Show simple item record

dc.contributor.editorTiit, Valdur (peatoimetaja)est
dc.contributor.editorLember, Sirli (toimetaja)est
dc.contributor.editorKivisäkk, Tiina (toimetaja)est
dc.contributor.editorSeesma, Silvi (toimetaja)est
dc.date.accessioned2017-05-16T09:31:16Z
dc.date.available2017-05-16T09:31:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn9789949426393
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3633
dc.descriptionKonverentsikogumikest
dc.description.abstractTAASTUVENERGEETIKA AITAB HOIDA ELUKESKKONDA. Kuues taastuvate energiaallikate uurimisele ja kasutamisele pühendatud konverents TEUK–VI toimus 11. novembril 2004. a Tartus Eesti Põllumajandusülikooli aulas, nagu ka kõik eelmised. Osavõtjaid oli üle 160 paljudest Eesti piirkondadest. Seetõttu jõudis värske informatsioon tänuliku arvuka kuulajaskonnani ja realiseerus ilusasti ka nõupidamiste teine oluline eesmärk – võimaldada isiklikke kontakte ja silmast silma arutleda huvipakkuvate probleemide üle. TEUK-konverentside temaatika on välja kujunenud nende tööde alusel, mis tehakse Eestis. Samas on esinejad teavitanud kuulajaid ka arengutest teistes riikides toimuvast, sest taastuvenergeetika arendamine on ülemaailmne vajadus. Konverentsil TEUK-VI esitati 26 ettekannet, millest enamik on trükitud käesolevas kogumikus. Ettekanded käsitlesid päikesekiirguse uuringuid, tuule- ja veejõu kasutamist, looduskaitset, puukoore tarbimise uusi võimalusi, elanikkonna informeerimist, biomassi põletamise seadmeid, soojuspumpade tööd, taastuvate energiaallikate rakendamist Rõuges ja mõningaid majandusküsimusi. Seda tehti Eesti energeetika kui terviku kavandamise ja ühiskonna säästva, jätkusuutliku arengu vajadusi silmas pidades. Seni toimunud TEUK-konverentsid on järjest selgemini teadvustanud, et Eesti taastuvate energiaressursside (tuuleenergia, päikesekiirgus, biomass, veejõud) varud on suured ja põhimõtteliselt võivad katta kogu meie energiatarbe. Seda teades on võimalik alustada jätkusuutliku keskkonnasõbraliku energeetika kavandamist ja ehitamist, et järk-järgult minna taastumatute varude (põlevkivi, naftatooted) kasutamiselt üle loodusesõbralikele meetoditele ning taastuvate allikate ulatuslikule rakendamisele. See on pikk ja keeruline tee, kuid juba praeguste teadmiste ning tehnika arengutaseme tõttu võimalik. Elukeskkonna säilitamise seisukohalt on taoline arengutee praeguste laialdaselt levinud arusaamade kohaselt äärmiselt vajalik või isegi ainuvõimalik. Majandusliku otstarbekuse selgitamise juures peab ka Eestis arvestama fossiilsete energiakandjate (eriti põlevkivi) tegelikku hinda ja nende varude ammendumist. Samuti on oluline hinnata energeetikaseadmete kodumaise tootmise mõju nende abil ehitatud komplekside maksumusele ja ühiskonnale üldisemalt. See probleem puudutab tööhõivet ja rahavoogude liikumise kaudu ühiskonna üldist majanduslikku edenemist. Et võita ühiskonna toetus taastuvate energiaallikate ulatuslikuks kasutamiseks, tuleb kaasata seadmete omanikeringi kohalikud elanikud ja valida sobiv finantseerimisskeem. Valdkonna arendamiseks tuleb arvukamalt ette valmistada selle profiiliga spetsialiste, avardada uuringuid, elavdada rahvusvahelist koostööd, teostada pilootprojekte ja levitada õiget informatsiooni. Selleks on esmajoones vajalik riiklik poliitiline tahe, senisest suurem materiaalne toetus õppe- ja teadusasutustele, informatsioonivahetus ning koostöö. Valdur Tiit, Eesti Põllumajandusülikoolest
dc.description.abstractRENEWABLE ENERGETICS CONTRIBUTES TO MAINTAINING THE ENVIRONMENT. The 6th conference devoted to the investigation and usage of renewable energy sources (TEUK–VI) took place on 11th of November 2004 in Tartu in the hall of the Estonian Agricultural University. There were about 160 participants from all over Estonia. Thus fresh information reached the numerous grateful audience and the second important aim was also realised – to enable personal contacts and face-to-face discussions. The range of topics of the TEUK conferences is based on the work and research conducted in Estonia. At the same time, speakers also touched upon the developments in other countries, as the development of renewable energetics is a worldwide need. Most of the 26 papers presented at the conference have been printed in this conference proceeding. The reports analysed sun radiation, the usage of wind and hydro power, nature protection, the possibilities to use tree bark, informing the public, the biomass burning equipment, the work of heat pumps, the implementation of renewable energy resources in Rõuge and some issues of economy. It was done with planning Estonian comprehensive energetics and sustainable development of the society in mind. The TEUK conferences so far have made it increasingly clear that Estonian resources of renewable energy (wind energy, sun radiation, biomass, hydro power) are extensive and in principle could cover the entire energy consumption in Estonia. With this knowledge it is possible to start the planning and building of sustainable environmentally friendly energetics, to progressively move from the use of nonrenewable resources (oil shale, crude oil) to nature-friendly methods and extensive use of renewable energy resources. It is a long and complex path, but it is already possible thanks to the level of knowledge and technology. From the perspective of maintaining the human environment, according to widespread belief this is extremely necessary if not the only way of development. In calculating the economic purposefulness, the real price of fossil fuels (oil shale in particular) and their reserves has to be taken into account. It is also important to assess the impact of producing the energetics equipment domestically on the cost of building complexes and the society in general. This issue concerns employment and through cash-flow general improvement of economy. In order to win the public support to the extensive usage of renewable energy resources, local people would have to be included among the owners and the appropriate financing scheme would have to be selected. To further develop the area, it is necessary to significantly improve professional training, broaden research, liven up international co-operation, conduct pilot projects and spread correct information. For this we primarily need political will on the state level, increasing material support for the educational and scientific institutions, exchange of information and co-operation. Valdur Tiit, Estonian Agricultural Universityeng
dc.publisherOÜ Halo Kirjastusest
dc.rights© 2005 Eesti Põllumajandusülikool/ Estonian Agricultural University All Rights Reserved
dc.subjecttaastuvad energiaallikadest
dc.subjectenergiaest
dc.subjectenergiavarudest
dc.subjectenergiavarustusest
dc.subjectenergiamajandusest
dc.subjecttuuleenergiaest
dc.subjecthüdroenergiaest
dc.subjectbiogaasest
dc.subjectbiokütusedest
dc.subjectEestiest
dc.subjectkonverentsikogumikudest
dc.titleTaastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine : kuuenda konverentsi kogumik : [2004 : Tartu]est
dc.title.alternativeInvestigation and usage of renewable energy sources : sixth conference proceedings : [2004 : Tartueng
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.