Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorHiir, Kadi
dc.date.accessioned2016-06-07T10:37:33Z
dc.date.available2016-06-07T10:37:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2984
dc.description.abstractMasinõmbleja töö on monotoonne, tööd tehakse istudes ja sundasendis, korratakse pidevalt ühekülgseid liigutusi küünarvarre, randmete, sõrmede ja jalgadega. Sundasendis ja korduvliigutustega tööülesannete täitmine suurendab luu-lihaskonna vaevuste tekkimise riski, mis võib aastate jooksul põhjustada töövõimetust. Töö eesmärgiks oli analüüsida osalise töövõimega masinõmblejate luu-lihaskonna valude levimust, valu tugevust ja kestust erinevates kehapiirkondades ning hinnata luu-lihaskonna funktsionaalse seisundi muutusi enne ja pärast sekkumistegevust. Õmblejate luulihaskonna funktsionaalse seisundi hindamiseks kasutati müotonomeetriat, goniomeetriat, dünamomeetriat, ankeetküsitlust, valutugevuse skaalat. Mõõtmised viidi läbi tööpäeva alguses ja lõpus ning mõõdeti vasakut ja paremat kehapoolt. Sekkumine kestis kuus nädalat ning hõlmas töökoha ergonoomikalist kujundamist ja võimlemist. Tulemustest selgus, et hinnang valutugevusele vähenes pärast sekkumistegevust, oluline muutus avaldus parema õlapiirkonna valutugevuse vähenemisena (p=0,02). Mõõtmistulemuste võrdlusest enne ja pärast sekkumistegevust selgus, et masinõmblejate luulihaskonna funktsionaalne seisund osaliselt paranes. Positiivses suunas muutused toimusid lihasdekremendi ja –jäikuse näitajates: m. trapezius’es, m. flexor digitorum superficialis’es ja m. extensor digitorum’is näitajad paranesid, kusjuures oluline lihastoonuse vähenemine esines m. trapezius´es (p=0,05). Lihasjõud suurenes oluliselt (p≤0,02) nii paremas kui vasakus käes. Pärast sekkumist mõõdeti küünar- ja randmeliigese liikuvuse olulist suurenemist ning seda vasaku küünarvarre supinatsioonil ja mõlema käe pronatsioonil tööpäeva alguses ja lõpus ning vasaku randmeliigese radiaaldeviatsioonil tööpäeva alguses (p≤0,05). Uuritavate lülisamba kaelaosa liikuvuse tulemused olid oluliselt madalamad pärast sekkumist, eelkõige fleksioonil, lateraalfleksioonil vasakule ja paremale ning rotatsioonil vasakule tööpäeva lõpus (p≤0,03). Täieliku ja osalise töövõimega gruppide võrdlus näitas alaselja ja vasaku õla valutugevuse olulist vähenemist esimeses grupis (p<0,05). Lihasparameetrite ja liigesliikuvuse tulemustest on võimalik järeldada, et pärast sekkumist osalise töövõimega töötajate luu-lihaskonna funktsionaalne seisund osaliselt paranes. Antud teemat tuleks edasi uurida ning keskenduda lülisamba kaelaosa ja käte liikuvuse parandamisele.EST
dc.description.abstractSewing machine operators work is very monotonous, in constant sitting position, with repetitive one-side movements of the upper limbs and legs. Over the years working in awkward posture and doing the same movements increase the risk of musculoskeletal system disorders, and in longer perspective could cause a work disability. The aim of the study was to analyze the prevalence of a musculoskeletal disorders, intensity and duration of pain in a different body regions and to assess the changes of the functional status of the musculoskeletal system before and after intervention among the workers with partial work ability. The study was conducted myotonometry, goniometry, dynamometry, e-questionnaire and evaluating the pain on Visual Analogue Scale. The measurements were carried out in both sides of the body and at the beginning and the end of the workday. A six week intervention was implemented, including the redesign of the workplace ergonomics and 4-week training program once a day. The results showed that pain intensity in study group increased after the intervention program. Only pain intensity in the right elbow decreased (p=0,02). There were found that functional status was improved of workers with partial work ability after intervention. The decrement and muscles’ stiffness showed a positive effect in m. trapezius, m. flexor digitorum superficialis and m. extensor digitorum, and frequency was significantly lower in m. trapezius (p=0,05). The strength of arm muscles increased significantly in the both hands after the intervention (p≤0,02). The results showed a significant increase of the range of motion in supination in the left elbow, pronation in the both wrist in the beginning and in the end of workday and radial deviation in the left wrist in the beginning of work-day (p≤0,05). After the intervention the results showed significantly (p≤0,03) lower cervical ragne of motion, particularly in the flexion, lateral flextion to both left and right and rotation to the left at the end of workday. The results showed that musculoskeletal status was improved after the intervention among workers with partial work ability. This issue should be further investigated, and focused on the improvement of range of motion of the wrist and cervical spine.en
dc.subjectõmblejadEST
dc.subjectlihasedEST
dc.subjectliigesedEST
dc.subjectergonoomikaEST
dc.subjecttöövõimeEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleMasinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusiEST
dc.title.alternativePrevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operatorseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.