Show simple item record

dc.contributor.advisorVisberg, Anu-Ell
dc.contributor.advisorMoor, Argo
dc.contributor.authorJõe, Kairi
dc.date.accessioned2016-05-18T07:16:26Z
dc.date.available2016-05-18T07:16:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2518
dc.description.abstractFüüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusvorm on Eestis laialt levinud, olles peale osaühingut ja mittetulundusühingut arvukuselt kolmas ettevõtlusvorm. Teema aktuaalsus seisneb selles, et FIEde deklareeritud sissetulekud on pidevalt vähenenud, kuna FIEd ei deklareeri kõiki oma tulusid (nad deklareerivad oma tuludest ainult pool või isegi veel vähem). Väide, et FIEde majanduslik olukord on raske, tekitab küsimusi, kas FIEde tegevus ei ole piisavalt raha sissetoov, et kajastata kõiki residendist füüsilise isiku ettevõtlusega seotud tulusid või kajastatakse ettevõtlusega seotud kulusid teadlikult rohkem maksustatava tulu vähendamiseks. Uurimistöö eesmärgiks on teraviljakasvatuse, kaunviljakasvatus ja õlitaimeseemnete kasvatuse valdkonnas tegelevate FIEde maksustatavat tulu mõjutavate komponentide analüüsimine. Uurimismeetodina kasutatakse kvantitatiivset meetodit, mille põhjal saadetakse laiali küsitlus ja intervjueeritakse FIEsid ja FIEde raamatupidajaid. Lisaks analüüsitakse Maksu- ja Tolliametile esitatud päringu alusel FIEde tuludeklaratsioonide vorme E. Analüüsimeetoditena kasutatakse andmete võrdlemist, korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi. Taimekasvatusega tegelemise peamiseks põhjuseks on hobi tegeleda teravilja, kaunvilja ja õlitaimeseemnete kasvatusega. FIEna tegelemise eelisteks on ettevõtlusvormi lihtsus, võimalus kasutada kassapõhist raamatupidamisarvestust, võimalus maksustatava tulu arvutamisel täiendava mahaarvamise, kuni 2877 eurot, tegemiseks omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust. Samas FIEna tegelemise puudusteks on suur maksukoormus, tekkepõhise arvestuse kasutamisel raskus tuludeklaratsiooni kassapõhiseks koostamiseks, laenu ja projektirahade keeruline saamine, piiramatu isiklik vastutus ettevõtte võlgade, kahjumite ja kohustuste ees ja ettevõtluse lõpetamise keerukus. Uurimustöös uuritakse ettevõtlustulude mõju ettevõtlusega seotud tuludele kokku ja ettevõtlusetulemile, ettevõtluskulude mõju ettevõtlusega seotud kuludele kokku ja ettevõtlustulemile ning põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulult tehtava täiendava mahaarvamise ja erikonto muutuse mõju maksustatavale tulule. Ettevõtlusega seotud toetustel ja stipendiumitel ning kauba müümisel, vahendamisel või teenuse osutamisel on nõrgalt positiivne mõju ettevõtlustuludele kokku. Ettevõtluse tulemile on nende tegurite mõju pigem negatiivne. Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud tegurid on statistiliselt olulisemad kui ettevõtlusega seotud tegurid. Taimekasvatusega tegeleva FIE peamised kulud on seotud kaupade ja teenuste, põhi- ja käibevara soetamise, tööjõu kasutamise ning riiklike ja kohalike maksude maksmisega. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtluskuludel on nõrk positiivne mõju ettevõtlusega seotud kuludele kokku ning negatiivne mõju ettevõtlusetulemile. Põllumajandussaaduste võõrandamisega seotud ettevõtluskuludel on negatiivne mõju ettevõtlusega seotud kuludele ning pigem positiivne mõju ettevõtlusetulemile. Põllumajandussaaduste võõrandamisest saadavast tulust tehtud täiendaval mahaarvamisel on pigem tugev positiivne mõju maksustatavale tulule. Erikonto muutusel on aga pigem negatiivne mõju maksustatavale tulule. Kumbki tegur ei ole statistiliselt oluline. Tulemused ja järeldused on koostatud valimi põhjal ning nende alusel ei pruugi olla võimalik teha üldistusi kõikide tegevusalade FIEde ning ka koguvalimi maksustatava tulu kohta.est
dc.description.abstractA self-employed entrepreneur’s form of business has been widespread in Estonia, being the third form of business, besides a private limited company and the non-profit organization in numbers. Subject actuality is that the self-employed entrepreneurs declared income has steadily declined, because the self-employed entrepreneurs do not declare all their income (they declare only half or even less of their revenues). The claim that the self-employed entrepreneurs’ economic situation is difficult, raise questions about whether self-employed entrepreneurs’ activity is not profitable enough in order to reflect all business income of a resident natural person or a business-related revenues are deliberately recognized to declare more business expenses to reduce the taxable income. This study aims to grain and pulse farming and oilseeds growing field of self-employed entrepreneurs engaged influencing analysis in taxable income components. In the research, it is used quantitative method, where author sent questionnaires to respondents, who are selfemployed entrepreneurs and interviews self-employed entrepreneurs and their accountants. Author has used these methods of analysis: data comparison, correlation and regression analysis. Plant production is mainly due to the hobby to engage in cereals, legumes and oilseeds production. The advantages of self-employed entrepreneur’s business form is simplicity, the possibility to use cash accounting, the possibility to use an additional deduction on income derived from transfer of agricultural products, up to 2,877 euros, when calculating taxable income. However, the disadvantages of self-employment entrepreneur are high tax burdens, the severity of reporting cash-based income tax return while using the accrual basis of accounting, difficulty to receive funds from loans and projects, self-employed entrepreneurs’ unlimited personal liability of the company's debts, losses and commitments and the complexity in business termination. This research examines the business income impact of total business income and gross profit, the business expenses impact of total business expenses and gross profit and additional deduction on income derived from transfer of agricultural products and special account change impact of taxable income. Self-employed business related grants and scholarships and the sale of goods, mediation and the provision of services has a statistically significant weakly positive effect for total enterprise revenue. The same factors impact of the gross profit, is rather negative, in which business-related factors are statistically less significant than agriculture-related factors. Self-employed entrepreneurs’, who grow self-manufactured unprocessed plants, have the costs of acquisition of goods and services, the acquisition of fixed and current assets, labor and national and local taxes. Business expenses of self-employed entrepreneur has a weak positive impact on the operating cost and the total negative impact on gross profit. Agricultural disposals of business expenses have a negative impact on business-related expenses, and to have a positive impact on gross profit. Income from additional deduction on income derived from transfer of agricultural products is a rather strong positive impact on the taxable income. But the changes special account rather has a negative impact on the taxable income. Even if factors are not statistically significant. Results and conclusions are drawn based on the sample and under may not be able to make generalizations about all activities of self-employed entrepreneurs, as well as for the entire sample of taxable income.eng
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectfüüsilisest isikust ettevõtjaest
dc.subjectettevõtlusest
dc.subjecttuludest
dc.subjectkuludest
dc.subjecttaimekasvatusest
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleTaimekasvatusega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtja maksustatav tuluest
dc.title.alternativeSelf-Employed Entrepreneur’s Taxable Income in Plant Growingeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2016-05-26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.