21.-40. nimetus 111-st

 • Trükkplaadi osaliselt automatiseeritud kooste kontrollseade väiketootjale 

  Eisler, Lauri (2013)
  lõputöös projekteeriti poolautomaatne kvaliteedikontrolli koordinaatlaud väikeettevõttele, koostöös ettevõtetega Jeko Disain OÜ ja Ldiamon AS. Projekteeritud koordinaatlaud on mõeldud kasutamiseks elektroonikakoostete ...
 • Õunapeenesti lõikeketta tootmistehnoloogiate projekt 

  Kaselo, Rauno (2014)
  Antud uurimustöö käigus tutvuti erinevate roostevaba teraste lõike- ja survetöötlus meetoditega ning rakendas neid praktilise väljundi koostamiseks. Töö käigus koostati viis erinevat meetodit kuidas saaks toota varuosa ...
 • Programmrakendused I&T Metall OÜ APJ tööpinkidele 

  Truu, Gert (2014)
  Käesolevas töös on loodud makroprogrammeerimise rakendused ettevõte I&T Metall OÜ vertikaalsete töötlemise keskuste jaoks. Töö koosneb neljast põhijaotisest. Esimeses osas on kirjeldatud töö eesmärke ja nendega ...
 • 400 hektarilise maafondiga teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimine 

  Sepp, Sixten (2014)
  Põllumajandusettevõtte edukuse aluseks on kogu tööprotsessi efektiivne toimimine. Käesolevas lõputöös on võetud vaatluse alla FIE Rein Jursi teraviljakäitluskompleks selle parendamise eesmärgil. Lõputöö koosneb viiest ...
 • Mudelautode dünostendi projekt 

  Plaado, Rain (2014)
  Käesoleva töö käigus on valminud mudelautode dünostend, millest võiks olla abi paljudele modellistidele oma autode seadistamisel. Dünostendi lõplik lahendus vastab paika pandud eesmärkidele ja on reaalselt kasutatav. ...
 • Pneumoajamiga sõiduki ehitus 

  Leppik, Joel (2014)
  Antud töö eesmärgiks on kujundada ja ehitada sõiduk, millega saaks võistelda Ungaris toimuval suruõhul sõitvate sõidukite võidusõidul. Sõiduki kujundamisel tuli lähtuda võistluse korraldaja poolt ette antud nõuetest. ...
 • Automaatjuhtimisega teleskoobialus 

  Vahtras, Siim (2014)
  Projekti eesmärgiks oli ehitada võimalikult madala omahinnaga automaatne teleskoobimonteering, millega oleks reaalseslt võimalik vaadelda tähti ja planeete ning mille maksumus jääks alla 500 euro. Projekti teostamiseks ...
 • Õppeotstarbelise varbmehhanismi eskiisprojekt 

  Ilves, Sander (2014)
  Lõputöö tulemusena valmis õppeotstarbelise varbmehhanismi eskiisprojekt. Määrati saavutatavad eesmärgid ja analüüsiti võimalikke lahendusi. Seatud eesmärkidest ja piirangutest lähtuvalt projekteeriti seadme tööks ...
 • Puitbriketipressi eskiisprojekt väikettevõttele 

  Voitka, Tõnis (2014)
  Teravilja ja rapsi müügiotsuste ajastamine on oluline teema, mida käsitleda, kuna kõik Eesti põllumajandustootjad sõltuvad otseselt toidunisu ja rapsi börsihindade volatiilsest liikumisest. Käesoleva magistritöö eesmärk ...
 • Teraviljakülvikute valikumetoodika kirteeriumid 

  Kendaru, Tarvi (2014)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli leida valikukriteeriumid, mille järgi otsustatakse külviku soetamine majanditesse. Selleks tuli välja tuua iga külviku eripära ja mis tingimustes on sellega kõige mõistlikum tööd teha. ...
 • Tehnoloogiate ja seadmete valik piimatootmises 

  Ott, Janno (2014)
  Siinse töö eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida, kas ja kui suurel määral on Eesti farmides tehnoloogiat kasutatud, millised on võimalused tehnoloogia osas ning millist mõju on tehnoloogia areng piimatootmisele ...
 • Küttepuude väljastusautomaadi eskiisprojekt 

  Tomson, Kaupo (2014)
  Tänapäeva kiire elutempo juures otsivad inimesed pidevalt mugavamaid lahendusi erinevatele eluvaldkondadele. Sellesse valdkonda kuuluvad ka küttepuud saunade ja korterite kütmiseks. Antud projektiga loodetakse muuta ...
 • Elektriseadmete kaugjuhtimissüsteemi projekt 

  Veenpere, Alo (2014)
  Lõputöö-projekti eesmärgiks oli autoril välja töötada elektriseadmete kaugjuhtimist võimaldav süsteem, mis koosneks operaatori poolt juhitavast ülemseadmest ning elektriseadmete lülitusi kontrollivatest alamseadmetest. ...
 • Nutitelefonipõhine alkomeeter 

  Raag, Henry (2014)
  Töö eesmärgiks oli välja pakkuda lahendus nutitelefonipõhise alkomeetri ehituseks. Lahendusena on välja pakutud elektroonikaskeem koos kõigi vajalike komponentidega. Lisaks on toodud üks võimalikest lahendustest ka ...
 • Eesti piimatootmisfarmide energiatarbe võrdlusanalüüs 

  Truup, Toomas (2014)
  Eesti on aastaid tuntud kui piimamaa. Jõudluskontrollikeskuse andmete põhjal ületas piimaveiste arv Eestis 2014. aasta algul 97 tuhande piiri, mil Eestis oli 97 085 piimaveist ning keskmine aastane väljalüps lehma kohta ...
 • Juurviljatootmise tehnoloogia valik väiketootjale 

  Kepler, Tairo (2014)
  Juurviljakasvatuse tehnoloogia valik sõltub eelkõige kasvatavatest liikidest ja kogustest. Tehnoloogia valikul tuleb arvestada masinate ja seadmete tootlikkusega: kui haritav maa on väike, siis pole tarvis suure ...
 • Gravitatsioonilisel impulssmeetodil GIM) töötava liha lõiketugevuse analüsaatori juhtkontrolleri väljatöötamine 

  Sarapuu, Ranel (2014)
  Käesoleva diplomitöö eesmärk oli luua lihtne ja odav riist- ja tarkvaralahendus gravitatsioonilise impulssmeetodil töötava liha õrnuse määramise seadmele. Selleks töötati välja mõõtesüsteem, mis registreerib digitaalselt ...
 • Rapsikasvatamise seadmepargi analüüs ja selle arengusuunad 

  Mets, Danel (2014)
  Tänapäevaseid kütuse hindasid arvestades on oluline, et seadmepark oleks võimalikult optimaalne arvestades domineerivaid muldasid ning ettevõtte põllu pinda. Alustavale ettevõtjale on eriti oluline kulud madalad hoida. Töö ...
 • Teraviljakoristustehnoloogiate valikukriteeriumite analüüs 

  Dreiling, Ervin (2014)
  Lõputöö eesmärgiks oli teha parima võimaliku teraviljakombaini valik konkreetsele Eesti teraviljatootjale. Selleks analüüsiti tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega, tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega ...
 • Iseveerev ratas ioonsest elektroaktiivsest polümeerist täituritega 

  Kaasik, Toomas (2014)
  Antud töö demonstreerib Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis valmistatavate tehislihaste unikaalseid omadusi pehmete robotite valmistamiseks. Töös kasutatud ioonne tehislihas on oma olemuselt õhuke pehme lehekujuline ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.