Now showing items 1-20 of 455

 • Lehtede eemaldamise mõju viinapuu (Vitis) sordi 'Hasanski Sladki' saagi küpsusparameetritele 

  Sipelgas, Lisette-Huaniita (2017)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada lehtede eemaldamise mõju veiniviinamarja sordi 'Hasanski Sladki' marjamahla kuivaine ja hapete sisaldusele ning küpsusparameetritele. Uurimustöö püstitatud hüpoteesiks oli, ...
 • Kolmikhüpe 

  Kollom, Guido (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö on valminud õppeaine “Linnaruumi kujundamine” jätkuna. Töö pakub lahendust Vaksali krundi arendamiseks, kui raudtee kaubaveotsisternid Tartut enam ei läbiks. Antud töö eesmärk on luua nimetatud ...
 • Lauaviinamarjade kasvatamise võimalused jaheda kliimaga aladel 

  Kask, Kaidi (2016-06-03)
  Jahedas kliimas on probleemiks lühike kasvuperiood, mis takistab võrsete ja marjade valmimist ning suhkrute kogunemist. Suhkrute sisaldus on oluline kvaliteetsete lauaviinamarjade tootmiseks. Varasemalt on uuritud genotüübi ...
 • Võralõikuse mõju õunte kvaliteedile vanades õunaaedades 

  Tõnisson, Siim (2016-06-01)
  Eestis on varasemast säilinud mitmeid vanu õunaaedu, mida oleks võimalik noorendamise abil taas kasutusele võtta. Üheks uuesti kasutusele võtmise aluseks võiks olla uuring selliste vanade puude noorendamise mõju kohta ...
 • Villemi talu põldude mullastiku analüüs 

  Urm, Kristel (2016-05-31)
  Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks eesmärgiks oli kindlaks teha, milline on muldade liigiline koosseis Villemi talu maadel. Eesmärkide saavutamiseks valiti välja Maa-ameti kaardi järgi uuritavad põllud. Saadud tulemustest ...
 • Eesti rabade päevaliblikad 

  Toomsalu, Ott (2016-05-31)
  Päevaliblikad on tänu oma populaarsusele ja kogumise lihtsusele laialdaselt uuritud taksonoomiline rühm. Paraku jäävad rabadega seotud päevaliblikate uurimused väiksearvuliseks. Antud uurimustöö eesmärk on uurida Lepinfo, ...
 • Zooplankton kui Eesti väikejärvede troofsuse indikaator 

  Juhanson, Kadri (2016-05-31)
  Zooplanktonit peetakse heaks troofsuse indikaatoriks, sest ta reageerib kii resti keskkonnamuutustele ja täitab olulist rolli toiduahelas. Bakalaurusetöö eesmärgiks on uurida zooplanktoni dünaamikat eesti ...
 • Loodusradade mõju taimestikule: globaalse meta-analüüsi katse 

  Metsaorg, Maria (2016-05-31)
  Käesoleva uurimistöö põhieesmärk oli juba avaldatud teaduskirjanduse põhjal analüüsida, kuidas ja mil määral mõjutavad matkarajad ümbritseva looduse taimede liigirikkust. Kokku analüüsiti ligi 60 taimestikku ja seda ...
 • Võõrliigiliste ambroosiate (Ambrosia spp. L.) tahtmatu levik Euroopas ja situatsioon Eestis 

  Kapp, Laura (2016-05-31)
  Euroopas, kuid ka teistes maailmajagudes on viimaste aastasadade jooksul võõrliikide arv märgatavat kasvanud ning need levivad aina enam uutele aladele. See on intensiivistunud kaubanduse, turismi ja inimmõjust tingitud ...
 • Rannaniitude taimestiku liigilise koosseisu muutused erineva majandamise tingimustes 

  Enno, Gert (2016-05-30)
  Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida 14 erineva rannaniidu taimestiku liigilise koosseisu muutusi erineva majandamise tingimustes. Uurimisvaldkonnale lahenduse leidmiseks anti töös ülevaade rannaniitude levikust, ...
 • Männikjärve raba kujunemine ja taastamine 

