Show simple item record

dc.contributor.advisorJäärats, Andres
dc.contributor.authorKasepuu, Merilyn
dc.date.accessioned2016-05-26T10:13:25Z
dc.date.available2016-05-26T10:13:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2799
dc.description.abstractAntud töö eesmärgiks on anda ülevaade loodusliku uuenduse tekkimisest 2011. aasta lageraie alade põhjal. Uurimisülesandeks oli tulemuste võrdlemine kolme kasvukohatüübi lõikes. Lageraie alad paiknesid Lõuna-Eestis ning asusid kolmel erineval kasvukohatüübil, milleks olid jänesekapsa, jänesekapsa-mustika ja sinilille. Töös kasutatud kinnistuid on 4 ja lageraie eraldisi 9. Saada andmeid loodusliku uuendumise kohta, tuli teostada välitöid. Välitööd viidi läbi 2015. aasta oktoobris ning hõlmasid proovitükkide tegemist, puuliikide määramist, puude arvu määramist ja vastavalt puude arvule kõrguste mõõtmist. Mõõta tuli 4% kogupindalast ja ringproovitükid olid suurusega 50 m2 või 100 m2 . Tulemuste analüüsimisel selgus, et sinilille kasvukohatüübis on puude kõrgused suuremad, kui jänesekapsa ja jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Jänesekapsa kasvukohatüübis olid puude kõrgused suuremad kui jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Samuti leiti antud töös, et lehtpuudega uuenemine on jätkusuutlikum kui okaspuudega uuenemine. Leiti ka looduslikult uuenenud puude arv hektarile ja keskmised puude kõrgused. Töös võrreldi looduslikku uuendust ja eelmist metsapõlve ning tulemuseks saadi, et ükski lageraie eraldis ei olnud uuenenud puuliigiga, mis oli olnud valdavaks enne raiet. Autori arvates on antud lõputöö vajalik, kuna töö tulemuste põhjal võib väita, et looduslikule uuendumisele jätmine ei arene tihti kasvukohatüübile sobivas suunas ning inimene peaks kas looduslikule uuendumisele kaasa aitama või kultiveerima.est
dc.description.abstractThe present thesis aims at providing an overview of natural regeneration on the basis of 2011 clear-cutting areas. The task of the research was to compare the results in three habitat types. The clear-cutting areas were located in South-Estonia and in three different types of habitat – those of wood sorrel, wood sorrel / blueberry, and hepatica. The research used four properties and nine clear-cutting areas. To get data on natural regeneration, some fieldwork was carried out. It was conducted in October 2015 and included creating the plots, determining tree species, counting trees, and measuring tree heights according to their number. It was necessary to measure 4% of the total area, and the size of the circular plots was 50 or 100 square metres. The results of the analysis revealed that in the hepatica’s habitat type trees were taller than in the habitat types of wood sorrel or wood sorrel / blueberry. And in the habitat type of wood sorrel, trees were taller than in that of wood sorrel / blueberry. Also, it was identified in the research that renewal with deciduous trees is more sustainable than with coniferous trees. The number of naturally regenerated trees per hectare was identified, as well as the average height of the trees. Natural regeneration and the previous forest generation were compared, and the results revealed that no clear-cutting areas were renewed with a tree species that had been prevailing before cutting. The author believes that the present thesis is important because the results of the work revealed that natural regeneration does not often develop in the proper direction for the habitat type, and people should contribute to natural regeneration or cultivate the habitat.eng
dc.subjectmetsadEST
dc.subjectlooduslik metsauuendusEST
dc.subjectlageraieEST
dc.subjectkasvukohatüübidEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleMetsa loodusliku uuenduse tekkimine ja formeerumine viis aastat pärast lageraietest
dc.title.alternativeOccurrence and development of forest natural regeneration five years after clear-cuttingeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.