Now showing items 31-50 of 467

 • Defoliatsiooni mõju veiniviinamarjade küpsusparameetritele 

  Liivanurm, Kairit (2015)
  Magistritöö eesmärgiks oli selgitada lehtede eemaldamise mõju veiniviinamarja sortide `Hasanski Sladki` ja `Zilga` küpsusparameetritele. Magistritöös püstitatud hüpoteesiks oli, et lehtede eemaldamisega saavutatakse parem ...
 • Detailplaneeringute koostamine looduskaitsealadel 

  Jors, Helen (2012)
  Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida detailplaneeringute koostamise printsiipe - põhitähelepanu all on kohaliku omavalitsuse, kaitsealavalitseja, maaomaniku/arendaja ja huvitatud isikute omavaheline koostöö ja roll ...
 • Ecologically sustainable design approach in Aulla, Italy 

  Sepping, Rea (2013)
  Ways how to make cities ecologically sustainable involves special approaches into natural environment and expressions of sustainable design. Summing up the theory comes out that governing cities in this kind of approach ...
 • Ecotourism and sustainable tourism in Ashouradeh(Iran) 

  Vafaeinejad, Milad (Eesti Maaülikool, 2017)
  In Iran, Ecotourism and sustainable tourism does not get enough attention and because of that, the overall value of nature tourism is not good enough. The aim of the thesis is to work out the design criteria that could ...
 • Ecotoxicity of fine fraction from the Kudjape landfill 

  Lääne, Allar (2014)
  Leachate from fine fraction with particle size below 10 mm, excavated from the Kudjape landfill from Saaremaa, Estonia, was tested for ecotoxicity. Physico-chemical analyses, ecotoxicological tests with different types of ...
 • Eelistused maastiku avatuse suhtes ja selle mõju rekreatsioonile 

  Mutso, Merit (2014)
  Selle uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada eestlaste ja välismaalaste maastikueelistused. Spetsiifilisemalt öeldes, uurida maastiku avatuse mõju inimeste eelistuste ja saadava rekreatsiooni suhtes. Täpsemalt uuriti ...
 • Eerik Kumari preemia laureaatide motivatsiooniprofiil 

  Ansip, Marko (2015)
  Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida Eerik Kumari preemia laureaatide motivatsiooniprofiili. Täpsemateks uurimisülesanneteks oli leida looduskaitsega tegelema hakkamise mõjurid; hinnata tööalaste eesmärkide muutusi ...
 • Eesti festivalide jäätmetekke vähendamise praktika 

  Sikka, Teele (Eesti Maaülikool, 2017)
  2020. aastaks tuleb kodumajapidamistest ja sarnastest allikatest tekkivatest jäätmetest vähemalt 50% korduvkasutuseks ettevalmistada või suunata ringlussevõttu. Omavalitsusüksuste ülesandeks on jäätmehoolduse korraldus ...
 • Eesti inimeste suhtumine geneetiliselt muundatud organismidesse ja teadlikkus keskkonnamõjudest 

  Viilvere, Triin (2015)
  Antakse ülevaade uurimistöö eesmärkidest, probleemidest, uurimismeetoditest, olulisematest tulemustest ning nende rakendusalast. Samuti esitatakse olulised faktid, arvandmed ja seosed. Käesoleva magistritöö eesmärgiks ...
 • Eesti ja Läti turismiettevõtjate koolitusvajaduste analüüs teenuste pakkumisel Jaapani turismiturule 

  Juusu, Tatjana (Eesti Maaülikool, 2018)
  Jaapani turistide huvi Eesti ja Läti vastu on suur ja nad külastavad neid ühise Euroopa reisi raames. Varem on tehtud uuringuid Eesti turustamisest Jaapani turismiturule, klientide profiilist ja turupotentsiaalist. Antud ...
 • Eesti ja Soome potentsiaal Läti turistide reisisihtkohana 

