Viimati lisatud

 • Forest measurement with relascope : practical description for fieldwork with examples for Estonia 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2013)
  The relascope and relascope measurement was invented and introduced by Austrian forest scientist Walter Bitterlich (Bitterlich 1947, 1948). The method is widely used because it is simple, handy and quick. However, the ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2010)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Aastaraamat Mets 2017 

  Raudsaar, Madis (toimetaja); Siimon, Kaia-Liisa (toimetaja); Valgepea, Mati (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2018)
  Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale.
 • Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiiu (toimetaja) (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2018)
  Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest ...
 • Kaugseire Eestis 2016 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiia (toimetaja) (Tartu Observatoorium, 2016)
  Kaugseire mõiste, inglise keeles remote sensing, võttis teadaolevalt 1958. aastal esimesena kasutusele Evelyn Pruitt, geograaf USA Laevastiku-uuringute Büroost (US Office of Naval Research).* Eesti ...
 • Kaugseire Eestis 2014 : artiklikogumik 

  Aan, Anne (toimetaja); Narusk, Kirke (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2014)
  Hoiate käes artiklikogumikku, millesse autorid on koondanud oma parimad tulemused ja näited, kuidas kaugseiremeetod võimaldab jälgida keskkonda Maal. Eesti teadlaste, üliõpilasteja spetsialistide huvi leida rakendusi, ...
 • Kaugseire Eestis : artiklikogumik : [2008] 

  Väljataga, Katrin (toimetaja); Kaukver, Karmen (toimetaja) (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2008)
  Artiklikogumik „Kaugseire Eestis”, mahukaim omataoliste seas, on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Artikliautorite ja uurimuse koostajate näol on ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Jänes, Jüri (2006)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Uuring: Rail Balticu mõju maaomandile ja põllumajanduslikule maakasutusele 

  Jürgenson, Evelin; Maasikamäe, Siim; Sikk, Kristiin (Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut, 2017)
  Taristuobjektide rajamine toob kaasa mitmeid keskkonnamõjusid, sealhulgas ka maakasutusele. Suurte taristuobjektide rajamisel on see aga ulatuslikum. Taristuobjekti rajamiseks peab riigil maad olema või peab ta selle ...
 • Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 : alusuuringu aruanne 

  Eesti Maaülikool; Tartu Ülikool (2018)
  Käesolev uuringuaruanne on koostatud Eesti metsanduse arengukava aastani 2030 algatamisprotsessi raames. Uuringu tellija on Keskkonnaministeerium ning täitjad Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool. Tellija esitatud lähteülesande ...
 • Sihtrühmade ootused metsanduse arengukavale : lõpparuanne, august 2018 : tellinud Eesti Maaülikool 

  Kiisel, Maie; Kasemets, Meriliis; Hõrak, Hans (Tartu Ülikool, 2018)
  Metsanduse arengukava alusuuringu osaks on ka sihtrühmade arengukavale esitatavate ootuste analüüs, et toetada arengukava algatamist ja koostamist. Analüüs aitab arengukava töörühmadel saada ülevaate, millised probleemid ...
 • Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamise metoodika väljatöötamine ning metsamajanduslike tegevuste kulude hindamine 2015. aastal 

  Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut (Eesti Maaülikool. Metsandus- ja maaehitusinstituut, 2016)
  Metsamajanduslike tööde ja teenuste ühikuhindade arvutamiseks sobivate metoodikate leidmine, mis võimaldab määrata MAK 2014-2020 meetme „Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse“ raames makstavate ...
 • Pilliroog ja selle kasutamise võimalused 

  Miljan, Jaan (koostaja); Kask, Ülo (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2013)
  Raamat on ilmunud Interreg IV A projekti Cofreen ja EMÜ maaehituse osakonna ning TTÜ soojustehnika instituudi koostöös 2013 aastal Tartus
 • Guidebook of reed business 

  Miljan, Jaan (koostaja) (Eesti Maaülikooli maaehituse osakond, 2013)
  Expanding reed beds along the Northern Baltic Sea pose a challenge to both coastal residence and natural biodiversity. When overgrowing recreational areas along the coastal areas, reeds trouble surface water quality, boating ...
 • Metsa hindamine 

  Jänes, Jüri; Padari, Allar (2004)
  Brošüür on valminud Soome-Eesti koostööprojekti "Metsamaterjali mõõtmispraktika parandamine Eestis" raames.
 • Metsakahjustused ja nende ennetamine 

  Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Metsakaitse on tegevus, mis seondub metsa ökosüsteemi kui terviku või selle üksikkomponentide (puud, teised taimed, metsamuld, loomastik jms) ohtude ja kahjustuste vältimise ning tõrjega. Metsakaitse ülesanne on õppida ...
 • Lehtpuupuistute majandamine 

  Vares, Aivo (koostaja); Tullus, Arvo (koostaja); Sibul, Ivar (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Kaasikute, maarjakase, haavikute, hübriidhaava, sanglepikute, hall-lepikute, tammikute, saarikute majandamine.
 • Savi valdkonna käsiraamat 

  Vahejõe, Kaire (koostaja); Akermann, Kristina (koostaja) (Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2011)
  Käsiraamatu tellija: Setomaa Valdade Liit ja Ape vald, Eesti-Läti koostööprojekti "BUY LOCAL" raames
 • Virtuaalnäitus "Väärtustame metsa - kasvatame majandust" 

  Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (2016)
  Virtuaalnäitus Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu investeeringutest. Mets kasvab omasoodu, aga majandus vajab inimese hoolitsevat kätt. Metsa- ja puidutööstus ühendab neid kahte, aidates metsal kasvada ja väärindades ...
 • Puidu mehaaniline töötlemine (õpperaamat) 

  Pikk, Jaak (koostaja) (2016)
  Eestis on puidutöötlemisettevõtted viimasel aastakümnel jõudsalt arenenud. Seda soodustasid suhteliselt odav toore, tööjõud ja energia. Väikese tähtsusega polnud ka meie puidutöötlemise pikaajalised rahvuslikud traditsioonid ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.