Now showing items 1-20 of 228

 • Nopri Talu masinakeskus 

  Lepasaar, Indrek (2012-05-30)
  Paljud töökojad ei vasta neile kehtestatud nõuetele ja on seega ohuks seal töötavatele inimestele, kes peavad viibima töökoja ruumides enamuse oma tööajast. Töökojad peavad vastama valgustus, müra ja mikrokliima ...
 • FIA WTCC tehniliste määruste analüüs ja muudatusettepanekud võistluskulude vähendamise eesmärgil 

  Hanson, Martin (2012-05-31)
  Maailmas populaarsuselt kolmas mootorispordi sari – turismiautode maailmameistrivõistlused – on üle elanud mitmeid tõuse ja mõõnu oma viiekümne aastase ajaloo jooksul. Et tegu on suuruselt maailmameistrivõistlustega ning ...
 • Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring 

  Uiga, Jaanus (2012-05-31)
  Antud bakalaureusetöös võeti eesmärgiks leida kaugküttevõrgus teostavate tööde mahtu, tähtsust ning elanikkonnale avaldatava mõju kirjeldavad indikaatorid. Lisaks sellele analüüsitakse energiatarbimise vähenemise efekti ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME kasutamise metoodika 

  Pühvel, Siim (2012-05-31)
  Sõiduki mootorite kütusekulu mõõtmiseks laboratoorsetes tingimustes kasutatakse spetsiaalselt selleks ette nähtud seadmeid. Mõõtmistulemuste põhjal on võimalik välja selgitada katsetava mootori kütusekulu muutumine ...
 • Töökeskkond Jaagumäe Talu sigalas 

  Varrik, Toivo (2012-05-31)
  Seakasvatuses on töökeskkonnast lähtuvalt mõeldud ikkagi võimalikult suure kasumi saavutamisele. Kõik sigade tootmisrühmad (emised, tiined emised, kuldid, võõrdepõrsad, nuumikud) asuvad erladi sigala hoonetes, ning igale ...
 • Birketeerimise tehnoloogiad ja tahkete biokütuste standardid 

  Rooni, Vahur (2012-05-31)
  Töös on käsitletud erinevaid tehnoloogiaid muundamaks tootmises tekkivaid jäätmeid kasutuskõlbulikuks kütuseks tavatarbijatele. Töö käigus sooritatud katsete järgi on arvutatud MWh-i soojusenergia maksumus. Esitatud on ...
 • Autode katselabori ohutuseeskiri 

  Pedosk, Priit (2012-05-31)
  Antud töös on esitatud ülevaade dünamomeetrilisest stendist Dynojet 224xLC ja selle tarkvarast WinPep7. Teiseks on välja selgitatud ja analüüsitud peamisi riskitegureid autode katselaboris. Kolmandaks on koostatud autode ...
 • Bioetanoolkütuste mõju kolbmootori heitgaaside koostisele 

  Saar, Erki (2012-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata heitgaasides esinevaid muutusi erineva etanooli kontsentratsiooniga bioetanooli kasutamisel sisepõlemismootori kütusena. Hinnati heitgaasides sisalduvate ainete osakaalu ...
 • Külviku Juko K2 rekonstruktsioon maheviljeluses kasutamiseks 

  Kuld, Kuldar (2012-05-31)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli parendada ja rekonstrueerida mahepõllumajandusega tegeleva ettevõtte kasutuses olev tavaviljeluse külvik Juko K2. Kaheks peamiseks probleemiks olemasoleva külviku puhul on seemnekasti väike ...
 • Mulla pindharimismasina tööseadiste abrasiivse kulumise analüüs 

  Aasa, Risto (2012-05-31)
  Töös tekkinud probleemid: 1) kõvaduse HRC mõõtmistulemuste usaldatavus; 2) piiotsad, mis asusid traktori jäljes, kulusid rohkem. Seda aspekti oleks pidanud märkama detailide monteerimisel lauskultivaatori külge. Viimast ...
 • Seade kaabliisolatsiooni eemaldamiseks 

  Hallik, Adrian (2012-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö käigus tutvuti esmalt olemasolevate seadmetega ja tehnoloogiatega kaabliisolatsiooni eemaldamiseks. Seejärel viidi läbi patendiotsing, et selgitada välja olemasolevate kaabliisolatsiooni eemaldamise ...
 • Passiivmaja ja nullenergiamaja kasutusvõimalused Eestis 

  Tamm, Helari (2012-05-31)
  Antud töös kirjeldatavate passiiv- ja nullenergiamaja komponente ja energia võimalusi uuriti detailselt, kajastades võrdlusi Eesti kliimaga sobitamises. Ettekujutlust passiivmaja ehitamisest Eesti kliimas näitasid erinevad ...
 • Elektriautode akude laadimine ja nende eluiga 

  Altement, Margus (2012-05-31)
  Elektriauto on hakanud meie ühiskonda tasapisi sisse sulanduma. Praegusel hetkel võib küll paljuski olla elektriautode teemal negatiivset diskussiooni, kuid tõsiasi on see, et maailmapilt vajab alternatiivi hetkesele ...
 • Mootori väljundparameetrid ja nende arvutuseeskirjad 

  Täkker, Taavi (2012-05-31)
  Katseandmete rahvusvaheliseks võrdlemiseks kasutatakse standardiseeritud keskkonnatingimusi. Katseandmete standardtingimustele üleviimiseks kasutatakse vastavaid arvutuseeskirju. Lõputöös püstitatud ülesannete lahendamiseks ...
 • Töökeskkond ettevõtte Ilmre puidutöötlusosakonnas 

  Kivimaa, Lauri (2012-05-31)
  Kõige rohkem oma ohutu töökeskkonna tagamisel saab ära teha töötaja ise. Enne iga uue seadmega tööle hakkamist tuleb selgeks teha selle kasutus- ja ohutusjuhend. Töökoht tuleb hoida alati korras ja puhas, eriti jalgealune ...
 • Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraam 

  Veeber, Priit (2012-05-31)
  Kütusekulu mõõteseadme AVL 7351 CME tugiraami projekteerimine ja ehitamine oli praktiline ja rakendusliku väärtusega töö. Käesoleva töö käigus on teostatud järgnevad teoreetilised ja praktilised tööd: 1. Tutvutud kütusekulu ...
 • Nõuded velobussile ja selle võimalikud marsruudid 

  Ula, Egon (2012-05-31)
  Velobussi konstrueerimisel ja ehitamisel tuleb järgida palju erinevaid nõudeid ja direktiive. Lihtsaim moodus on konstrueerida sõiduk standardsetest osadest ja seadmetest, kuna vastasel juhul tuleb osadele ning seadmetele ...
 • Sõnniku sammskreeperi laborseade 

  Ütt-Ütti, Ago (2012-05-31)
  Tänapäeva põllumajanduseriala üliõpilasel on vaja lisaks teoreetilistele teadmistele näha õpitu kasutamist reaalses elus ja võimalust seda ise proovida. Sellisel puhul on palju abiks erinevad laboratoorsed tööd. Antud ...
 • Diislikütuse kvaliteediomadused ja nende mõju mootori väljundparameetritele 

  Rossner, Argo (2012-05-31)
  Uurimistöö läbiviimisel saadud labori- ja mootorikatsete tulemused võimaldavad hinnata diislikütuste kvaliteeti ning nende mõju mootori väljundparameetritele. Läbiviidud laborikatsetest selgus, et viiest uuritud ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012-05-31)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...