Show simple item record

dc.contributor.advisorKroon, Marika
dc.contributor.authorKalbe, Liis
dc.date.accessioned2016-06-06T06:51:43Z
dc.date.available2016-06-06T06:51:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2942
dc.description.abstractKuna Eesti põllumajanduses on hetkel kriitilised ajad, siis on töö eesmärgiks anda ülevaade OÜ Sahkapuu 2010.-2015. majandusaasta aruannete põhjal ettevõtte majanduslikust seisust erinevate finantsnäitajate kaudu, võrrelda neid omavahel ning analüüsida saadud tulemusi ja tagamaid. Teoreetilises osas teostatakse antud suhtarvude ja analüüside meetodite OÜ Sahkapuu finantsanalüüs Finantsanalüüsis kasutatakse OÜ Sahkapuu majandusaasta aruandeid ning Eesti Statistikaameti poolt koostatud ettevõtte suhtarve (tegevusala ja tööga hõivatud isikute järgi). Kuigi pankrotiohu analüüsist selgus, et ühing on olnud aastatel 2011-2015 püsivas pankrotiohus on ettevõte suutnud antud näitajaid 2015. aastaks parandada. Ka likviidsus-, efektiivsus-, kapitali struktuuri- ja tasuvuse suhtarvud on aastate jooksul paranenud ning ületavad osadel juhtudel ka majandusharu keskmisi näitajaid. Finantsanalüüsist selgus, et OÜ Sahkapuu on küll omanikele kasumit tootev ettevõte kuid võõrkapitali asemel peaks ettevõte hakkama kasutama võimalusel omakapitali. Lisaks peaks ettevõte uurima ka erinevate toetuste taotlemist, et elavdada ning parandada majandustegevust.EST
dc.description.abstractAs the Estonian agriculture have the critical times, the aim of bachelor's thesis is to compose an accounting policies and procedures in LLC Sahkapuu and accomplish a financial analysis based on annual of the years 2011-2015. Also compare them with each other, and to analyze results. The theoretical part of the analysis carried out in the ratios and methods Ltd. Sahkapuu Financial Analysis Financial analysis is used LLC Sahkapuu financial reports and Estonian Statistics compiled by the company's ratios (activity and by persons employed). Although the risk of bankruptcy showed that the Ltd. Sahkapuu has been a constant threat of bankruptcy in 2011-2015, the company has been able to improve the performance in 2015. Also, liquidity, efficiency, structural capital and profitability ratios have improved over the years, and in some cases exceed the industry average. Financial analysis showed that, although the owners of the LLC Sahkapuu profitable enterprise of foreign capital but should instead use the opportunity to handle the company's equity. In addition, the company should also examine the various applications for aid, in order to revitalize and improve business.en
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectfinantsanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleOÜ Sahkapuu finantsanalüüs aastatel 2011-2015EST
dc.title.alternativeFinancial Analysis on the example of LLC Sahkapuu in the years 2011-2015eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.