1.-20. nimetus 291-st

 • Tulekindlate toodete otstarve ja nende võrdlev analüüs 

  Korotkov, Aleksandr (2012)
  1. Tehes antud diplomitööd selgus, et tänapäeva maailmas tulekindlus on suureks probleemiks, kuna nii ehitised kui ka ehitiste konstruktsioonid, materjalid, millest on tehtud need ehitised, ventilatsioon, nendes ehitistes ...
 • Annikoru Seemnekeskuse teraviljakuivati energiakasutus 

  Isup, Taavi (2012)
  Kokkuvõtvalt võib öelda, et eesmärgid, mis said uurimustöös püstitatud: teraviljakuivati ja selle töö erinevate parameetritega tutvumine, on suuremas osas täidetud. Täiendavat tähelepanu väärib sissejuhatuses pakutud ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Teraviljakuivatite energiakasutus ja kuivatusprotsessi kontrollmõõtmiste metoodika 

  Liiva, Allan (2012)
  Töö eesmärgiks oli mõõta teraviljakuivatite tööd iseloomustavad parameetrid, arvutada energiakulu kuivati erinevates osades ning modelleerida võimalikult ökonoomne kuivatusrežiim. Teraviljakuivati energeetiliste kadude ...
 • Töökeskkond loomsete kõrvalsaaduste käitlemisettevõttes 

  Kond, Kaido (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda soovitusi turvalisema ja ergonoomilisema töökeskkonna kujundamiseks Atria Eesti AS II ja III kategooria loomseid kõrvalsaadusi töötlevas ettevõttes. Selle eesmärgi saavutamiseks on ...
 • Ettevõtte traktoripargi keskmiste korrashoiukulude sõltuvus aastast 

  Khokkonen, Artur (2012)
  Antud uurimustöö andis ülevaate kahest tegutsevast põllumajandusettevõtte traktoripargist, traktoripargi suurusest, koosseisust ning kulutustest kogu traktoripargi tööshoidmiseks. Uurimustöö käigus koguti palju materjale ...
 • Elektrienergia tootmise ja ülekandmise väliskulude hindamise metoodika alused 

  Tuksam, Jaak (2012)
  Väliskulude hinnang uurib keskkonnaseisukohalisi ja sotsiaal- ehk ühiskonnapoliitilisi huve ja arvestab nendega seoses tekkivaid kaudseid, kuid mitte arvestamatuid kulusid. Kulude kokkuarvestamine, arvestades erinevaid ...
 • 6-24 kv maakaabli installatsioon ja vead 

  Selgis, Eiko (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli käsitleda Eesti keskpingevõrgu 6-24 kV maakaablite hetke olukorda, nende paigaldamist vastavalt kehtivatele nõuetele ja võrrelda seda tegeliku teostusega. Tuua välja vead, mida esineb ...
 • Töökeskkond ettevõttes Eben Puit 

  Aia, Sander (2012)
  Uurimisobjektiks olev ettevõte Eben Puit tegeleb peamiselt täispuidust uste ja akende tootmisega. Viimased töökeskkonna-alased mõõtmised ettevõttes tehti aastal 2009. Töökeskkonnas toimunud muutuste tõttu on uurimistöö ...
 • Soojuspumba kasutamine koos tuulegeneraatoriga energiavarustuses 

  Koger, Margus (2012)
  Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti, kas õhk-õhksoojuspumpa Fuji Electric POLARIS RSB09LDC oleks võimalik toita tuulegeneraatorist saadava elektrienergiaga. Selleks koguti andmeid antud soojupumba töö analüüsimiseks ...
 • Marga 10/0,4 kV alajaama pingeprobleemi lahendus 

  Siil, Janno (2012)
  Töö eesmärk oli vastavalt lähteülesandele lahendada pingeprobleemid Marga 10/0,4 kV alajaama fiidritel F-2 ja F-3. Marga 10/0,4kV alajaama fiider F-2 liinilõpus asuvate Saaretare ja Soosaare kinnistute liitujate lühisvool ...
 • Elektrimasinate õppelabor 

  Aare, Priit (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli tutvustada Eesti Maaülikooli uuenenud elektrimasinate laborit. Bakalaureusetöö esimeses osas tutvustas autor vana labori puuduseid ning uue labori ehitamise vajadust. Vana labori suurimateks ...
 • Traktori T 25A katsetamine dünamomeetriga LPS ZW 500 

  Kokk, Kristjan (2012)
  Ratastraktori katsetamine on tähtis etapp selle tootmisprotsessis. Katsetamise tulemuste põhjal on võimalik anda ratastraktorile vastav tehnilise seisundi hinnang. Antud uurimustöös on kirjeldatud ratastraktori T 25A ...
 • Mobiilsete söötmistehnoloogiate võrdlusanalüüs 

  Parker, Hardi (2012)
  Töös võrreldi kahte erinevat söötmistehnoloogiat samades tootmistingimustes. Võrdlus põhineb kronometraažil ja nende tulemuste põhjal tehti analüüs. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin põhietapid, millele käesolevas töös ...
 • FIA WTCC tehniliste määruste analüüs ja muudatusettepanekud võistluskulude vähendamise eesmärgil 

  Hanson, Martin (2012)
  Maailmas populaarsuselt kolmas mootorispordi sari – turismiautode maailmameistrivõistlused – on üle elanud mitmeid tõuse ja mõõnu oma viiekümne aastase ajaloo jooksul. Et tegu on suuruselt maailmameistrivõistlustega ning ...
 • Tuuleenergeetika perspektiive Võrtsjärve idakaldal 

  Henrikson, Martin (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö koostati uurimaks tuuleenergeetika perspektiive Võrtsjärve idakaldal. Töö eesmargiks seati tuuleenergeetilise väärtuse leidmine Võrtsjärve idakaldal, kasutades selleks Võrtsjärve kirdeosas asuva ...
 • Elektrienergia kokkuhoid tänavavalgustuses pingemuundurite abil Puurmani liiklussõlme näitel 

  Lill, Kristjan (2012)
  Elektrienergia kokkuhoid tänavavagustuses pingemuundurite abil Puurmani liiklussõlme näitel sisaldab järgnevaid tulemusi, järeldusi ja soovitusi: 1. Tänavavalgustuse mõõdetud koguvõimsus, kui kõik valgustid põlevad, on ...
 • Tuuleenergeetika kasutamise võimalused Puhja alevi kütteks 

  Sonn, Priit (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö koostati uurimaks tuuleenergeetika kasutamise võimalusi Puhja alevi kütmiseks. Töö põhiideeks on näidata, et mandri – Eesti tingimustes on tuule tugevamad puhangud piisava tugevuse ja kestusega ...
 • Soojussalvesti Viljandi linna soojusenergia varustussüsteemis 

  Müllerson, Hans (2012)
  Kokkuvõtteks võib öelda, et antud töös on esmalt tutvutud Viljandi linna soojusvarustuse hetkeolukorraga ning soojussalvesti vajalikkusega. Edasiselt on uuritud soojuse salvestamist erinevate materjalidega ning soojussalvestis ...
 • Energiasäästlik pereelamu 

  Mäe, Janek (2012)
  Autor vormistas antud lõputöö teema kahes osas, kus põhiline probleemile keskendumine töö teises osas nõuab arusaamist esimeses osas välja toodud põhimõtete ja standarditega kokkupuutumise näol. Esimeses osas on esitatud ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.