Recent Submissions

 • Töökeskkonna ohutegurite ja öötöö mõju klienditeenindaja tervisele ja töövõimele 

  Hainla, Liis (2016)
  Antud uurimistöö keskmes on klienditeenindajad, kes täidavad meelelahutusasutustes baaritöötajate tööülesandeid. Üldiselt arvatakse, et klienditeenindaja töö on lõbus ja meeldiv, kuid sageli ei teadvustata endale, et ...
 • Elektri ja soojuse koostootmisjaam ettevõtte energiavarustuses 

  Merimaa, Mihkel (2016)
  Töö tulemustest selgub, et hetkeseisuga on Eestis väga madal primaarenergia kasutamise efektiivsus. Efektiivsust saaks edukalt suurendada, kui ettevõtetes laialdasemalt kasutusele võtta koostootmisseadmeid. Antud magistritöö ...
 • Päikesepaneeli pööramisseadme mudel 

  Lüpsik, Urmas (2016)
  Töö eesmärgiks oli luua mikrokontrolleri baasil juhitav automaatne päikesejälgimis-süsteemi mudel. Uurimistöö käigus leiti, et sobivaimaks kontrolleriks antud projekti jaoks on Arduino Uno platvorm. Arduino Uno osutus ...
 • Ahjus toimuva põlemisprotsessi juhtimise automaatika 

  Hade, Imre (2016)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas põlemisautomaatika kasutamise abil vähendada ahjude kütmisel välisõhku paisatavat emissiooni, parandada kasutegurit ning muuta ahikütet samal ajal kasutajasõbralikumaks. Need ...
 • On Using Mathcad Software for Modelling, Visualization and Simulation in Mechanics 

  Aan, Aare (2015)
  Learning and research are becoming increasingly more computerbased, which is supported by both the development of computing technology and better results in studying, teaching and research into engineering problems. ...
 • Kütuse viskoossuse mõju vastastikku pihustatud kütusejugadega moodustatud küttesegule 

  Varik, Leho (2015)
  Antakse ülevaade uurimistöö eesmärkidest, probleemidest, uurimismeetoditest, olulisematest tulemustest ning nende rakendusalast. Samuti esitatakse olulised faktid, arvandmed ja seosed. Käesoleva magistritöö eesmärgiks ...
 • Lignotselluloosse toorme lagundamine plahvatusliku rõhumuutuse meetodil 

  Rooni, Vahur (2015)
  Töö eesmärgiks oli uurida lämmastikplahvatuse eeltöötlusmeetodi sobivust linnahaljastuses tekkivate jäätmete töötlemiseks sihiga toota bioetanooli ning analüüsida praktilistele katsetustele toetudes hetkel kütustelaboris ...
 • Väikeelamu energeetika analüüs 

  Veere, Maris (2015)
  Euroopa Liidu energiapoliitika näeb liikmesriikidele ette eesmärki vähendada energiatarbimist kõikides võimalikes sektorites – juhtnöörid ja standardid on seatud ka elamusektorile. Magistritöö eesmärgiks oli projekteeritava ...
 • Klaasipuhuja töökeskkond ja töövõime 

  Nautras, Arles (2015)
  Klaasipuhujate töö on osaliselt loominguline tegevus. Töö on füüsiliselt pingutav, kuna töötatakse enamasti püstiasendis või istudes ning töötempo on kiire. Lisaks on klaasipuhuja töö seotud kõrgetel temperatuuridel ...
 • Puidu kuivatamise ja kuumtöötluse seade 

  Lukin, Erki (2015)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli planeerida puidu kuivatamise ja kuumtöötluse seade merekonteinerist selliselt, et planeeritav kamber täidaks ISPM – 15 rahvusvahelise standardi nõudeid. Esiteks selgitati välja ISPM – 15 ...
 • Voolavlaastu murdik 

  Lehtveer, Theimo (2014)
  Käesolev magistritöö on arendus eelnevatele uurimus -ja magistritöödele. Antud töös on välja toodud metallide töötlemise alused ja treimise üldiseloomustus. Seatud on töö eesmärk ja voolavlaastu tekkimisel tulenevad ...
 • Mitmekihiline terahoidik 

  Rossner, Argo (2014)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud katsetulemused võimaldavad hinnata modifitseeritud terahoidiku mõju treimisel esinevatele vibratsioonidele. Katsete käigus mõõdeti treimisprotsessis esinevaid vibratsioone, saavutatud ...
 • Narva linna tänavavalgustus 

  Siil, Janno (2014)
  Käesoleva magistritööga on analüüsitud Narva linna olemasolevat tänavavalgustust ning välja pakutud võimalik tänavavalgustuse arenduse suund. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: • selgitada ...
 • Eramaja ja ühiskondliku hoone jahutuskoormuse analüüs 

  Simonov, Aleksandr (2014)
  Käesoleva töö jooksul on valminud eramaja ja ühiskondliku hoone soojustehniliste parameetrite analüüs, mille põhjal sai võimalikuks kujundada hoonete soojusprotsesse erinevatel välistingimustel ja hinnata hoonete ...
 • Jõumuundurite maatriksmati kalibreerimisseade 

  Brutus, Allan (2014)
  2011. aastal soetas Tehnikainstituut endale 2 jõumuundur maatriksmatti Tekscan WalkWay 5400D. Firma poolt, kes antud toodet müüb ei pakkunud esmalt piisavalt palju informatsiooni, et mattide korraliku ja täpse töö jaoks ...
 • Väikese töömahuga sisepõlemismootori katsestend 

  Leichter, Hando (2014)
  Antud magistritöö eesmärgiks on välja arendada väikese töömahuga kahetaktiliste mootorite katsestend. Katsestend on vajalik Eesti Maaülikooli mootorilaborisse kuna praegu vastav seade laboris puudub. Stendi olulisemad ...
 • Antropomorfne müra ja mürakaitsevahendite uurimisstend 

  Tamm, Rauno (2014)
  Müra on nähtamatu, lõhnatu, maitsetu ja käegakatsutamatu ohutegur meie tervisele. Müraga puutuvad inimesed kokku igapäevaselt. Eesti vaegkuuljate liit on välja toonud, et Eestis tekib vähemalt 15 %-l noortel püsiv ...
 • Elamu rekonstruktsioon madalenergiahooneks 

  Margusson, Reno (2014)
  Töö eesmärgiks oli leida need lahendused, mis võimaldavad täita rekonstrueeritaval elamul madalenergiahoonele vastavad nõudmised püüdes säilitada hoone algne arhitektuurne välimus. Selleks teostati arvutused elamu praeguse ...
 • Reheahjude soojustehniline analüüs 

  Ladva, Argo (2014)
  Reheahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele, kerisekividele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad reheahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. ...
 • Lehma keha pinnatemperatuuri jaotus 

  Altement, Margus (2014)
  Absoluutse tõena võib väita, et lehmade heaolu ning õige pidamine on toodangu seisukohalt kõigile oluline. Lehmade hea tervis on see, mis tagab meile kõigile oluliste ning erinevate produktide kvaliteedi. Käesoleva töö ...

View more