  Tukk, Maarika (2013)
  Käesoleva magistritöö teemaks on „Eesti ja Soome potentsiaal Läti turistide reisisihtkohana”. Töö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada Läti elanike reisisihtkoha valiku eelistused, valmisolekut reisida Eestisse ja ...
 • Eesti järvetervendusprojektide tulemuslikkus ja meetmete tõhusus 

  Teppo, Tuuli (2016)
  Senises järvede tervendamise praktikas pole tehtud tervendamismeetodite otstarbekuse analüüsi. Viimane on vajalik nii rahastajale kui ka tellijale, hindamaks, kas kasutatud rahaliste ressursside rakendamine on olnud ...
 • Eesti maastiku kuvand Eesti populaarseimates filmides 

  Juhkam, Marju (2012)
  Autori andmetel on visuaalse kultuuri teema maastike uurimisel Eesti maastikuarhitektuuris unikaalne. Antud töö teemat pole piisavalr uuritud. Autori eesmärgiks on uurida maastikukuvandit Nõukogude ajal (1941-1990) ja ...
 • Eesti mererekreatsiooni kontseptsioon Tallinna näitel 

  Soop, Kristofer (2014)
  Eesti kultuuriloo lahutamatud osad on kalandus, laevaehitus ja meresõit üldiselt. Kahjuks oleme tänaseks jõudnud olukorrani, kus pärast suletud rannajoonega nõukogudeaega on randlustraditsioonid välja surnud. Puudub ...
 • Eesti metskitse (Capreolus capreolus) arvukuse dünaamikast 

  Mumm, Madis (2015)
  Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata üle-eestilist metskitse asustustihedust ja absoluutarvukust ning analüüsida nende dünaamikat aastatel 2009-2015. Andmed kogutakse Tipu uurimisalal ja Järvselja Katse- ja Õppemetskonna ...
 • Eesti palverännutee potentsiaal kultuuripärandi hoidjana ning päranditurismi edendajana 

  Kivila, Liis (Eesti Maaülikool, 2018)
  Palverännak on pika ajalooga religioosne ja kultuuriline fenomen. Tänapäeval toimub palverännak ka ilmalikel eesmärkidel ning loodud on ilmalikud palverännuteed potentsiaaliga edendada päranditurismi. Investeeringud ...
 • Eesti piimakarjapidajate konkurentsivõime aastatel 2013‒2016 

  Aasmäe, Mari (Eesti Maaülikool, 2018)
  Magistritöö analüüsib Eesti ja naaberriikide piimatootjate käekäiku viimase piimakriisi ajal, aastatel 2013‒2016. Kõnealune periood pakub töö autorile huvi, sest sel ajavahemikul toimunud muudatused jäävad piimatootjate ...
 • Eesti põllumuldade süsinikuvaru olukord, dünaamika ja modelleerimine 

  Tammik, Kerttu (2016)
  Mullaviljakuse peamiseks kandjaks on orgaaniline aine, mis koosneb valdavalt süsinikust. Mulla orgaanilise süsiniku sisaldust mõjutavad agrotehnoloogia, mulla mineraalne koostis ning ilmastik. Seoses globaalse soojenemisega, ...
 • Eesti rannikumere ripsloomade liigiline koostis ja geograafiline levik 

  Rand, Uko (2012)
  Eesti meres on ripsloomi paraku väga puudulikult uuritud. Seetõttu oli magistritöö „Eesti rannikumere ripsloomade liigiline koostis ja geograafiline levik“ eesmärgiks alustavalt vaadelda Eesti rannikuvete tsiliaatide ...
 • Eesti rohevöö loodusväärtused, kõlvikuline koosseis ja rahvastik 

  Nurme, Kairi (2012)
  Rohevöö 50 km laiuse ala põhjalikumat analüüsi pole teostatud, uurimustöö eesmärgiks seati analüüsida kokkuleppeliselt määratud rohevöö ala - Eesti rohevöö telgjoonest avamere suunda jäävat 25 kilomeetri laiust riba ning ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.