  Mikk, Maarja (2016-05-30)
  Käesolev töö annab ülevaate soode kujunemisest, levikust ja taastamisest ning soode ökosüsteemi teenustest. Töö peamiseks uuringuobjektiks on Endla soostikus asuv Männikjärve raba, kus taastati looduslikku veerežiimi. Eestis ...
 • Järvamaa keskkonnavaldkonna rikkumised 2004-2014 Keskkonnainspektsiooni andmetel 

  Masing-Jugaste, Carmen (2016-05-30)
  Keskkonnavaldkonna probleemid ja rikkumised on üha tähtsamad teemad. Eestis teostab kõigi kolme keskkonnakaitse valdkonna (looduskaitse, keskkonnakaitse, kalakaitse) üle järelevalvet Keskkonnainspektsioon. Bakalaureusetöö ...
 • Viinamarjade kvaliteet 

  Eliaser, Eveli (2016-05-30)
  Järgnevas uurimustöös antakse ülevaade külmakindlamatest viinapuu sortidest avamaa tingimustes ja kuidas mõjutab sordi omapära saagi valmimisele. Antud uurimustöö eesmärk on välja selgitada sordiomaduste mõju viinamarjade ...
 • Üleminekul 

  Prii, Marii (2016-05-30)
  Käesoleva bakalureusetöö peamiseks eesmärgiks oli siduda Emajõe vasakkaldal asuv linnapool jõe enese ja paremkaldal asuva linnapoolega, luues uusi lineaarseid linnasituatsioone. Töö koostamise protsessis tõstatud probleem ...
 • Taimede roll kaasaja linnaruumis 

  Lillepea, Annely (2016-05-30)
  Aina kasvava linnastumise tagajärjel suurenevad kaasaja linnad ja seetõttu ka probleemid, mis mõjutavad elanike tervist ja heaolu. Uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja taimede roll ja mõju kaasaja linnaruumile ning ...
 • Inimene jäljendab hundiulgu, on see loodusele häiriv? 

  Püttsepp, Tõnn (2016-05-30)
  Hunte on peibutatud aastasadu. Eelkõige on hunte peibutatud jahi- aga ka seire eesmärgil, et lokaliseerida nende asukoht. Töö eesmärk oli selgitada, kas peibutusulgumine võib mõjutada huntide käitumist looduses. Seda ...
 • Kasvuaegse väetamise mõju küüslaugu saagikusele ja kvaliteedile 

  Uusküla, Martin (2016-05-29)
  Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada väävli erinevate kasutusnormide mõju küüslaugu saagikusele ja kvaliteedile. Katse viidi läbi Jõgevamaa Pala valla Tooma talu tootmispõllul. Katses kasutati küüslaugu sorti ...
 • Looduskosmeetika Eestis viimase saja aasta jooksul 

  Liivaru, Elis (2016-05-29)
  Töö autor tutvustab põgusalt looduskosmeetika olemust, selle seost ravimtaimedega ning tänapäeva looduskosmeetika tarbimisharjumusi. Viimasel aastakümnel on avaldatud palju raamatuid, mis õpetavad looduskosmeetikat ...
 • Mulla huumusvaru muutuvates kliimatingimustes 

  Ploom, Iivika (2016-05-29)
  Käesolevad kliimaprognoosid eeldavad Eestis 21.sajandi jooksul suuri muutusi nii keskmise temperatuuri kui sademete hulga osas. Kliimamuutused võivad kaasa tuua suuri muutusi nii mulla huumusvarus kui põllumajanduslikus ...
 • Üldsuse ja jahimeeste suhtumine ulukitesse ja jahindusse 

  Erik, Sander (2016-05-29)
  Jahindus on valdkond, mille kohta on inimestel erinevad arvamused, üldiselt jagunevad inimesed kaheks: inimesed kes pooldavad jahindust ja on sellest valdkonnast teadlikud ning teine pool on inimesed kes ei poolda jahindust ...