Show simple item record

dc.contributor.advisorJürgenson, Evelin
dc.contributor.authorRasva, Marii
dc.date.accessioned2017-05-19T09:41:19Z
dc.date.available2017-05-19T09:41:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3168
dc.descriptionMagistritöö Maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekavalet
dc.description.abstractMaakasutuse koondumine algas aastakümneid tagasi, kuid on viimasel ajal hoogustunud. Probleem on aktuaalne mitmetes Euroopa riikides, kuid suurim just Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides. Viimase 20 aasta jooksul on kogu Euroopas vähenenud nii põllumajanduslike talumajapidamiste kui ka põllumajandussektoris töötavate inimeste arv. Samal ajal on haritava maa pindala püsinud suuremate muutusteta, mis näitab, et maakasutus on koondunud järjest väiksema hulga tootjate kasutusse. Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis toimub maakasutuse koondumine suurte põllumajanduslike tootjate kasutusse. Selleks uuriti varasemaid teadustöid ja publikatsioone, mis käsitlevad maakasutuse koondumist Euroopas, Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides ja Eestis. Lisaks on tähelepanu pööratud Eesti põllumajanduspoliitikale aastatel 2007 kuni 2020. Töös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Selleks, et saada ülevaadet põllumajandusliku maakasutuse muutustest Eestis analüüsiti PRIA 2011, 2013 ja 2016 aasta andmeid. Statistikaameti 2007, 2010, 2013, 2016 aasta andmete alusel uuriti füüsiliste ja juriidiliste isikute maakasutuse muutuseid.. Töös uuriti üle 4000 ha ja üle 1000 ha harivate tootjate maakasutuse muutuseid, suurusgruppides 0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 400-<1000 ha, >1000 ha toimunud muutuseid ning kümmet Eesti suurimat maakasutajat. Töö tulemusena selgus, et põllumajandusliku maa pindala ning haritavate maatükkide arv on Eestis kasvanud, kuid tootjate arv on samal ajal vähenenud. Peamiselt on kasvanud juriidiliste isikute kasutuses oleva maa pindala. Enim tegutseb tootjaid 2-<40 hektarilise maakasutuse grupis ning kõige vähem >1000 hektarilise maakasutuse suurusgrupis. Samal ajal kasutab suuremat osa haritavast maast suurusgrupp >1000 ha. Seega suureneb tootmise maakasutuse koondumine Eesti põllumajanduses jätkuvalt ning peamiselt on suurte põllumajanduslike tootjate maakasutus koondunud Lääne-Viru ja Järva maakonda ning vähemal määral ka Tartu ja Jõgeva maakonda. Kuna magistritöö tulemusena selgus, et Eestis on põllumajanduslik maakasutus koondunud suurte tootjate kasutusse, siis seisneb töö olulisus selle probleemi olemasolu tõestamises. Töö tulemus on oluline põllumajanduspoliitika teostamiseks Eestis ning tulevastele lõputööde kirjutajatele, kes soovivad oma töö siduda käesoleva magistritöö teemaga.et
dc.description.abstractConcentration in land use started decades ago but has accelerated lately. This problem is current in many European countries but mainly in Post-Soviet countries. Within last 20 years there has been decrease in number of agricultural households and people working in agricultural sector. At the same time there hasn’t been remarkable change in area of agricultural land, which shows that land use has concentrated in the hands of fewer producers. The goal of this master’s thesis is to find out if there is agricultural land use concentration in Estonia. In order to reach the goal previous researches and publications were studied that focus on concentration in agricultural land use in Europe, Post-Soviet countries and Estonia. Estonian agricultural policy during the period 2007-2020 was also studied. In this paper quantitative method of research was used. PRIA data from 2011, 2013, 2016 was analyzed in order to get an overview of changes in Estonian agricultural land use. Statistics Estonia data from 2007, 2010, 2013, 2016 was analyzed in order to get an overview of land use changes in corporate body and self-employed worker`s land use. In this paper ST-400 and ST-1000 land use changes were examined in size groups of 0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 400-<1000 ha, >1000 ha and 10 largest agricultural land users in Estonia were also examined. As the result of this paper it turned out that the area of agricultural land and the number of cultivated land units has grown but the number of producers has decreased. The agricultural land area farmed by corporate bodies has grown. The majority of farms cultivate land in size group 2-<40 ha and the least in size group >1000 ha. Most of the agricultural land is cultivated by size group >1000 ha. This means that the concentration of agricultural land use is growing. Land use of big agricultural farms has concentrated to Lääne-Viru, Järva, Tartu and Jõgeva county. As the result of this master’s thesis it was found that agricultural land use is concentrated into usage of large farms. This paper is important for proving exsistence of this problem in Estonia. The result of this paper could be important for future agricultural policy making. Also it can be useful for those people, who are going to write their thesis about similar subject.en
dc.publisherEesti Maaülikoolet
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectpõllumajandustootjadet
dc.subjectpõllumajanduspoliitikaet
dc.subjectmaade koondumineet
dc.subjectEestiet
dc.titlePõllumajandusliku maakasutuse koondumine Eestiset
dc.title.alternativeConcentration of Estonian agrcultural land useen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-05-31
dc.contributor.departmentGeomaatikaet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.