Now showing items 1-20 of 143

 • Kõrgepinge (110 kV) seadmete juhtimine ja kaitse 

  Raidma, Marten (2012-05-24)
  Käesolevas magistritöös anti ülevaade Eesti kõrgepingevõrgu toimimise põhimõtetest. Uurimustöö raames selgitati välja 110 kV elektriseadmete juhtimise ja kaitse vahendid ning parema ülevaate andmiseks toodi ka käsitletud ...
 • Tuuleenergia integreerimine energiasüsteemi 

  Roos, Marko (2012-05-31)
  Töö eesmärgiks oli uurida tuuleenergia integreerimisel energiasüsteemi tekkivaid probleeme. Samuti uuriti kuidas muutuvad tuulekiirused seoses kõrguste muutumisega ja kas tuulekiirused on aastate lõikes sarnased ...
 • Eluhoone energeetika analüüs 

  Veskioja, Hando (2012-05-31)
  Töö käigus on lahendatud elektrisüsteemijuhtmestiku väljavahetmiseks projektide koostamine ning kontrollarvutuste teostamine. Arvutustulemuste põhjal vastavad kõik parameetrid nõuetele. Arvutuste käigus jõuti alljärgnevatele ...
 • Tuule - ja päikese energiatehnoloogiate sobitamine tarbija ja võrguga 

  Susi, Taavi (2012-05-31)
  Töö eesmärk oli välja selgitada tuule- ja päikeseenergia osakaalu suurendamise võimalusi elektrienergia tootmises ja tarbimises. Töö analüütilises osas koosatati tarkvara HOMER abil hübriidenergiasüsteemide mudelid tuginedes ...
 • VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteem 

  Putan, Olga (2012-06-01)
  Magistritöös uuriti VKG Energia OÜ alajaamade kaugjuhtimissüsteemi ning selle probleeme. Hetkel kasutab ettevõte SCADA dispetšisüsteemi, ent selle kasutamisega on seotud teatud takistused. Neljas osas esitati probleemide ...
 • Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidri rikete analüüs 

  Vister, Kaisa (2012-06-01)
  Rikete analüüs on koostatud 2009-2011-ndal aastal esinenud rikete kohta Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidril. Analüüsitavad andmed on saadud Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Käiduosakonnast. Kasutades kliendikeskseid ...
 • Torma valla Vanamõisa piirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioon 

  Kasuk, Rando (2012-06-02)
  Projekteeritud lahenduse tulemusena: 1. Laheneb pingeprobleem 36-l tarbijal, kuna lühisvoolud ja pingekaod liinide lõpus on järgmised: · Vanamõisa AJ F-2 225A ja 3,9%, F-3 700A ja 2,6%; · Seemeni AJ F-1 880A ja ...
 • Müraergonoomika alane koolituskava 

  Kliimak, Piret (2012-06-03)
  Lähtudes magistritöö eesmärgist ja püstitatud ülesannete lahendamisest on saadud järgnevad tulemused. 1. Müraalase koolituse läbiviimine on vajalik, kuna mürast põhjustatud kuulmislanguse esinemise sagedus noorte seas ...
 • AS Valga Haigla meditsiiniõdede töökeskkond ja töövõime 

  Kaur, Pille (2012-06-04)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada AS Valga Haigla siseosakonna meditsiiniõdede töökeskkonnas esinevad ohutegurid, määrata töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus, töövõime muutus tööpäeva vältel ...
 • KM Element OÜ moodulmajade tootmistsehhi töökeskkond ja töötajate töövõime 

  Tihane, Ave (2012-06-04)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli määrata riskianalüüsi meetodil ettevõtte KM Element OÜ tootmistsehhis esinevad ohutegurid ning anda neile hinnang. Samuti oli eesmärgiks määrata kolme erineva töölüli töötaja töö raskusaste, ...
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid meditsiiniõdee töökeskkonnas 

  Mihkra, Kaie (2012-06-04)
  Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgmised kokkuvõtted ja järeldused: 1. Meditsiiniõed puutuvad igapäevaselt kokku mitmete osapooltega (arstid, patsiendid, ülejäänud kliiniku personal jmt), mistõttu on nad kõige ...
 • Ettevõtte UPM-Kymmene Otepää Rekreatsioonikeskus 

  Kangro, Kersti (2012-06-05)
  Käesoleva magistritöö alusel võib teha järgnevad kokkuvõtted ja järeldused: 1. Rekreatiivse tegevuse sihiks on inimese tervise tugevdamine, sh töövõime ja enesetunde parandamine. Tagatiseks on terved eluviisid, mille ...
 • Torusselüpsimasinate ergonoomilisus 

  Lensment, Regina (2012-06-05)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli torusselüspsimasinate ergonoomilisuse hindamist võimaldavate meetodite tuvastamine. Uurimistööst võib teha järgmisi järeldusi: 1. Kõiki potentsiaalseid uurimismeetodeid on võimalik ...
 • Ergonoomika metodoloogiline käsitlus 

  Teder, Dagmar (2012-06-05)
  Magistritöö eesmärgiks oli töötada välja uuendatud eesti keelset õppe-metoodilist materjali, mida saab kasutada, näiteks Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala ainete õppekavas ja ka teistes ülikoolides. Uurimistööst võib ...
 • Ettevõtte Elme Metall töötaja töökeskkond ja töövõime 

  Galaganova, Svetlana (2012-06-05)
  Uurimistöö eesmärgiks oli mõõtmiste abil välja selgitada mikrokliima parameetrite mõju inimese termilise heaolule ja töövõimele. Selleks tuli uurida metalli hulgilao töötajate energeetilist koormatust ja nende töövõime ...
 • Metallitöötlusettevõtte metallitsehhi pingitöötaja töökeskkond ja töövõime 

  Joost, Ksenia (2012-06-05)
  Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil pingitöötaja ja keevitaja töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, neid hinnata ning määrata töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja ...
 • Kettsaag halumasin. Pakkude lõhestus- ja halgude äraveosüsteem 

  Mõtsmees, Taavi (2012-06-07)
  Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga ja see loob head eeldused rohelise soojusenergia tootmiseks. Eesti turul pakutakse mitut põhjanaabrite toodetud halumasinat, aga puudub kodumaine toodang. Estre Productions OÜ ...
 • Kettniiduki projekt 

  Dugin, Dmitri (2012-06-07)
  Magistritöö Kett – võsaniiduki projekt koosneb alljärgnevatest nõuetest ja parameetritest: 1. Antud toode on välja töötatud olemasolevast kett-võsaniidukist parendatud modifikatsioon, kuluheina ja võsa niitmiseks. Seadme ...
 • Pulverisaatortoitesüsteem sädesüütega mootorile 

  Põri, Taavi (2012-06-07)
  Kütuse tootmine taastuvast toorainest on saanud oluliseks märksõnaks, kui on juttu kütuse turust ning tulevikus ähvardava kütusekriisi vältimisest. Alternatiivkütuste kasutuselevõtt kahandaks sõltuvust maailma naftavarudest ...
 • Paekivikillustiku tehase seadmed 

  Prommik, Kaarel (2012-06-07)
  Antud magistritöö eesmärk oli projekteerida paekivikillustiku tehase seadmed: sõelumis- ja purustusjaam. Sõelumisjaam koosnes kaldsõelast, raamist, vibraatorist, jaoturist, platvormidest ja koludest. Purustusjaama põhilised ...