Show simple item record

dc.contributor.advisorKõiv, Toomas
dc.contributor.authorTirmaste, Siim-Martin
dc.date.accessioned2016-05-21T06:58:35Z
dc.date.available2016-05-21T06:58:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2681
dc.description.abstractKliimasoojenemine ja inimmõju on maailmas kutsunud esile arvukaid muutusi järvede kihistumises ja gaasirežiimis. Eestis pole muutusi väikejärvede kihistumises varem analüüsitud ja seega pole teada ka muutuste suunda ja põhjuseid. Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas kihistus on väikejärvedes teravnenud, hapnikupuudus põhjakihis kasvanud ja milline roll on seejuures kliimal ning milline inimmõjul. Analüüsis on kasutatud Eesti kihistunud väikejärvede morfomeetrilisi ja seireandmeid ning erinevaid kliimanäitajaid. Tulemustes selgus, et uuritud järvedes on hüpolimnioni hapnikuolud oluliselt halvenenud ning järvi kus võib põhjakihis hapnikku leida on järel vaid mõni üksik. Kihistumise muutuste puhul puudub järvedel ühine trend, kuid leiti seos kihistumise stabiilsuse ja õhutemperatuuri vahel. Uurimusest järeldus, et kliima omas uuritud järvede puhul inimmõjust oluliselt suuremat rolli kihistuse tugevusele. Analüüsi tulemusi on võimalik rakendada tulevikus järvede ökoloogilise seisundi hindamisel ja prognoosimisel.est
dc.description.abstractGlobal warming and the human impact has provoked various changes in the stratification of lakes and gas mode. Stratification changes in small Estonian lakes are unexplored in the past and therefore we do not know in which direction the developments have occurred and what is causing them. The work is intended to provide answers to questions on whether the stratification of the lakes has strengthened, the lack of oxygen in hypolimnion increased and what is the role of the climate and human impact behind it. The analysis includes morphometrical and monitoring data of the small stratified Estonian lakes and different climate variables. The results revealed that the oxygen conditions of hypolimnion in studied lakes have significantly deteriorated and only few stratified lakes, where oxygen can be found in the bottom layer, have remained. Stratification changes in the lakes had no common trend, however study identified relationships between air temperature and stratification stability. Study concluded that the climate has far more significant role in the strength of the stratification, than human impact has. In the future, the results of the analysis can be applied to the assessments of ecological conditions of lakes and their prognosis.eng
dc.subjectlimnoloogiaEST
dc.subjectstabiilsusEST
dc.subjecthapnikEST
dc.subjecthüpolimnionEST
dc.subjectkliimamuutusedEST
dc.subjectjärvedEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEesti sügavate väikejärvede soojuskihistus ja gaasirežiim kui inimmõju ning kliimamuutuste peegeldajaest
dc.title.alternativeThermal stratification and gas regime as a reflector of human impact and climate change in deep small lakes of Estoniaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2016-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.