Show simple item record

dc.contributor.advisorRyabchikov, Alexander
dc.contributor.authorTimma, Tõnu
dc.date.accessioned2016-05-18T11:43:03Z
dc.date.available2016-05-18T11:43:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2540
dc.description.abstractKlaaskiudsarrus on järjest enam betoonkomposiitkonstruktsioonides terassarruse asendamiseks kasutatav ehitusmaterjal. Peamiselt konstruktsioonides, mis puutuvad agressiivses keskkonnas kokku kloriididega, erinevate hapetega ning on sellele avatud. Kuid polümeerkiudsarruste tootmine on ala reguleeritud ja puuduvad ühtsed pinnakareduse nõuded ja normid. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on määrata klaaskiudsarruse „Armastek“ nakketugevus erinevate ankurduspikkuste ja sarruse läbimõõtude korral. Töö teostamiseks kasutati klaaskiudsarrust „Armastek AKC 6, -8 ja -10“ ning võrdluseks ka terassarrust B500K. Klaaskiudsarruse nakketugevuse määramiseks valmistati 40 katsekeha, katsekeha koosnes kahest betoonplokist, mis on omavahel ühendatud kahe paralleelse sarrusega. Sarruse nakketugevuse leidmiseks koormati katsekeha sarruste vahele asetatud hüdraulilise silindriga Lukas LZM 25/200, mille käigus mõõdeti siirdeandurite abil plokkide vahelise kauguse muutumist. Katsetulemused näitasid, et klaaskiudsarruse nakketugevus sõltub ankurduspikkusest ja sarruse läbimõõdust, ning ühtib analoogsete tööde järeldustega- nakketugevus väheneb ankurduspikkuse suurendamisel. Kõigi katsekehade purunemised toimusid klaaskiudsarrusele nakke parandamiseks spiraalselt keritud klaaskiududest nööri eemaldumisega sarruselt. Leidis kinnitust seisukoht, et väljatõmbekatsel ei ole võimalik sarrust täielikult koormata, seetõttu on ka nakketugevus väiksem. Ankurdusvõimaluste, suuremate läbimõõtude ja pikemate ankurduspikkuste täiendav uurimine on vajalik.est
dc.description.abstractGlass fiber reinforced polymer (GFRP) reinforcement bar is building material that are increasingly replacing steel reinforcement in concrete composite structures. It is used mainly in structures, that exposed to aggressive environment like chlorides and various acids. But the production field of polymer reinforcement bars are under regulated and there are no uniform code for roughness of bar surface. The aim of this thesis is to define bond strength of “Armastek” GFRP reinforcement bar with different anchoring lengths and bar diameters. To carry out the investigation there are used “Armastek AKC 6, -8 and -10” and for comparison B500K steel reinforcement. For determination of bond strength there were prepared 40 test specimens, which consist of two concrete blocks which were joined by two parallel bars. To find the bond strength of reinforcement bar, the hydraulic cylinder Lukas LZM 25/200 was placed in between of the bars to push concrete blocks apart, and displacement gauges measured changes in distance between blocks. The test results showed that the bond strength of GFRP reinforcement bar depends on different anchoring lengths and bar diameters, it coincides with conclusions of similar investigations- by increasing the anchoring length the bond strength decrease. The failure of specimens were caused by shearing off spiral cord. It is confirmed that the GFRP reinforcement bar cannot become fully engaged, which leads to lower bond strengths. Anchorage options, larger diameters and longer anchoring lengths need a further investigation.eng
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectsarrusedest
dc.subjectklaaskiudest
dc.subjectnakketugevusest
dc.subjectväljatõmbekatsedest
dc.titleKlaaskiudsarruse nakketugevuse määramine väljatõmbekatsegaest
dc.title.alternativeInvestigation of bond strength of glass fiber reinforced polymer bars on direct pullouteng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-05-30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.