Recent Submissions

 • Tartu linna Veeriku ja Ülejõe piirkonna elektrivõrgu rikete analüüs 

  Saarepuu, Valmar (Eesti Maaülikool, 2019)
  Elektrivõrk on üks olulisem osa elektrisüsteemis. Elektrienergia edastamiseks kasutatakse erinevaid ülekandeliine ja –kaableid. Tänapäeval on võimalik elektrivõrku ehitada väga töökindlate ja hooldusvabade seadmetega, ...
 • Mõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Põldsam, Karl Martin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Mõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni ...
 • Kallurhaagise projekt 

  Pihlo, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud magistritöö käigus projekteeriti ja konstrueeriti Powersteel OÜ tarbeks kallurhaagis, mis on mõeldud esimeseks selletaoliseks haagiseks ettevõtte tootesarjas. Töö tervikuna on jaotatud kuueks peatükiks, kus esimeses ...
 • Mobiilne teekatte seisundi määramise seade 

  Kört, Vidrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Üks suurimaid mõjutajaid liiklusõnnetuste tekkimisel on ilm. Selleks, et ennetavalt avastada ebasoodsaid ilmastikutingimusi ning liiklusõnnetusi vältida, tuleks anda autojuhtidele võimalus ohtlike tingimuste soodsaks ...
 • Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine 

  Vool, Alvar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Meedias, auditites ja aruannetes on viidatud, et Eesti avaliku sektori asutustel tuleks parandada sõidukite üle arvestusepidamist, ning lisaks on viidatud kulude kokkuhoiule. Üheks võimaluseks eelnevalt viidatud tegevusi ...
 • Päikesepaneelide erinevate paigaldusviiside eelised ja puudused 

  Kangro, Kunnar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöös tutvustab autor erinevaid tehnoloogiaid, mille abil muundatakse päikeseenergia elektrienergiaks. Tuuakse välja nendega seotud eelised ja puudused ning antakse ülevaade turu olukorrast. Töö eesmärk on uurida ...
 • Välistrenažööride arendus 

  Mänd, Andreas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välistrenažööride kasutamine on muutunud üha populaarsemaks. Turul pakutavad trenažööride funktsionaalsed omadused on kehvad, kuna treeningu koorms on liialt väike ja seadmed on liialt kallid. Sellest tulenevalt projekteeriti ...
 • Elektersõidukite akude taaskasutamine hoonete energiavarustuses 

  Petrov, Anri (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektersõidukite levik on aastate jooksul kasvanud ja esimeste elektriautode akude eluiga hakkab lõppema, mistõttu tuleb leida akudele kasutusaja lõppemisel teine lahendus peale ümbertöötlemise. Akude eluea lõppedes ...
 • Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kallion, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Inimest ümbritseval töökeskkonnal on tihti peale suurem mõju tema tervislikule seisundile, kui seda tunnetatakse. Pikka aega istuvas asendis töötamist nimetatakse sundasendiks. On selge, et sundasendis olemine pikka aega ...
 • Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine 

  Ilumäe, Veiko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli parandada aerosoolvahtude tootmisliini suutlikkust ja tootlikkust. Töös muudeti ümber tootmisliini layout ja lisatakse juurde vajalikke seadmeid. Täiendavalt keskendus autor Jaapani ...
 • Temperatuuriregulaator lignotselluloosse biomassi eeltöötlussüsteemile 

  Keisk, Mihkel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Keerulisemates juhtimisprotsessides, kus esineb mõõteväärtuse hilistumist, kasutatakse süsteemide juhtimiseks alluvkontuuriga regulaatorit. Hilistumine võib olla põhjustatud näiteks soojustakistusest vedeliku kuumutamisel. ...
 • Lämmastikplahvatusel põhineva laboratoorse eeltöötlusseadme plahvatussüsteemi konstrueerimine 

  Polis, Vilnis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lignotselluloosse biomassi eeltöötlemiseks pole kujunenud ühtegi universaalset meetodit, mis oleks ökonoomne. Uute eeltöötluse meetodite väljatöötamine omaks suurt tähtsust bioetanooli tootmiskulude alandamisel. Antud ...
 • Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile 

  Laanemets, Rainis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on luua veokile (eelkõige kaugsõiduautodele) tahavaatepeegli puhastuse ja kuivatamise süsteemi prototüüp. Töö käigus uuriti sarnaseid olemasolevaid lahendusi ja neile taotletud patente. ...
 • Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses 

  Enn, Anni (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kogu põllumajandussektoris on üle maailma hinnanguliselt umbes 1,3 miljardit töötajat – see moodustab poole maailma tööjõust. 2017. a. kulus Euroopa maades tööõnnetustele ja kutsehaigestumisele umbes 3,3% SKP-st e. 476 ...
 • Veterinaarmeditsiini tudengite käelise vilumuse parendamine laparoskoopia simulatsiooni abil 

  Loorits, Marin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Laparoskoopiline kirurgia on meditsiinis hästi arenenud ja pakub avatud kirurgia ees eeliseid. Selleks, et üliõpilased saaksid varakult harjutada täpseid töövõtteid ja erialaseid oskusi, on ehitatud mitmeid simulatsioone. ...
 • Loomaarsti töökoha ergonoomilisus ja skeleti-lihaskonna vaevused 

  Kattai, Kertu (Eesti Maaülikool, 2018)
  Loomaarstidel ja nende abilistel on kõrge risk skeleti-lihaskonna vaevustele, mis tuleneb füüsilisest töökoormusest, ebamugavast tööasendist, pikaajalisest staatilisest asendist ning korduvatest tööliigutustest. Seetõttu ...
 • Tööga seotud skeleti-lihasvaevused hooldustöötajatel: levimus ja seos tööprotsessi iseärasustega ning skeleti-lihassüsteemi funktsionaalse seisundiga 

  Must, Grete (Eesti Maaülikool, 2018)
  Hooldustöötajate tööülesanded nõuavad tihti patsiendi jõulist tõstmist ja liigutamist, pidevaid sundasendeid ja korduvliigutusi, mistõttu on nende hulgas kõrge risk skeletilihasvaevuste (SLV) tekkeks. Seetõttu on oluline ...
 • Kontoritöötaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid 

  Kindsiko, Kätlin (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kontoritöötajaid iseloomustab ebamugav ja liikumatu tööasend, kiire töötempo ning pikaajaline staatilises asendis istumine. Antud tegurid võivad põhjustada skeletilihassüsteemi vaevusi, eelkõige seljas ning seetõttu on ...
 • Masinatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ja töövõime 

  Juhanson, Leila (Eesti Maaülikool, 2018)
  Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis ning tööõnnetuste arv on viimastel aastatel tõusvas trendis. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama töökoha nii, ...
 • Poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanism 

  Tops, Karel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanismi prototüüp, mida Eesti Kaitsevägi saaks kasutada igapäevases tegevuses. Töö esimese osas antakse ülevaade Eesti ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.