Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorRaave, Henn
dc.contributor.advisorTammeorg, Priit
dc.contributor.authorLõhmuste, Erika
dc.date.accessioned2017-05-22T08:20:04Z
dc.date.available2017-05-22T08:20:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3186
dc.descriptionMagistritöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalet
dc.description.abstractBiosüsi on heterogeenne materjal, mis on kõrge aromaatse süsiniku ning toitainetesisaldusega (EBC, 2012). Biosüsi on mullaparandusaine, mis parandab mulla füüsikalis-keemilis omadusi ning vähendab CO2-e emissiooni atmosfääri. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida biosöe mõju kahkja (Fragi-Stagnic Albeluvisol) mulla omadustele. Töö koostati põldkatse põhjal, mis on rajatud 2011. aastal Tartumaale Ahja valda Kosova külla tootmispõllule. Katse on koostatud kahes variandis ning neljas korduses, lehtpuust aeglasel pürolüüsil toodetud biosütt lisati normiga 50 Mg ha-1 . Töös analüüsiti mulla füüsikalis-keemilisi omadusi ning vihmausside arvukust ja biomassi 5- aastase katseperioodi jooksul 3 aastaste intervallidena. Käesoleva töö tulemusel selgus, et biosüsi lisas mullas taimedele omastatava vee osakaalu, süsiniku- ja lämmastikusisaldust. Lühiajaliselt vähendas biosöe lisamine mulda lasuvustihedust, suurendas pHKCl-d ning mulla fosfori- ja kaaliumisisaldust. Mulla eripinda, üldpoorsust, õhustatatust, taimedele omastamatu vee osakaalu, katioonide neelamismahutavust ning vihmausside arvukust ja biomassi biosüsi ei mõjutanud. Katsest järeldus, et biosöe mõju mulla omadustele sõltub suuresti biosöe liigist, selle omadustest, mulla liigist ning omadustest ning nende erinevuste suurusest. Mida suurem on erinevus mullas hinnatava näitaja ja biosöe omaduste vahel, seda suurem on biosöe efekt.et
dc.description.abstractBiochar is a heterogeneous material which has a high content of aromatic carbon (over 50 %) and nutrients, it is set apart from barbeque charcoal by its area of use (EBC 2012). Biochar is a soil amendment, which improves the soil physico-chemical properties, and reduces the CO2 emissioon to atmosphere. Aim of this work is to study the impact of biochar on a Fragi-Stagnic Albeluvisol´s characteristics. The work was drawn up on the basis of the field experiments, set up in 2011 in Põlva county on a production field. The experiment is compiled of two variant and 4 repeats, where on half of the repeats slowpyrolysis hardwood biochar was applied 50 Mg ha-1. In present study soil´s physical and chemical properties and earthworm density and biomass was analysed in 5 year test period in 3 year interval. The results showed that biochar had significant effect on plant available water, total carbon and total nitrogen content in the soil. In short-term period biochar significantly decreased soil bulk denisty, increased pHKCl and soil´s P and K content. Soil´s surface area, porosity, aeration, cation exchange capacity, earthworms abundance and biomass was not affected by the application of biochar. In the present study we concluded that the effect of biochar on the soil properties depends on biochar feedstock, its properties and soil type and its properties. The greater the difference between biochar characteristics and soil characteristics were the bigger the biochar effect on the soil properties was.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectbiosüsiet
dc.subjectvihmausset
dc.subjectmulla omadusedet
dc.subjectpõldkatsedet
dc.titleBiosöe mõju mulla füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele omadusteleet
dc.title.alternativeThe effect of biochar on soil´s physical, chemical and biological propertiesen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentTaimekasvatus ja rohumaaviljeluset


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.