Now showing items 1-20 of 228

 • 3-korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit 

  Simonov, Aleksandr (2012-06-02)
  Käesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite ...
 • 6-24 kv maakaabli installatsioon ja vead 

  Selgis, Eiko (2012-08-27)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli käsitleda Eesti keskpingevõrgu 6-24 kV maakaablite hetke olukorda, nende paigaldamist vastavalt kehtivatele nõuetele ja võrrelda seda tegeliku teostusega. Tuua välja vead, mida esineb ...
 • Ahjude termograafiline vaatlus eksperthinnangu eesmärgil 

  Ladva, Argo (2012-06-04)
  Ahjud soojenevad kütuse põlemisel eralduva soojuse mõjul, mis kandub üle koldeseintele ja ahjulõõridele. Kütmisel salvestavad ahjud endasse soojust, mille hiljem pikkamööda annavad üle toaõhule. Kuna ahjud on erineva ...
 • Ajaloolise Gotlandi käia rekonstrueerimise projekt 

  Konist, Kaspar (2016-08-26)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rekonstrueerida ajalooline Gotlandi käi. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: projekteeriti ja konstrueeriti raam koos rihmapingutusmehhanismiga, flantside projekteerimine ja ...
 • Algklasside õpilaste ja õpetajate õpikeskkond ning töökoormus 

  Kikas, Käti (2016-05-31)
  Uurimustöö eesmärk on uurida algklasside klassiruumide õppetingimusi ja õpetajate töökoormust ning õpilaste õppekoormust, mõõta sisekliima parameetreid ja kontrollida nende vastavust normväärtustele ja anda soovitusi ...
 • Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati energiakasutus 

  Isup, Taavi (2012-06-04)
  Kokkuvõtvalt võib öelda, et eesmärgid, mis said uurimustöös püstitatud: teraviljakuivati ja selle töö erinevate parameetritega tutvumine, on suuremas osas täidetud. Täiendavat tähelepanu väärib sissejuhatuses pakutud ...
 • Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati taastuvenergia lahendus päikeseelektrijaama näitel 

  Mikk, Hendrik (2015-06-02)
  Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on päikeseenergia kasutusvõimaluste hindamine Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivatis. Täiendav eesmärk on erinevate potentsiaalsete päikeseelektrijaama lahenduste ...
 • AS Anne Soojus KTJ lisajahuti õhk-glükooli soojusvaheti soojusarvutus 

  Mägi, Rivo (2013-08-27)
  Töö eesmärgiks oli leida lahendusi AS Anne Soojus koostootmisjaama lisajahuti käideldavuse probleemile. Tööks ettevalmistumisel tutvuti nii ajalooliste kui kaasaegsete jahutusmeetoditega. Esitati ülevaade AS Anne Soojuse ...
 • AS HANZA Mechanics Tartu käidukorraldus ja valgustuse analüüs 

  Makarov, Alexey (2016-06-07)
  Elektriõnnetuste arv on Eestis üsna suur. Selle põhjusteks on nii puudulikud teadmistest elektrist kui ka vanade tootmishoonete elektrisüsteemide nõuetele mittevastav seisukord. Sellest tulenevalt seadus sätestab, et iga ...
 • AS Nõo Lihatööstuse jahutusseadmete heitsoojuse kasutus 

  Meier, Tauno (2016-06-06)
  Tööstusettevõttete energiatarbimine on suur. Üks võimalusi kulutuste vähendamiseks soojusenegiale on jääksoojuse taaskasutamine. Jääksoojuse taaskasutuse võimalused on erinevad ja sõltuvad konkreetse tööstusprotsessi ja ...
 • AS Tartu Agro teraviljakeskuse tehnoloogia rekonstruktsioon 

  Inginen, Aivo (2014-05-29)
  Teraviljakeskuse rekonstrueerimine on raske ja nõuab põhilisi inseneriteadmisi ja kogemusi ning teadmisi kuivatite tööprotsessist. Töö eesmärgiks oli projekteerida teraviljakeskuses uuendused, mis teeksid kuivatusprotsessi ...
 • AS Toftani tootmisliini seadmete energiakasutus 

  Petrov, Anri (2014-08-26)
  AS Toftan on tootmud toormaterjalist saematerjali ligi 20 aastat. Aastas lõigatakse 350 000 m3 toormaterjalist üle 200 000 m3 saematerjali. AS Toftan on tootmismahu suuruselt teine saeveski. Ettevõtte tootmisprotsess koosneb ...
 • Atrade kinemaatika katsestendi eskiisprojekt 

  Prost, Hendrik (2012-06-01)
  Saha kinemaatika ja kivikaitse katsetamiseks ning tulemuste mõõtmiseks on erinevaid võimalusi. Antud töös käsitletakse kahte võimalikku lahendust: kett-taliga ning hüdroajamiga. Hüdroajam tagab parema saha liikumise ...
 • Aulepa Tuulepark 

  Lillemäe, Indrek (2013-06-04)
  Käesoleva bakalaureuse lõputöö tulemusena on: 1. Projekteeritud Aulepa Tuulepark asukohaga Läänemaal Noarootsi vallas Aulepa ja Dirslätt külas Suure-Põllu, Põlluste, Põllu, Tuuleiili, Kasetuka, Timuti, Kraavisoo, Jüri-Tooma ...
 • Auto lisavarustuse katsestendi projekt 

  Järvala, Jan (2014-08-26)
  Käesoleva lõputöö teema valik lähtub OÜ Tarmetec vajadusest katsetada oma toodangu vastupidavust vibratsioonile. OÜ Tarmetec on 1992. aastal asutatud masinaehitus ja metallitööstusettevõte. OÜ Tarmetec projekteerib ja ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012-05-31)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Automaatlüpsiseadme jõudluse sõltuvus lehmade liiklussüsteemist 

  Liiv, Risto (2015-05-28)
  Antud töös uuriti DeLaval VMS lüpsisüsteemiga farme. Antud töö eesmärgiks on uurida Eestis DeLaval VMS lüpsiroboti jõudlust sõltuvalt lehmade liiklussüsteemist ning uurimusega kaasnenud tulemustest välja selgitada, ...
 • Automootori juhtploki signaalid CAN-võrgus 

  Külaots, Lembit (2015-05-28)
  Antud uurimustöö eesmärk on CAN-võrgu ehituse ja talitluse tundma õppimine. CAN-võrgu ehituse uurimisel õpitakse tundma võrgu struktuuri ja selle erinevaid komponente. CANvõrgu funktsioneerimise uurimisel tutvutakse ...
 • Biodiisli tootmine mikrovetikatest 

  Sein, Martin (2013-06-03)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida nii biodiisli tootmise võimalusi mikrovetikatest kui ka biodiisli tootmise olukorda hetkel. Lisaks valmis lõputöö käigus fotobioreaktor, millega on võimalik mõõta mikrovetikate kasvuks ...
 • Bioetanooli tootmisseadmete uurimus 

  Palok, Artur (2015-05-29)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida bioetanooli tootmiseks vajaminevaid seadmeid. Selle tarbeks on leitud vajalikud seadmed, mida on tarvis esimese põlvkonna bioetanooli tootmiseks, kirjeldatud nende olemasolu olulisust ...