Show simple item record

dc.contributor.advisorPungar, Diana
dc.contributor.authorKlettenberg, Grete
dc.date.accessioned2017-06-01T06:51:50Z
dc.date.available2017-06-01T06:51:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3503
dc.descriptionBakalaureusetöö Keskkonnakaitse õppekavalet
dc.description.abstractBakalaureusetöö teemaks on uurida Viljandi elanike tarbimisharjumusi jäätmetekke seisukohast. Seda valdkonda ei ole Viljandimaal varasemalt uuritud. Bakalaureusetööl oli kolm eesmärki. Esiteks teada saada, kuidas on rakendunud kodanike seas sortimiskohustus. Teiseks võrrelda toidujäätmete tekkimist hiljutise Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse poolt läbiviidud uuringuga „Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes.“ Kolmandaks uurida, millised on nende keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused jäätmetekke valdkonnas. Eeltoodud eesmärkide saavutamiseks viidi läbi ankeetküsitlus, mis koosnes kolmeteistkümnest valikvastusega küsimusest ning sellele vastas 348 õpilast (~ 22% kogu õpilaste arvust). Analüüsi käigus selgus, et enamus peresid sorteerib mingit liiki jäätmeid (pandipakend, paber ja papp), vaid 18,4% vastanutest ei tee seda üldse. Eraldi kogutakse ohtlikud jäätmed (53,2%). Kahjuks sorteerivad pakendijäätmeid vaid 30,2% vastanutest. Positiivse poole pealt saab välja tuua riiete taaskasutamise ning annetuse suure osakaalu. Paraku paljud ise ei kasuta võimalust osta teise ringi riideid. Toidujäätmete tekke analüüsil ilmnesid erinevused eespool väljatoodud uuringuga. Erinevalt SEI analüüsi tulemustest, kus tekkis kõige enam valmistoidujäätmeid, selgus küsitluse käigus, et Viljandi õpilaste peredes tekib kõige rohkem riknenud leiba ja saia. Üldkokkuvõttes on Viljandimaa elanike tarbimisharjumused keskkonnasõbralikud, kuid nad võiksid hoolikamalt jäätmeid sorteerida. Toidutarbimise seisukohast on huvitav, et paljud teevad enamjaolt ise süüa ning maalt vanavanematelt talvevarude saamise osakaal on suur. Kuid teadlikum ja harvem poes käimine võiks olukorda veel paremaks muuta.et
dc.description.abstractThe main purpose of Bachelor’s Thesis is to explore citizens of Viljandi consumer habits in terms of waste. This kind of research has not been done in Viljandi until now. The Bachelor’s Thesis had three purposes. Firstly, find out how the duty of waste sorting has been applied among people. Secondly, compare food waste to resent research which was made by Stockholm Environment Institute. Thirdly, find out what are their sustainable consumer habits in terms of waste. To achieve above-mentioned purposes, a questionnaire survey was conducted, it included 13 questions with choice answers and was answered by 348 students (~ 22% from all students). Analysis revealed that most of the families sort some kind of waste (paper and cardboard), only 18,4% of the respondents are not doing it at all. People collect separately dangerous waste (53,2%). Unfortunately only 30,2% of the respondents sort packaging waste. From the positive side people recycle and donate used and old clothes largely. Unfortunately, many do not use the opportunity to buy clothes which are already used. The analysis of food waste showed differences from previously mentioned research. As it resulted from the SEI analysis, where most foodwaste came from prepared food but in Viljandi’s students’ families produce most waste from stale bread and white bread. Overall, Viljandi’s citizens consumer habits are environmentally friendly, but they could sort waste more carefully. In terms of food waste, it is interesting that most people make their own food and they get a lot of winter stocks from their grandparents. But the situation could be even more better when people know how and how often go to the grocery store.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectkeskkonnasäästlikkuset
dc.subjecttarbimisharjumusedet
dc.subjectjäätmetekeet
dc.subjecttoidujäätmedet
dc.titleKeskkonnasäästlike tarbimisharjumuste uuring jäätmetekke seisukohast Viljandi kooliõpilaste näitelet
dc.title.alternativeThe research of sustainable consumer habits in terms of waste based on students in Viljandien
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentKeskkonnakaitseet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.