Show simple item record

dc.contributor.advisorAnnuk, Andres
dc.contributor.authorRänk, Jürgo
dc.date.accessioned2016-06-06T06:48:28Z
dc.date.available2016-06-06T06:48:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2941
dc.description.abstractKäesoleva töö teema valiku puhul sai määravaks viimasel ajal üha enam populaarsust koguma hakanud tark maja (nutimajade) kontseptsioon. Töö autoril avanes Käopesa pereelamutesse ehitada elektrikilbid, huvist ajendatuna tekkis soov sealseid süsteeme ja lahendusi lähemalt uurida. Autor on koostanud sarnasel teemal ka kursusetöö aines inseneriinformaatika, kus vaadeldi Käopesa targa maja lahendusi. Käesolevas bakalaureusetöös on uuritud tarkmaja lahendust, töös on välja toodud milliseid süsteemi lahendusi pakub käesolev tark hoone. Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada kuidas on lahendatud hoonete elektrivarustus ning teha kindlaks hoonete täpne toitekaablite magistraalvõrk, mõõta toitekaablite rikkesilmuse näivtakistused, arvutada lühisvoolud ja leida kaitserakendus ning leida lahendus kuidas ühendada olemas olev välisvalgustus hooneautomaatika võrku võimalikult lihtsate ja majanduslikult soodsate vahenditega. Töös on kasutatud nii erialast kirjandust kui ka autori poolt teostatud mõõdistuste/uurimuste tulemusi. Töös püstitatud esimene ja teine hüpotees lükati ümber. Esitatud uurimisküsimused said kõik vastuse. Töö tulemusena on autor loonud endale selgema pildi hetkeolukorrast ja uutest arengusuundadest hooneautomaatika valdkonnas. Töö tulemused näitavad, et Käopesa pereelamute süsteeme saaks muuta kasutajate jaoks mugavamaks ning energiasäästlikumaks. Tulemusi on tutvustatud ka Käopesa pereelamute poolsele kontaktisikule.EST
dc.description.abstractThe topic of the bachelor’s work was chosen by the fact that smart houses have been gaining more and more popularity every year. Work author had an opportunity to build switchboards for Käopesa’s family houses. This led to deeper interest towards feedlot systems and solutions. The author has also prepared a curse work Information technology for a similar topic, which gave an overview of the smart house solutions in Käopesa family houses. In this thesis the smart house systems are studied in depth. The work outlines what this particular system offers for this smart house. Thesis is finding out how building electricity systems are solved, identifying the exact power cables backbone network, measuring the power cables to the apparent obstacles, calculating the circuit currents and the protection of the application. Finding a real solution for how to connect to an existing exterior of the building automation network as simple and economical as possible. The work has been written using both professional literature as well as authors performed measurements and search results. The first and second hypothesis, set for the work have been converted. The research questions were all answered. As a result, the author created a new, clearer understanding of the current situation and new developments in the field of building automation. Results of the study show that the Käopesa family houses systems can be made more convenient for users, and more energy efficient. The results are presented to the Käopesa family housing-side contact.en
dc.subjecteramudEST
dc.subjecthooneautomaatikaEST
dc.subjectelektrisüsteemidEST
dc.subjectelektrivarustusEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleKäopesa pereelamute tarkmaja lahendus ja elektrisüsteemEST
dc.title.alternativeSmart House Solutions and Electrical System of Käopesa Family Houseseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.