on economic outcomes. During the entire period 133 animals were infected with mastitis of whom the largest part was animals of the second lactation. Statistical data analysis revealed that most animals who suffered from mastitis were from the group 101-150 lactation days. A large proportion of mastitis suffering animals was infected at 41+ kilograms of daily production. It was found, that at the time of illness, the sawdust bedding was 5-6 days old and 19 animal had foot disease before mastitis. The influence on the results of the economic outcames depended on drug cost (3,5€ - 133€), lost revenuecaused by the scrap milk (2,7€ - 324,4€) and feed costs incurred during the withdrawal period (6,4€ - 97,6€). For a company, this can mean losses in one disease state between 17,7€ and 439€. The damage will increase if the animal is culled. The greatest damage occurs when first lactation animal is culled. The conclusion, that the economic loss associated with mastitis in other Estonian companies will be similar to the results of this study, can not be done. In order to take account of the economic cost caused by mastitis, each entrepreneur must take into account their costs, as they may vary and in some cases additional veterinary services or ohter costs may be added. The results of this research are an important source of information for understanding the cost of mastitis.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectrinnanäärmepõletikest
dc.subjectpiimatootmineest
dc.subjectkvaliteetest
dc.subjectkahjumest
dc.titleUdarapõletiku mõju ettevõtte majandustulemustele Hummuli Agro osaühingu näitelest
dc.title.alternativeEconomic effects of udder inflammation on the example of Hummuli Agro OÜeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-05-23


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.