Show simple item record

dc.contributor.advisorPallav, Vello
dc.contributor.authorLeetjõe, Meelis
dc.date.accessioned2016-05-23T06:01:47Z
dc.date.available2016-05-23T06:01:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2698
dc.description.abstractKäesolev uurimistöö keskendub Ahja jõe kõigi vesiveskite seisukorra hindamisel, fotomaterjali kogumisel ja kahjustuste ulatuse väljatoomisel. Valim koosneb kõigist Ahja jõe veskikohtadest mis asusid Ahja jõel 1930. aastal. Valimiga on püütud anda võimalikult objektiivne ülevaade praegusest olukorrast. Põhjalikumalt on käsitletud Roti veskit,mille puhul on tarindite seisukorda eraldi kirjeldatud. Eesmärgi saavutamiseks jaotati töö etappideks, kõigi veskikohtade külastusest, pildimaterjali kogumisest, visuaalsest kontrollist koostati veskikohtade hindamine, Roti veski mõõdistati ja joonestati vaated arvutiprogrammiga AutoCad ja Roti veski tarindite ülevaade. Hoonete, paisude ja veekanalite tehnilist seisukorda hinnati kombineerides Muinsuskaitseameti tehnilise seisukorra hindamise ankeeti ja Tõnu Keskküla numbrilise hindamise meetodit. Veskite külastuse käigus ja visuaalsel vaatlusel selgus, et Ahja jõel vesiveskite seisukord on väga halb. Kaheteistkümnest vesiveskist on tänaseks säilinud viis, neist rohkem kui pooled on aktiivse kasutuseta. Viiest kolmel - Liismeti, Roti, Kiidjärve - võib olukorda lugeda hea ja rahuldava vahepealseks. Kolm veskit - Vedela, Kaska ja Möksi - on hävinenud tulekahjus, kus on säilinud vundamendid ja osaliselt seinad. Üldist Ahja jõe vesiveskite olukorda tuleb lugeda halvaks. Olukord on murettekitav, kuna palju ajaloolisi ja muinsuspärandi väärtusega vesiveskeid on hävinud. Paraku ei luba Keskkonnaamet paljudes veskikohtades paisusid taastada ega veejõudu kasutada või on esitatud keskkonnanõuded sedavõrd ebamõistlikud ja kulukad, et neid pole veskikoha omanikul võimalik täita. Antud magistritööd tulemusi saab kasutada hilisemal Roti vesiveski restaureerimistööde ettevalmistamisel.est
dc.description.abstractThe given research paper focuses on the condition assessment of Ahja River watermills, collection of photographic material as well as identifying the extent of damage. The sample consists of Ahja River watermills that were located on the river in 1930. The sample aims at providing the most objective overview of the current situation. Special attention is paid to Roti watermill, in which the condition of the structures is described in detail. To achieve the objective, the works have been divided into phases, i.e., visits to watermills locations, collection of photographic material, visual inspection, assessment of watermills, surveying and drafting of Roti watermill using AutoCAD software as well as review of Roti watermill structures. The technical condition of buildings, dams, and water channels has been assessed by means of combining the technical condition assessment questionnaires provided by the National Heritage Board and the numerical assessment method by Professor Tõnu Keskküla. As a result of the visits to the locations and their visual inspection, it was found out that the condition of the watermills on the Ahja River is very poor. Of 12 watermills, five have been preserved, of which more than half are underutilised. Three out of five – Liismeti, Roti, Kiidjärve – indicate decent to satisfactory condition. Three watermills – Vedela, Kaska and Möksi – have been destroyed by fire, whereas only foundations and partly walls have preserved. The general condition of the Ahja River watermills must be regarded as poor. The situation is worrying as a lot of historical watermills of heritage value have been destroyed. Unfortunately, the Environment Agency does not allow to restore dams in many watermill locations or use hydro power. In addition, the environmental requirements are so unreasonable and costly that watermill owners are simply unable to meet them. The results of the given Master's thesis can be used during the preparations for the upcoming Roti watermill renovation.eng
dc.subjectvesiveskidEST
dc.subjecthoonedEST
dc.subjecthindamineEST
dc.subjectrenoveerimineEST
dc.subjectAhja jõgiEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleAhja jõe vesiveskite olukord ja Roti vesiveski hoonekompleksi seisukorra hindamine ning ettepanekud renoveerimiseksest
dc.title.alternativeThe state estimation of the Ahja river water mills and the Roti water-mill building complex and the renovation proposalseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.