Recent Submissions

 • AS Scanola Baltic valmistoodangu lao küttesüsteemi uuendamine 

  Helstein, Kaari (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalauereusetöö teema valiti lähtudes AS Scanola Baltic rapsiõli tehase vajadusest. Eesmärk on arvutada ladudes soojusbilanss ja leida uus lahendus lao kütmiseks. Esmalt antakse väike ülevaade ettevõttest ja ...
 • LED lampide tehniliste näitajate mõõtmine ja võrdlus 

  Saal, Jaanis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tänapäeval kasutatakse valgustuses üha rohkem LED lahendusi. Kuna tootjaid on palju ning nende poolt kaasa antav tehniline info erinev, on uue LED lambi valimine keerulisem kui varasemalt levinud hõõglambi puhul. Töö ...
 • Talu Energiavarustus PV paneelidega 

  Pärnik, Piret (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöös on uuritud päikeseelektrijaama, mis on paigaldatud Uus-Kõngi talu maadele 2014. aastal. Päikeseelektrijaama toodetud elektrienergiat kasutab talu nii oma majapidamise tarbeks kui ka võrku müümiseks. ...
 • Turismitalu energiakasutuse analüüs 

  Kärmas, Matti (Eesti Maaülikool, 2018)
  Euroopa Liit koos Eestiga liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suuna, et tagada hea ja säästlik keskkond meile kõigile. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida võimalusi ...
 • Elektriautode mõju Eesti elektrienergia tarbimisele 

  Kolina, Karl Hendrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Järjest enam lisandub kasutusse seadmeid ja süsteeme, mis vajavad töötamiseks elektrienergiat, sisepõlemismootoritega autode alternatiiviks valitakse elektriautosid, mille elektritarve on aga küllalt suur. Sellest ...
 • Elektrilevi OÜ 0,4 kV voolutrafodega mõõtesüsteemid, kontroll ja selle vajalikkus 

  Hunt, Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Elektrilevi OÜ on oma süsteemis kasutanud juba pikka aega bilansi mõõtesüsteeme. Dokumente selle tööliigi teostamiseks on paigaldise omanikul väga palju. Nende erinevate dokumentide vahel on väga keeruline algajal ...
 • Tuuleenergeetika Euroopas 

  Valgma, Rait (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö keskendub Euroopa tuuleenergeetika olukorra välja selgitamisele. Eesmärk on anda ülevaade sellest, milline on tuuleenergia kasutamine. Töös kasutati avalikke andmeid erinevate ametlike Euroopa organisatsioonide poolt. ...
 • Mugavusmoodul Volvole 

  Visla, Steven (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärk on luua mugavusmooduli 1999-2014 aasta Volvo mudelitele, mis on ehitatud P2 platvormile. Kuigi moodul on suunatud kindlale platvormile, töötab seade ka uuematel platvormidel väikeste muudatustega. Töös antakse ...
 • Plahvatuslehtvormimise seade 

  Samsonov, Anti (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lehtvormimine on tänapäeval metallitööstuse üks lahutamatu osa. Lehtvormimise käigus saadakse tasapinnalisest lehtmaterjalist ruumiline detail. Lehtvormimisel on erinevaid viise - nendest levinumad on vormimine pressidel, ...
 • Diislikütused Eesti Vabariigi turul 

  Niinepuu, Artur (Eesti Maaülikool, 2018)
  Töö eesmärgiks oli analüüsida kahte erinevat diislikütust ning hinnata nende kvaliteediomaduste vastavust Eesti Vabariigi standardile. Lisaks tuua välja kõik Eesti Vabariigis müügil olevad diislikütused nii maismaa kui ...
 • Katlalabori kütteseadmete suitsugaaside väljatõmbe juhtimine 

  Heinsaar, Aleksei (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eesti Maaülikooli katlalabori kütteseadmete tõhusa katsetamise ja uurimise tarbeks on vajalik, et süsteemi protsess oleks võimalikult stabiilne. Kuid tihti esineb olukorda, kus tõmme korstnas on liiga tugev, mis võib ...
 • Seadme Airmodus A20 kohandamine tahmaosakeste arvu mõõtmiseks sisepõlemismootorite heitgaasides 

  Allmägi, Roland (Eesti Maaülikool, 2018)
  Aina suurenev sisepõlemismootoritega sõidukite arv üle maailma tähendab samaaegselt suurenevat heitgaaside kogust meie atmosfääris. Viimastel aastakümnetel on aina rohkem uuritud heitgaase ning nende tekke põhjuseid. ...
 • Pneumaatilise järjestiklülitusega käiguvahetusmehhanismi lahendus H – lülitusega käigukastile 

  Aadussoo, Peeter (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolev bakalaureusetöö käsitleb pneumaatilise järjestiklülitus käiguvahetusmehhanismi tootearendust, mille käigus selgitatakse välja mehhanismi ehitamiseks vajalikud komponendid. Töö eesmärgiks on pakkuda H – ...
 • Elektromobiilsuse areng Eestis 

  Viidalepp, Toivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Eestis loodi 2012. aastal tollal maailmas esimene kogu riiki kattev elektriautode laadimisvõrgustik ja tutvustus- ning toetusskeem. See projekt aga lõppes ja praeguseks on Eesti hakanud sellel alal maha jääma. Käesoleva ...
 • Kasutatud rehvide taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Rudissaar, Raivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida kasutatud rehvide ümbertöötlemise tehnoloogiaid ning kirjeldada nende iseärasusi. Töös on välja toodud rehvide mõju keskkonnale ehk miks on rehvide taaskasutamine aktuaalne teema ...
 • Raalprojekteerimise tarkvara Solid Edge FEM paketi juhend iseseisvaks tööks 

  Tsõganov, Mihhail (Eesti Maaülikool, 2018)
  Programmi Solid Edge Simulation juhendid ja õppematerjalid on enamasti võõrkeelsed ja hetkel puudub eestikeelne juhend. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on luua tarkvarale Solid Edge Simulation eestikeelne juhend ...
 • Plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiate uurimus 

  Laks, Elina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida erinevate plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiaid. Uuritakse erinevaid plaste ja nende uudseid olemasolevaid ümbertöötluse võimalusi maailmas. Leitud tehnoloogiad kirjeldatakse ...
 • Piksekaitse projekteerimise nõuded ja seadmed 

  Erman, Allar (Eesti Maaülikool, 2018)
  Välgulöök ehitisse või ehitise lähedale on ohtlik ehitistele ja inimestele. Kaitseks välgulöögi ohtlike mõjude eest kasutatakse erinevaid kaitsemeetmeid. Et kaitsemeetmed oleksid efektiivsed, peavad need vastama teatud ...
 • Puksiirautojuhi töökeskkond ning kokkupuude müra ja vibratsiooniga 

  Kattai, Karl Madis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Puksiirautojuht puutub töökeskkonnas kokku mitmesuguste ohuteguritega. Töötades sõidukitega on müra ja vibratsiooni esinemine töökeskkonnas paratamatu. Töö eesmärgiks on anda ülevaade puksiirautojuhi töökeskkonnast ja ...
 • Vedelkütuste katsetamine ja sertifitseerimine 

  Allik, Krista (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vedelkütused on olulised energiaallikad riigi majandamisel. Eestis tarbitavast energiast kulub oluline osa soojusenergia saamiseks ja transpordis. Kütuste tarbimine on kiirelt kasvanud esmajärjekorras diislikütusega ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.