Recent Submissions

 • Müra ekspositsioon suuruluki laskekatsetel ja selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonile 

  Mõttus, Aksel (Eesti Maaülikool, 2016)
  Iga jahimees, kes soovib küttida suurulukeid, peab selleks omandama suuruluki laskekatsete tunnistuse. Selleks tuleb edukalt sooritada suuruluki laskekatsed. Kui soovitakse küttimisel kasutada erinevat tüüpi relvi, siis ...
 • Ajaloolise Gotlandi käia rekonstrueerimise projekt 

  Konist, Kaspar (2016-08-26)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rekonstrueerida ajalooline Gotlandi käi. Eesmärgini jõudmiseks lahendati järgmised ülesanded: projekteeriti ja konstrueeriti raam koos rihmapingutusmehhanismiga, flantside projekteerimine ja ...
 • Valvesüsteemi komponendid FoxSec FS9000 näitel 

  Seli, Erko (2016-08-25)
  Aina enam pööratakse tähelepanu enda ja lähedaste turvalisusele. Turvalisuse mõiste pole enam oma vara kaitse, vaid ka tervise. Sellest tulenevalt oli bakalaureusetöö eesmärgiks tutvuda valvesüsteemi komponentidega. Töös ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Elstrok, Allar (2016-08-24)
  Euroopa Liit ja Eesti liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suunas. Eestis, asudes jahedas kliimavööndis, kulub suur osa energiast hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks, seega on ...
 • Metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki Loglift 96S ergonoomikaline hinnang 

  Traagel, Karl (2016-06-09)
  Eestis veeti 2014. aastal ca 6­7 miljonit tihumeetrit ümarpuitu. Metsaveoautod täismassiga 52 tonni saavad ühe laadimisega transportida keskmiselt 33 tihumeetrit puitu. Raiemaht on kasvanud alates aastast 2007 ja ...
 • Metsaveoauto hüdroteleskooptõstuki Loglift 96S ergonoomikaline hinnang 

  Traagel, Karl (2016-06-07)
  Eestis veeti 2014. aastal ca 6­7 miljonit tihumeetrit ümarpuitu. Metsaveoautod täismassiga 52 tonni saavad ühe laadimisega transportida keskmiselt 33 tihumeetrit puitu. Raiemaht on kasvanud alates aastast 2007 ja ...
 • AS HANZA Mechanics Tartu käidukorraldus ja valgustuse analüüs 

  Makarov, Alexey (2016-06-07)
  Elektriõnnetuste arv on Eestis üsna suur. Selle põhjusteks on nii puudulikud teadmistest elektrist kui ka vanade tootmishoonete elektrisüsteemide nõuetele mittevastav seisukord. Sellest tulenevalt seadus sätestab, et iga ...
 • Pilukolde töö ja suitsugaasi analüüs 

  Aru, Mart (2016-06-07)
  Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks on võrrelda Eesti klassikalist ahju- ja pilukollet ning tuua välja viimase eelised. Täiendav eesmärk on uurida pilukolde tööd. 2020. aastaks soovib Euroopa Liit võtta ...
 • Saku Õlletehas AS jahutusmahutite soojusbilanss 

  Ilumäe, Veiko (2016-06-07)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on arvutada jahutusmahutite soojusbilanss ja leida võimalus energia efektiivsemaks kasutamiseks või kokkuhoiuks. Töös on jahutusprotsess jagatud osadeks ja arvutused on tehtud soojusläbikande ...
 • Vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed tegurid ja tervis 

  Loorits, Marin (2016-06-07)
  Antud uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada vanglaametnike töökeskkonnast tulenevad psühho-sotsiaalsed tegurid, kirjeldada peamisi tervisekaebused ja analüüsida ohutegurite ohutegurite ja tervisekaebuste vahel. ...
 • Eramu päikeseküttega ORC mikrotootmisseade 

  Vellamäe, Maido (2016-06-07)
  ORC tootmisseadmeid kasutatakse tööstuslikuks otstarbeks, kuid eramutes leiavad nad kasutust harva, kuna eramu tarbeks mikrotootmisseadmed levinud pole. Töö eesmärgiks on välja selgitada, kas päikeseküttel ORC mikrotootmisseade ...
 • Spordihoone sisekliima ja ohutusnõuded 

  Kattai, Kertu (2016-06-06)
  Spordihoonete sportimistingimused ja sisekliima ei tohiks vähendada treenivate inimeste sooritusvõimet. Varasematest uuringutest selgub, et spordihoonete halb õhu kvaliteet suurendab terviseprobleemide teket ning vähendab ...
 • Eesti tingimustele sobivaimad väiketuulikud 

  Anier, Martin (2016-06-06)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja Eesti tingimustes sobivaimad väiketuulikud kasutades selleks Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt väljastatud andmeid tuule kiiruste kohta aastatel ...
 • Kondensaatkatla töö uurimine 

  Kaasik, Kristo (2016-06-06)
  Käesoleva bakalaureuse töö eesmärgiks on uurida kondensaatkatla tööd ja võrrelda seda vana tüüpi atmosfäärkatlaga. Euroopa Liidu nõude kohaselt minnakse üle uuendatud direktiivile, mis tähendab, et vana tüüpi atmosfäärkatlad ...
 • Kassapidaja ülajäsemete funktsionaalse seisundi ergonoomikaline hindamine 

  Kallion, Kristiina (2016-06-06)
  Kassapidajate töötingimused on saanud vähe tähelepanu ning pole võetud kasutusele erilisi meetmeid vältimaks kassapidajate terviseprobleeme. Kassapidajad töötavad kassades pikki päevi istuvas tööasendis ning sellepärast ...
 • Pruulikoja töökeskkond 

  Lapp, Martin (2016-06-06)
  Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on Harjumaal asuv mikropruulikoda. Uurimistöö eesmärgiks on uurida pruulikojas esinevaid ohutegureid ja võrrelda sisekliima parameetrite vastavust standardite ja normidega. Pruulikoja ...
 • Kaugloetavate arvestite andmekogumine G3 andmekontsentraatoriga 

  Sokk, Janne (2016-06-06)
  PLC on ennast hästi tõestanud, olles kõige laialdasemalt kasutatav andmeside tehnoloogia Euroopas. Seetõttu on vajalik PLC tehnoloogia pidev arendamine, mis võtaks arvesse tehnoloogilisi muutusi, vajadusi ja võimalusi ...
 • AS Nõo Lihatööstuse jahutusseadmete heitsoojuse kasutus 

  Meier, Tauno (2016-06-06)
  Tööstusettevõttete energiatarbimine on suur. Üks võimalusi kulutuste vähendamiseks soojusenegiale on jääksoojuse taaskasutamine. Jääksoojuse taaskasutuse võimalused on erinevad ja sõltuvad konkreetse tööstusprotsessi ja ...
 • Ujuva ekskavaatori lisapontoonide lahendus 

  Kikkas, Kait (2016-06-06)
  Käesolev bakalaureusetöö uuris Palmet OÜ kogemuste põhjal ehitatud ujuva ekskavaatori lisapontoone, nende parameetreid ja vastupidavust. Palmet OÜ poolt läbi viidud projekt teostati ilma tehniliste joonisteta ning läheneti ...
 • Briketimasina energiabilanss 

  Rosenberg, Kristjan (2016-06-06)
  Töös antakse ülevaade Weima C-150 hüdraulilise briketimasina tööst erinevatest lähtematerjalide briketeerimisest. Töö tulemusi võrreldakse 2014. aasta katsetuste tulemustega. Briketeerimine võimaldab ära kasutada ...

View more