Show simple item record

dc.contributor.advisorJaanuska, Heiki
dc.contributor.advisorPaaver, Tiit
dc.contributor.authorAlbert, Gerli
dc.date.accessioned2016-05-21T07:36:25Z
dc.date.available2016-05-21T07:36:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2690
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli uurida linaski kasvatamise võimalusi suletud veekasutusega kalakasvatuse süsteemis (RAS – st recirculation aguaculture system). Uuriti kalade kohanemist e adaptatsiooni RASi paigutamisel; võrreldi linaskite keskmise massi muutusi kontrollgrupiks valitud karpkaladega; võrreldi erinevaid söötmisskeeme ning selgitati välja, millised olid katsekalade massi muutused katse jooksul ja milline kaalumise metoodika selle hindamiseks sobis. Katse teostati EMÜ vesiviljeluse osakonnas asuvas suletud veekasutusega kalakasvatuse süsteemis. Kokku oli katsepäevi 57, mis jagati neljaks etapiks. Katse esimesel kahel etapil söödeti kõiki kalu lähtudes söötmisnormist, et selgitada milline on söödakasutus ning kui palju kasvavad kalad juurde kindla söödakogusega söötmisel. Järgneval kahel etapil söödeti kalu isu järgi ad libitum, et teada saada milline on kalade juurdekasvu potentsiaal ning näha kas katsegruppide kasvutempod erinevad üksteisest. Kalade adapteerimisel aset leidnud haiguspuhangu tagajärjel suri 62% karpkaladest. Linaskite seas suremust ei esinenud. Kahe etapi järel oli nii linaskite kui ka karpkalade keskmine mass väga vähe tõusnud, mis ei osutunud statistiliselt oluliselt erinevaks (kõigi võrdluste puhul p>001, t-test). Karpkalade vähene kasv võis olla tingitud liiga madalast söötmisnormist, mida näitas söödajääkide puudumine karpkalade basseinis. Isu järgi söötmise kahel etapil ilmnseid erinevused. Katse lõpuks oli karpkalade mass märgatavalt tõusnud, see muutus oli statistiliselt oluline (p<0,001, t-test). Kuid linaskite kehamassid muutusid väga vähesel määral ning need muutused ei olnud statistiliselt olulised (p=0,891; p=0,955, t-test). Isu järgi söötmine kinnitas, et karpkalade jaoks oli algne söötmisnorm liiga väike aga linaskite juurdekasvu puudumise põhjused olid muus kui söödakoguses. Linaskite juurdekasvu võisid mõjutada mitmeid tegurid: läbipõetud bakteriaalhaigus, stress ja sööt. Linaski kasvatamine suletud veekasutusega kalakasvatuse süsteemis on võimalik, kuid väheefektiivne, sest kalade juurdekasv on väga väike. Linaskile olid loodud sobilikud keskkonnatingimused, kuid linask on liialt stressialdis kala suletud veekasutusega kalakasvatuse süsteemis tootmiseks. Tema võime süüa kunstliku sööta ning juurdekasv jäävad karpkala omale tugevasti alla.est
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to examine the possibilities of rearing juvenile tench in RASsystem (recirculation aquaculture system). The adaption of the fish upon placing into RAS was examined, the average body weight of the tench was compared to the control group of the carp; different feeding-schemes were compared, and the changes in body weight of the sample groups of fish during the experiment were examined, as well as which kinds of weighing methods were suitable for assessment. The growth performance experiment, which was carried out in the in the closed recirculating aquaculture system of the Department of Aguaculture of the University of Life Sciences. The experiment period lasted for a total number of 57 days, which was divided into four stages. During the first two stages, the fish were fed on the basis of the feeding rates in order to determine the feed use as well as how much the fish gain weight within certain norms. During the subsequent two stages, the fish were fed ad libitum, in order to find out the growth potential of the fish and find out if the sample groups differ in growth from each other. During the adaptation period, 62% of the carp perished due to the infection outbreak. The mortality rate for the tench was zero. After two stages the average weight of the carp as well as the tench had only slightly increased, which proved to be statistically insignificant (in case of all comparisons p<0.001, t-test). The lack of growth in the carp might have been caused by a too low feeding rate, since there was no leftover feed in the carp pool. During the subsequent two stages differences revealed. At the end of the experiment, the weight of the carp had significantly increased, also the change was deemed statistically significant (p<0,001, t-test). The body weight of the tench grew only slightly and these changes were deemed statistically insignificant (p=0,891; p=0,955, t-test). Ad libitum feeding confirmed that the initial feeding rate was too small for the carp; however, the lack of growth in the tench was caused by something other than the amount of feed. The growth of the tench could have been affected by several factors: suffered bacterial infection, stress and feed. Rearing tench in a closed aquaculture system is possile, yet ineffective, because the additional growth of the fish is very small. Suitable environmental conditions were created for the tench, but the tench is too stress-prone to be reared in closed aquaculture system. Its ability to consume artificial feed and growth rates are significantly smaller than those of the carp.eng
dc.subjectlinaskEST
dc.subjectkarpkalaEST
dc.subjectkalakasvatusEST
dc.subjectstressEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleLinaski (Tinca Tinca L.) kasvatamine suletud veekasutusega süsteemisest
dc.title.alternativeRearing tench (Tinca tinca L.) in closed aquaculture systemeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.