Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorVärnik, Rando
dc.contributor.authorOtisalu, Jane
dc.date.accessioned2017-05-12T06:27:15Z
dc.date.available2017-05-12T06:27:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3143
dc.descriptionMagistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekavalet
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on hinnata mahepõllumajanduse konkurentsivõimet taimekasvatuse tootmistüübis, võrrelda omavahel tava- ja mahetootjate näitajaid. Eesmärgi saavutamiseks kasutati teiseseid andmeid, mis pärinevad koostööst Maamajanduse Infokeskuse ning Eesti Maaülikooliga. Teoreetilises osas käsitleti konkurentsivõimet, tootlikkust ning mahepõllumajanduse olemust ja arengut Eestis. Analüüsi koostamisel kasutati tootlikkusnäitajaid, sest tootlikkus on üks põhitegur konkurentsivõime hindamisel. Tootjate omavaheliseks võrdlemiseks teisendati andmed hektari kohta. Mahepõllumajanduslike testettevõtete arv on igal aastal kasvanud. 2015. aastaks oli mahepõllumajanduslikke testettevõtteid 26, mis andis võimaluse mainitud aasta andmete põhjal hinnata ettevõtteid kolmes suurusgrupis – väike, keskmine, suur. Suurusgruppide vahelisest analüüsist selgus, et väikese ettevõttena on kasumlikum toimetada, sest kulutused on väiksemad. Testettevõtete põhjal saab kinnitust asjaolu, et mahepõllumajanduse konkurentsivõime on iga aasta kasvanud ning võib eeldada ka kasvutrendi jätkumist. Tarbijate teadlikkus mahetoidu tervislikkusest kasvab pidevalt. Mahepõllumajanduslik tootmine areneb koguaeg, sest iga lisanduv ettevõte toob endaga kaasa uued ideed mahetootmise arendamiseks.et
dc.description.abstractThe aim of the current Master's thesis was to assess the competitiveness of organic farming cultivation in Estonia. To achieve the goal author used secondary data from cooperating Rural Economy Research Center and Estonian University of Life Sciences. The theoretical part describes competitiveness, productivity, and the nature and development of organic agriculture in Estonia. The analysis used productivity indicators, because productivity is a key factor in assessing competitiveness. For the comparison of producers the data are converted to hectare. The number of companies involved in organic farming and production volumes are growing every year. By year 2015, there were 26 organic farm companies, which provided an opportunity to assess data in three groups - small, medium, large. Groups analysis revealed that small businesses are more profitable to deliver because the costs are lower. However, from the companies which were chosen for sample companies, it is possible to confirm the fact that the competitiveness of organic farming has increased every year. The growth trend is expected to continue. Consumer awareness of organic food wholesomeness is constantly growing. Organic production is evolving all the time, because each additional company brings new ideas for the development of organic production.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectkonkurentsivõimeet
dc.subjectFADN andmebaaset
dc.subjecttestettevõttedet
dc.subjectpõllumajandusökonoomikaet
dc.subjectmahepõllumajanduset
dc.titleEesti mahepõllumajanduslike testettevõtete konkurentsivõime hindamine taimekasvatuse tootmistüübis perioodil 2009-2015et
dc.title.alternativeCompetitiveness analysis of Estonian organic farming enterprises in the years of 2009-2015 using test companiesen
dc.typeThesisen
dc.date.defensed2017-05-23


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.