Show simple item record

dc.contributor.advisorPilving, Tarmo
dc.contributor.authorTõnisson, Aleksander Gustav
dc.date.accessioned2017-05-22T11:52:55Z
dc.date.available2017-05-22T11:52:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3202
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusturismi õppekavalet
dc.description.abstractKäesolevas diplomitöös soovib autor teada saada, kas nutirakendustel on Eesti loodusturismi ettevõtetes potentsiaali või mitte ning kas nutirakendustest võiks olla ettevõtetele kasu. Töö eesmärk on saada vastused esitatud uurimisküsimustele. Eestis loodusturismiga tegelevatele firmadele suunatud uuring viidi läbi kaheosalisena, küsitluse vormis ja intervjuudena. Küsitluse valim koostati veebilehtede maaturism.ee ja visitestonia.com abiga, kust valiti välja ettevõtted, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on loodusturism. Intervjueeritavaid sai valitud 3 ja seda selle pärast, et nendes ettevõtetes on juba nutirakendused kasutusel. Paljud ettevõtted arvasid, et läbi nutirakenduste oleks võimalik saada juurde uusi kliente, eriti just nooremapoolseid inimesi. 68% küsitluse vastanutest on arvamusel või kalduvad arvamusele, et nutirakendused võiksid anda nende teenustele lisaväärtust. Eelnevalt sarnast uuringut autori andmetel Eestis läbi viidud ei ole. Kuna vastajaid oli küsitlusele suhteliselt vähe, võib tulevikus proovida sarnast uuringut läbi viia, aga kaotada ära anonüümsus ettevõtetel, et saada paremat ülevaadet ja ühtlasi ka survestada mittevastanud ettevõtteid. Töö oli edukas. Autor sai vastused püstitatud uurimisküsimustele.et
dc.description.abstractIn this diploma thesis, the author would like to know whether apps have potential in Estonian nature tourism enterprises or not, and if the enterprises would benefit from them. The purpose of this thesis was to get answers to the research questions. The study based on Estonian nature tourism enterprises was carried out in two parts, a questionnaire and interviews. The questionnaire was based on websites called maaturism.ee and visitestonia.com from where nature tourism enterprises were selected. There were 3 interviewees and they were selected because, their enterprises already use apps in nature tourism. Many nature tourism enteprises thought that apps are one way to get them new clients, especially younger people. 68% of the respondents are certain or tend to think that apps add value to their enterprises. The author is on the opinion that there has not been similar study in Estonia before. Because there were not many respondents, the author suggests that in the future there could be a silmilar study, but without the anonymity, that way we can have a better overview on this study and could pressurize the enterprises who have not answered yet. All in all the study was a success. The author got the answers that he needed.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectnutirakendusedet
dc.subjectloodusturismet
dc.subjectettevõttedet
dc.titleNutirakendused ja nende potentsiaal Eesti loodusturismi ettevõteteleet
dc.title.alternativeApps and their potential in Estonian nature tourism enterprisesen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentBotaanikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.