Show simple item record

dc.contributor.advisorMerisalu, Eda
dc.contributor.authorLoorits, Marin
dc.date.accessioned2016-06-07T06:28:32Z
dc.date.available2016-06-07T06:28:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2968
dc.description.abstractAntud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühho-sotsiaalsed tegurid, kirjeldada peamisi tervisekaebused ja analüüsida ohutegurite ohutegurite ja tervisekaebuste vahel. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: selgitati välja töökeskkonna psühholoogilised ohutegurid ja psühho-sotsiaalsed riskid vanglaametnike seas, hinnati seoseid tööst tingitud tegurite ja tervisenäitajate vahel ning mõõdeti vanglaametnike psühho-füsioloogilisi näitajaid töövahetuse alguses ja lõpus. Anonüümne ankeetküsimustik sisaldas 144 küsimuset, mis puudutasid suhteid juhtkonna, kolleegide ja lähedastega, tööeripära ja töökorralduslike tegureid ning tervisenäitajaid. Ankeetküsimustikule vastas 31 vanglaametikku, kelle keskmiseks vanuseks oli 34±8,76 aastat. Uuritavatest on 58% vanglas töötanud 110 aastat ja töökoormusega 3140 h nädalas töötas 61,3% ja üle 40 h nädalas 29%. Vanglaametnikud on üldiselt rahul oma töö ja töökeskkonnaga. Neil on suur otsustusvabadus, töös on kõrged ootused ning on töö tähtis ja mõttekas. Vanglaametnikud hindavad kõrgelt oma kolleegide ja juhtkonna toetust. Samas on nende töö vaimselt raske ja töötempo kiire, sest suur osa vastajatest on oma stressitaseme hinnanud keskmiseks ja kõrgeks. Psühho-füsioloogilised testid näitasid, et reageerimisaeg tööpäeva jooksul oluliselt ei muutunud ja keskmine vigade arv näitas vähenemise tendentsi tööpäeva lõpus. Enamasti seostusid sümptomid töökorralduslike tegurite ja psühhosotsiaalsete riskidega (p<0,05).EST
dc.description.abstractThe aim of this research was to determine psycho-social risks resulting from the working environment of prison officials and to ascertain main health complaints. To reach the goal, next tasks were solved: psychological risk factors and psycho-social risks were determined among the prison officials, relations between work-related factors and health indicators among the prison officials were evaluated. The anonymous questionnaire was sent to the subject through the Department of Justice. The subject had to answer 144 questions which included the relationships between the prison officials and their management, colleagues, detainees, and loved ones 31 prison officials answered to the questionnaire. The average age of the respondents was 34±8.76 years. From the subjects, 58% had worked in prison about 610 years or more than 10 years and 61.3% worked 3140 hours a week. The prison officials are mostly satisfied with their working environment. Prison officials have high expectations for their work. The only stressful aspect in their job is the fast work pace. The respondents have assessed their stress level average or high.en
dc.subjectvanglaametnikudEST
dc.subjecttöökeskkondEST
dc.subjectpsühhosotsiaalsed teguridEST
dc.subjecttervisEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleVanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed tegurid ja tervisEST
dc.title.alternativeWork related psychosocial risk factors and health of prison officersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.