Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorMõttus, Aksel
dc.date.accessioned2016-08-29T06:01:18Z
dc.date.available2016-08-29T06:01:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3016
dc.description.abstractIga jahimees, kes soovib küttida suurulukeid, peab selleks omandama suuruluki laskekatsete tunnistuse. Selleks tuleb edukalt sooritada suuruluki laskekatsed. Kui soovitakse küttimisel kasutada erinevat tüüpi relvi, siis tuleb iga tüübi kohta sooritada eraldi laskekatsed. Laskekatseid korraldatakse erinevates jahilasketiirudes üle Eesti. Osalejate rohkuse tõttu toimuvad laskekatsed erinevate relvadega, mistõttu on osalejad pidevas müraekspositsioonis ja ohustatud kuulmiskahjustusele. Probleemiks pole mitte see, kui ollakse ise tulejoonel, vaid olukord, mil ollakse pealtvaataja rollis ja ei kanta kuulmiskaitsevahendeit. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli määrata müraekspositsiooni suurus lasketiirus ning hinnata selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonile, tuvastada müraga seonduvaid probleeme lasketiirudes ning pakkuda välja lahendusi. Uurimustöö koostamiseks kasutati ankeet-, mõõtmis-, vaatlus- ja andmetöötlusmeetodit. Uuring viidi läbi kahes erinevas lasketiirus, mille käigus koguti andmeid 33 uuritavalt. Lasketiirudes mõõdeti müradosimeetritega müraekspositsiooni jahimeestel ning mürameetriga helirõhu ekvivalentset taset A skaalal. Laskmiste ajal ei kanna ühtegi kuulmiskaitsevahendit 7,0% uuritavatest ning uuringu 3 tulemused näitasid, et pealtvaataja rollis kannab kõrvaklappe või -troppe 40,4% jahimeestest. Jahimees osaleb aastas 20 korda ühisjahil, käib 15 korda individuaaljahis ning külastab lasketiiru keskmiselt 2 korda aastas, viibides seal keskmiselt 2 tundi ja 36 minutit. 75,0% vastajatest kasutab sagedamini vintraudset kui sileraudset relva. Diagnoositud kuulmislangust kinnitas 18,9% uuritavatest. Laskemajade kasutamine lasketiirudes ja sobivate isikukaitsevahendite kasutamine laskekatsetel võimaldab vähendada müra ekspositsiooni ning ennetada kuulmiskahjutuste teket jahimeeste hulgas.et
dc.description.abstractEvery hunter whos’ desire is to hunt big game needs to obtain a permit for big game hunting. In order to archieve that, one needs to succesfully complete big game hunting test at any hunting shooting ranges in Estonia. Every different gun type needs a different big game shooting permit . Due to the high number of examinees, the participants are at constant noise exposure and maintaining the risk of damaging auditory function. The problem not only occures on the fireline, but even more on the side duiring idling without hearing any hearing protections. Therefore the aim of this research is to determine the noise exposure in shooting range and evaluate its impact on hunters’ hearing capabilities, identify the problems of firing range sourcing from noise and to propose for solutions. This research was conducted using data processesing and measurement methods aswello observation and and questionnaire. The study was carried out in two different firing ranges, in which data samples were gathered. 33 individuals were given the questionnaires. Ekvivalent sound pressure level on A scale were measured and noise exposures values gathered on hunters using the noise dosimeter. There were no signs of wearing any kind of hearing protection amongs 7% of hunters. 5 During the shooting excercises only 40,4% of hunters apply hearing protections as a spectator. An orinary hunstman takes part from 20 group hunting sessions, goes solo for 15 times and visits hunting shooting range for 2 times per year on average, during which he/she is spending 2 hours and 36 on average per visit. 75,0% of the responces showed that one prefers to use rifled weapon other than smoothbarrel gun. Diagnosed hearing impairment were confessed by 18,9% of the test subjects. Use of special house for shooting in firing ranges and correct use of appropriate individual protective equipment could be diminish the noise exposure and prevent hearing impairment among hunters.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmüraet
dc.subjectlasketiirudet
dc.subjectrelvadet
dc.subjectkaitsevahendidet
dc.subjectjahimehedet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.titleMüra ekspositsioon suuruluki laskekatsetel ja selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonileet
dc.title.alternativeNoise impact on hunters’ auditory function depending on noise exposure during big game shooting testsen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-08-29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.