Recent Submissions

 • AS HANZA Mechanics Tartu käidukorraldus ja valgustuse analüüs 

  Makarov, Alexey (2016)
  Elektriõnnetuste arv on Eestis üsna suur. Selle põhjusteks on nii puudulikud teadmistest elektrist kui ka vanade tootmishoonete elektrisüsteemide nõuetele mittevastav seisukord. Sellest tulenevalt seadus sätestab, et iga ...
 • Saku Õlletehas AS jahutusmahutite soojusbilanss 

  Ilumäe, Veiko (2016)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on arvutada jahutusmahutite soojusbilanss ja leida võimalus energia efektiivsemaks kasutamiseks või kokkuhoiuks. Töös on jahutusprotsess jagatud osadeks ja arvutused on tehtud soojusläbikande ...
 • Ühepereelamu maasoojuspumba küttesüsteemi töö analüüs 

  Metsamärt, Indrek (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab maasoojuspumba tööd kümne aasta jooksul ühes Harjumaal asuva eramu küttesüsteemis. Töö eesmärgiks on avardada maasoojuspumpadest huvitatute silmaringi ja näidata, kui efektiivselt seadmed ...
 • Diiselmootori juhtmooduli seadistamine võimsuslike parameetrite parendamiseks 

  Aasna, Tiit (2016)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on hinnata mootori juhtmooduli seadistamise mõju mootori väljundparameetriltele. Ettevõtted, kes juhtmooduli tarkvara muutmisega tegelevad, lubavad kuni 20% madalamat kütusekulu ning samas ...
 • Käopesa pereelamute tarkmaja lahendus ja elektrisüsteem 

  Ränk, Jürgo (2016)
  Käesoleva töö teema valiku puhul sai määravaks viimasel ajal üha enam populaarsust koguma hakanud tark maja (nutimajade) kontseptsioon. Töö autoril avanes Käopesa pereelamutesse ehitada elektrikilbid, huvist ajendatuna ...
 • Peedi taluelamu liginullenergiahooneks muutmise võimalused 

  Mölter, Mihkel (2016)
  Käesolev töö on ajendatud praktilisest soovist saada teadma 114 aasta vanuse talumaja energiatõhusus ja selle parendamise võimalustest niivõrd, et see vastaks tänapäevastele liginullenergia normidele, tootes ise lokaalsetest ...
 • Diagnostikaseadme VPR200 rakendus õppe– ja uurimistöös 

  Laurits, Lehar (2016)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli rakendada tänapäevane diagnostikaseade koolis õppevahendina, et välja vahetada vana mõõteseade ja koos sellega luua uued laboratoorse töö juhendid üliõpilastele, mille abil saavutada õpiväljundid. ...
 • Pneumosõiduki astmevaba jõuülekande projekt 

  Türk, Kristjan (2016)
  Bosch Aventics korraldab igal aastal tehnika erialade tudengitele võistlust „International Aventics Pneumobile Competition“, mille jaoks ehitab MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts juba kolmandat aastat võistlusmasinaid. Baka ...
 • Kaupluse ventilatsioonisüsteemi automaatika analüüs 

  Gerassimov, Anton (2015)
  Antud bakalaureusetöö on teostatud selleks, et analüüsida ventilatsioonisüsteemi automaatikat, mis asub kaubanduskeskuses Lõunakeskus, raamatupoes Apollo. Töö eesmärgiks on uurida ventilatsioonisüsteemi ja kontrolleri ...
 • Hoone tarbevee soojendamine taastuvenergiaallikatest 

  Rohula, Ivo (2015)
  Käesoleva töö eesmärk oli uurida taastuvate energiaallikate, päikese- ja tuuleenergia kasutust sooja tarbevee soojendamisel. Töös uuriti vajaminevat elektrienergia hulka soojaveeboileri püsivaks toiteks. Töö autor uuris, ...
 • Taastuvenergia lahendusel põhinev tarbevee soojendamise juhtseade 

  Põldsam, Karl Martin (2015)
  Käesoleva töö eesmärk on tõsta majapidamises taastuva energia kasutust läbi boileri juhtseadme. Töös uuriti kui palju kasutab üks majapidamine sooja vett ning kui palju kulub kasutatud vee soojendamiseks energiat. Töö ...
 • Töökeskkond plastikakende tootmise ettevõttes 

  Himma, Markus (2015)
  1. Plastikakende tootmises on mitmeid ohutegureid. Kuna kasutatakse nii automatiseeritud masinaid kui ka käsitööriistu siis oli peamiseks probleemiks masinatest tekkiv müra aga ka tööprotsessidest tulenevad sundasendid. ...
 • Automootori juhtploki signaalid CAN-võrgus 

  Külaots, Lembit (2015)
  Antud uurimustöö eesmärk on CAN-võrgu ehituse ja talitluse tundma õppimine. CAN-võrgu ehituse uurimisel õpitakse tundma võrgu struktuuri ja selle erinevaid komponente. CANvõrgu funktsioneerimise uurimisel tutvutakse ...
 • Kolmekihilisest terasest valmistatud lõiketera kulumine 

  Hermanson, Egon (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kolmekihilisest terasest valmistatud lõiketera kulumise uurimine ning töö käigus võrreldi kolmekihilisest terasest ja tema valmistamiseks kasutatud algmaterjalidest valmistatud ...
 • Lapi talu energiavarustus taastuvatest energiaallikatest 

  Lapimaa, Kert (2014)
  Käesoleva töö teema on Pärnumaal asuva Lapi talu varustamine energiaga taastuvatest energiaallikatest. Teema sai valitud huvist välja selgitada, kuidas saaks varustada reaalselt eksisteerivas talus ühepereelamu energiaga ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Kõrgepingeseadmete juhtimise ja kaitse analüüs 

  Toome, Tõnu (2014)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on analüüsida kõrgepingeseadmete juhtimist ja kaitset. Lõputöös on kirjeldatud Eesti elektrisüsteemi ja elektrivõrkude liigitust. Kirjanduse põhjal on kirjeldatud kõrgepinge põhilised ...
 • Kaldareha veetaimede eemaldamiseks 

  Drenkhan, Rain (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli arendada (modelleerida) kõige sobivama tehnilise lahendusega kaldareha ja anda sellele hinnang veetaimede eemaldamisel väike veekogudes. Hinnati kõiki kaldareha variante ja valiti ...
 • Eri tüüpi teraviljakülvikute võrdlev analüüs 

  Pärsik, Siim (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli võrrelda eri tüüpi teraviljakülvikuid – mehaanilist teraviljakülvikut, pneumokülvikut ning täppispneumokülvikut. Valik oli täiesti juhuslik, ainuke standard oli see, et täidetud ...
 • Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kestuskatsestend 

  Küüt, Keio (2014)
  Bakalaureusetöö eesmärk on projekteerida ja konstrueerida ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend, mis on vajalik teadustöö läbiviimiseks Eesti Maaülikooli mootorite katselaboris. Kestuskatsestendi peab ...

View more