Show simple item record

dc.contributor.advisorLauringson, Enn
dc.contributor.advisorToom, Merili
dc.contributor.authorPent, Kaarel
dc.date.accessioned2017-05-23T08:04:41Z
dc.date.available2017-05-23T08:04:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3227
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalet
dc.description.abstractAntud uurimustöö on tehtud katsepõhisena Põlvamaal Punni talu maadel ja ETKIs Jõgeval, kus kasutati tatra väetamiseks väetist Must Pärl. Põldkatses kasutati norme 20, 40 ja 60 kg/ha. Potikatses, Jõgeval olid väetisenormid 50, 100 ja 150 kg/ha. Töö eesmärgiks on uurida väetise mõju tatra saagile ja saagi kvaliteedile. Töös kajastatud kirjanduse andmed pärinevad teadusajakirjadest, kogumikest, raamatutest ning erinevatest andmebaasidest. Analüüsitud ja statistiliselt töödeldud arvandmed on katsepõhised, pärinevad artiklitest või on vastused erinevatele institutsioonidele esitatud infopäringutele. Katse näitas, et väetise normid alates 60 kg/ha suurendasid usutavalt nii maapealset, kui ka juurte biomassi. Terasaagile väetamine usutavat mõju ei avaldanud. 1000 seemne massi suurendas usutavalt väetise norm 60 kg/ha. Potikatsest selgus, et maapealne biomass suurenes usutavalt alates väetise normist 100 kg/ha ja juurte biomass alates 50 kg/ha. Väetise Must Pärl kasutamisel tatra põhiväetisena suurendab biomassi alates normist 50–60 kg/ha. Antud uurimustöö annab ülevaate ühel kasvuaastal läbiviidud väetamiskatsest tatra kultuuril. Selle uurimustöö tulemusi saab kasutada võrdluseks teiste sarnaste katsete läbiviimisel.et
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is based on a field and pot experiments conducted in Põlva County, Punni farmlands and in Estonian Crop Research Institute located in Jõgeva. Experimets were carried out on buckwheat, with organic fertilizer. In field experiment there were four different fertilizer levels: 20, 40 and 60 kg/ha. In the pot experiment, the fertilizer levels were 50, 100 and 150 kg/ha. The work aims to investigate the effect of organic fertilizer Black Pearl to buckwheat yield and crop quality. The represented literature data, in this study came from scientific journals, compilations, books and different databases. Analyzed and statistically processed data came from experiment results, articles or from answers to the different institutions of the requests for information. The experiment showed that the fertilizer levels from 60 kg/ha increased the mass of shoot and root system. The fertilizer did not had a significant effect to the grain yieald. The fertilizer level of 60 kg/ha increased the 1000 grain mass. The pot experiment showed that the aboveground biomass increased from the fertilizer level of 100 kg/ha, and the biomass of the roots from 50 kg/ha. Fertilizer Black Pearl used as buckwheat mainfertilzer increases the biomass from the norm of 50–60 kg/ha. This research study provides an overview of fertilizing experiments carried out on buckwheat crop. Those research results can be used for comparison with other similar experiments.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjecttataret
dc.subjectväetamineet
dc.subjectbiomasset
dc.subjectsaagikuset
dc.subjectkvaliteetet
dc.subjectmaheviljeluset
dc.titleVäetise Must Pärl mõju tatra saagikusele ja kvaliteedileet
dc.title.alternativeEffects of organic fertilizer Black Pearl to buckwheat yield and grain qualityen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-07
dc.contributor.departmentTaimekasvatus ja rohumaaviljeluset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.