Now showing items 1-20 of 143

 • Aardla katlamaja suitsugaaside kondensaatori efektiivsusnäitajad 

  Feditšenkov, Vitali (2014-06-02)
  Võrreldes kolme erinevat metoodikat, mis on kirjeldatud antud magistritöös, saab teha järeldusi milline metoodika on sobilikum ja täpsem soojusenergia arvelduste tegemiseks. Ettevõtetes, kus ise olen töötanud, kasutatakse ...
 • Administraatori töökeskkond ja töövõime teenindusettevõttes OÜ Waide 

  Koppel, Franc-Paul (2013-05-29)
  Tööinspektsiooni statistika järgi on viimaste aastate jooksul tööõnnetuste arv majutus-ja toitlustusasutustes pidevalt kasvanud. Kui 2007 aastal registreeriti tööõnnetusi 100 000 töötaja kohta 340, siis 2011 aastal oli ...
 • Ahjus toimuva põlemisprotsessi juhtimise automaatika 

  Hade, Imre (2016-05-30)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas põlemisautomaatika kasutamise abil vähendada ahjude kütmisel välisõhku paisatavat emissiooni, parandada kasutegurit ning muuta ahikütet samal ajal kasutajasõbralikumaks. Need ...
 • Antropomeetriliste ja konstruktsiooni parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikud 

  Kivimaa, Lauri (2014-05-31)
  Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgmise kokkuvõtte: 1. Antropomeetria alase, konstruktsiooni- ja kognitiivergonoomika alased uurimistööd, osakonnad ja erialad ülikoolides ning laborites koguvad kiirelt populaarsust ...
 • Antropomorfne müra ja mürakaitsevahendite uurimisstend 

  Tamm, Rauno (2014-05-30)
  Müra on nähtamatu, lõhnatu, maitsetu ja käegakatsutamatu ohutegur meie tervisele. Müraga puutuvad inimesed kokku igapäevaselt. Eesti vaegkuuljate liit on välja toonud, et Eestis tekib vähemalt 15 %-l noortel püsiv ...
 • Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidri rikete analüüs 

  Vister, Kaisa (2012-06-01)
  Rikete analüüs on koostatud 2009-2011-ndal aastal esinenud rikete kohta Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidril. Analüüsitavad andmed on saadud Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Käiduosakonnast. Kasutades kliendikeskseid ...
 • AS Valga Haigla meditsiiniõdede töökeskkond ja töövõime 

  Kaur, Pille (2012-06-04)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada AS Valga Haigla siseosakonna meditsiiniõdede töökeskkonnas esinevad ohutegurid, määrata töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus, töövõime muutus tööpäeva vältel ...
 • AS Valio Laeva katlamaja üleminek põlevkiviõlilt veeldatud maagaasile 

  Moltsar, Jüri (2014-08-25)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on määratleda, kuivõrd tasuv võiks olla üleminek põlevkiviõli kasutamiselt LNG-le Valio Laeva katlamaja kütusena. Arvestades seda, et tänapäeval on LNG-ga seonduv valdkond küllaltki ...
 • Autoklaaside tootmisettevõtte töötajate töökeskkond, funktsionaalne seisund ja ohutuskäitumine 

  Tennokese, Annika (2015-05-18)
  Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja autoklaaside tootmisettevõtte tootmishoone töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, mõõta ja kontrollida neid iseloomustavate parameetrite arvväärtuste vastavust seadusega määratud ...
 • Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses 

  Saareoks, Marten (2016-06-04)
  Veekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee ...
 • Bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimine 

  Paluvee, Alar (2013-06-03)
  Käesolev magistritöö on valminud Eesti Maaülikooli tootmistehnika eriala lõputööna. Antud projekt käsitleb bioetanooli läbivooluseadme fermentatsiooni üksuse konstrueerimist. Eesmärgiks on koostada patendiuuring ...
 • Bussijuhtide töökeskkond, funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevused 

  Müürsepp, Rauno (2015-05-21)
  Töö eesmärgiks oli välja selgitada bussijuhtide psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid, mõõta funktsionaalse seisundi ja energeetilise koormatuse muutusi tööpäeva jooksul ning võrrelda näitajaid linna- ja ...
 • Diagnostikalabori töökeskkonna ergonoomilisus 

  Soop, Janor (2014-05-22)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil SA Pärnu Haigla diagnostikalaboris esinevad ohutegurid, hinnata neid ning määrata laborantide töövõime muutused töövahetuse vältel. Ohutegurite ...
 • Diiseltoiteaparatuuri kestvuskatse stend 

  Lääts, Vello (2013-06-04)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on projekteerida ja ehitada automatiseeritud katsestend mootori alasüsteemide (toiteaparatuuri) individuaalseks katsetamiseks kestvuskatsetel biokütusega. Stend peab olema projekteeritud ...
 • Eesti Maaülikooli spordihoone energiakasutuse uuring 

  Jaago, Helen (2014-05-31)
  Antud magistritöö eesmärk on uurida Eesti Maaülikooli spordihoone energiatarbimist ja analüüsida. Selle tulemusel on võimalik anda ülevaade ehitise energiaefektiivsuse kohta ja pakkuda välja soovitusi ja lahendusi ...
 • Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks 

  Margusson, Reno (2014-05-29)
  Töö eesmärgiks oli leida need lahendused, mis võimaldavad täita rekonstrueeritaval elamul madalenergiahoonele vastavad nõudmised püüdes säilitada hoone algne arhitektuurne välimus. Selleks teostati arvutused elamu praeguse ...
 • Elektri ja soojuse koostootmisjaam ettevõtte energiavarustuses 

  Merimaa, Mihkel (2016-06-06)
  Töö tulemustest selgub, et hetkeseisuga on Eestis väga madal primaarenergia kasutamise efektiivsus. Efektiivsust saaks edukalt suurendada, kui ettevõtetes laialdasemalt kasutusele võtta koostootmisseadmeid. Antud magistritöö ...
 • Eluhoone energeetika analüüs 

  Veskioja, Hando (2012-05-31)
  Töö käigus on lahendatud elektrisüsteemijuhtmestiku väljavahetmiseks projektide koostamine ning kontrollarvutuste teostamine. Arvutustulemuste põhjal vastavad kõik parameetrid nõuetele. Arvutuste käigus jõuti alljärgnevatele ...
 • Energeetilised lahendused OÜ Kõverjärve Puhkemaja näitel 

  Kalder, Janar (2013-06-04)
  Magistritöö eemärk on käsitleda hoones kasutatavaid energeetika liike. Põhilised energia liigid on soojus- ja elektrienergia. Soojusenergia käsitlus koosneb soojuskadude arvutusest ja soojusenergeetilisest mudelist. ...
 • Energia lõpptarbimisest tulenevad CO2 heitkogused Tartu linna näitel 

  Uiga, Jaanus (2014-05-22)
  EL-i strateegiadokumentides ning direktiivides sätestatu põhjal võib järeldada, et Euroopa Liit on võtnud selge suundumuse vähese CO2 heitmega majanduse suunas, mille raames edendatakse ja soodustatakse ka tulevikus nii ...