Show simple item record

dc.contributor.advisorVeromann, Eve
dc.contributor.authorSosare, Kairi
dc.date.accessioned2017-05-31T11:36:17Z
dc.date.available2017-05-31T11:36:17Z
dc.date.availableLõputööle on üldsusele avalikustamise ja kättesaadavaks tegemise osas seatud piirang viis aastatet
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3497
dc.descriptionMagistritöö Maastikukaitse ja -hooldus õppekavalet
dc.description.abstractParasitoidid on putukad, kellel on oluline roll ökosüsteemiteenuse pakkujatena, milleks on kahjurite looduslik tõrje. Seoses põllumajandusmaastikes toimunud muutustega on mitteharitavate alade, sealhulgas parasitoidide potentsiaalsete talvitumispaikade osatähtsus kiiresti langenud, mille tulemusel väheneb ka parasitoidide arvukus ja nende poolt pakutav kahjuritõrje teenus. Magistritöö uurimiseesmärgiks oli selgitada, millised parasitoidsed kiletiivalised talvituvad põllumajandusmaastiku enamlevinud elementidel – rohumaa servadel, metsaservadel, haljaskesa servadel, rohtsetel põlluservadel ja puiskoridorides, et hinnata nende potentsiaali ökosüsteemi teenuse pakkujate majutajatena. Sellest tulenevalt viidi Tartumaal 2014. aastal põllumajandusmaastikul läbi katsed, kus väljaskasvatuspüünistega püüti talvitunud parasitoidseid kiletiivalisi viielt erinevalt maastikuelemendilt. Antud töös leiti, et maastikuelemendi tüübil oli oluline mõju parasitoidide arvukusele. Kõige rohkem parasitoide leiti rohumaa servalt ja rohtselt põlluservalt, kus oli statistiliselt oluliselt rohkem parasitoide võrreldes metsaservaga. Tulemused näitasid, et ka taksonoomiliste gruppide osakaalud erinesid erinevatel maastikuelementidel. Taksonoomilistest gruppidest leiti kõige enam parasitoide Chalcidoidea ülemsugukonnast, sellele järgnesid Ichneumonoidea ja Platygastroidea ülemsugukonnad. Kogutud parasitoidide sugukondadest olid arvukaimad Chalcidoidea ülemsugukonda kuuluvad Mymaridae ja Eulophidae sugukonnad, keda leiti kõige rohkem rohumaa servalt ja rohtselt põlluservalt. Ka teiste ülemsugukondade esindajad eelistasid talvituda rohtsetel aladel nagu rohumaa serv, rohtne põlluserv ja haljaskesa serv, välja arvatud Ceraphronoidea ülemsugukonna esindajad, keda leiti rohkem puiskoridoridest ja metsaservadest. Seega olekski talvituvate parasitoidide seisukohalt oluline säilitada ja suurendada liigirikka rohtse taimestikuga maastikuelemente agroökosüsteemides, et parandada ja suurendada kahjuritõrje teenuse jõudmist kultuurpõldudele.et
dc.description.abstractParasitoids are insects that play a crucial role in providing ecosystem services, such as biological pest control. In relation to the changes that have occurred in agricultural landscapes, the proportion of uncultivated land, including the potential overwintering habitats of parasitoids, has rapidly decreased. As a result of this, the parasitoid population along with the pest control service they provide, has declined as well. The main purpose of this Master´s thesis is to find out which families of parasitic Hymenoptera overwinter in the most common elements of agricultural landscapes – in grassland edges, woodland edges, cover crop edges, grassy field margins and woody linear elements, in order to assess their potential for serving as alternative habitats for the providers of ecosystem services. For this purpose, study was carried out in Tartu County, in 2014, during which parasitic Hymenoptera were captured from five different landscape elements, using emergence traps. According to the results of this research project, the type of the landscape element had a significant effect on the parasitoid population. The largest number of parasitoids was found in grassland edges and in grassy field margins, where the number of parasitoids was statistically significantly higher compared to woodland edges. The results of this research project also indicated that the distribution of taxonomic groups differed in various landscape elements. The largest number of parasitoids was found to belong to the Chalcidoidea superfamily, followed by the Ichneumonoidea and Platygastroidea superfamilies. Mymaridae and Eulophidae genera, which both belong to the Chalcidoidea superfamily, had the largest population sizes out of the various parasitoid genera that were captured. They were mostly captured from grassland edges and grassy field margins. Members of other superfamilies also preferred to overwinter in grassy areas, such as grassland edges, grassy field margins and cover crop edges; except members of the Ceraphronoidea superfamily, which were mostly found in woody linear elements and woodland edges. Therefore, it is important to preserve and create more grassy landscape elements with large biodiversity in agroecosystems, in order to improve and expand the pest control service to cultivated fields.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectpool-looduslikud aladet
dc.subjectlooduslik kahjuritõrjeet
dc.subjectagroökosüsteemet
dc.subjectväljakasvatuspüünisedet
dc.titleParasitoidsete kiletiivaliste arvukus ja taksonoomiline koosseis erinevatel kultuurpõlluga piirnevatel maastikuelementidelet
dc.title.alternativeAbundance and taxonomic diversity of overwintered parasitic Hymenoptera in agricultural landscape elementsen
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2017-05-31
dc.contributor.departmentTaimekaitseet
rioxxterms.freetoread.startdatealates 31.05.2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.