Now showing items 1-20 of 522

 • 1 rada 4 aastaaega 

  Urb, Janne (2015-08-27)
  Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri bakalaureusekraadi lõputööna. Tööd koostades on kasutatud kõiki bakalaureuseastmes omandatud teadmisi ja kogemusi. 2015. aasta bakalaureusetöö projektalaks ...
 • 1920.–30. aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes – kujunemine ja väljanägemine 

  Aimsalu, Maire (2012-06-13)
  Käesolevas töös keskendutakse 1920. aastatel hoogsalt arenema hakanud iluaedade kujunduspõhimõtetele ja uuritakse, kas ning kuidas need on mõjutanud Koeru kihelkonna talude iluaedu. Töö eesmärgi saavutamiseks tuli tutvuda ...
 • 2 Miili Rohelust 

  Kikkamägi, Helen (2014-08-29)
  „2 Miili Rohelust“ on käesoleva bakalaureuse töö autori nägemus ja ideelahendus praegusest Tartu linnas asuvast vanast Sadamaraudtee piirkonnast. Autor on püüdnud leida võimalikult head lahendust piirkonnas valitsevatele ...
 • 3 tänavat, 3 aegkonda 

  Abel, Maret (2016-05-27)
  Bakalaureusetöö ülesanne oli antud märksõnaga „Teisel pool”. Antud stsenaariumis oli linnavalitsusel vaja leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks. Ülesandeks oli teha ettepanek, ...
 • Abiootilise stressi füüsikaliste tegurite mõju ilutaimedele 

  Bachman, Kati (2012-06-05)
  Stressifaktorid mõjutavad ilutaimi linnapiirkondades põhjustades kahjulikku mõju kasvule ja õitsemisele, mis on nende esteetiline väärtus. Siiani puuduvad uurimused Eesti tingimustesse sobivate ilutaimede stressitaluvusest. ...
 • Aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) sordiaretus 

  Rummi, Maret (2013-06-01)
  Aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) on üks kõige enam aretuses olevaid rohttaimi viimase 70 aasta jooksul. Alates sordiaretuse algusaastatest on registreeritud rohkem kui 74 000 erinevat sorti, kuid siiani ...
 • Aed-päevaliilia tolmeldamine ja seda mõjutavad tegurid 

  Neeme, Reelika (2015-06-02)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada, millised tegurid mõjutavad päevaliilia tolmeldamist ja idanemisvõimeliste seemnete arengut. Töö hüpoteesiks oli, et päevaliiliate tolmeldamise edukus sõltub lähtevanematest, kuid ...
 • Aedmaasika kasvatustehnoloogilised võtted 

  Hrenova, Kätlin (2012-06-04)
  Töö eesmärk on selgitada välja agrotehnilised võtted, mis lisaks saagikuse suurendamisele on ka keskkonnasäästlikud ja mõjutavad positiivselt maasika saagi biokeemilist koostist. Töös on välja toodud 2010. aasta maasika ...
 • Alesti karjääri rekultiveerimine Raplamaal 

  Virkunen, Helen (2012-06-14)
  Probleemipüstitus Töö sissejuhatavas teoreetilises osas tutvustatakse lühidalt mäenduse olemust, kruusa kui maavara tähtsust ning inimtekkeliste maastike varasemaid korrastamise meetodeid. Järgnevalt tutvustatakse töös ...
 • Alovili AS teravilja ja suvirapsi kasvatamise agromajanduslik analüüs aastatel 2011-2013 

  Papagoi, Agu (2015-05-29)
  ga ettevõtte tegutsemise peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine. Seda ka põllumajanduses, kus tihtipeale kasumi saamine sõltub palju ilmastikust, mida inimtegevusega muuta ei saa. Võimalik on sellest tingitud probleeme ...
 • Apteegikaani (Hirudo medicinalis L.) bioloogia,kasutamine ja kasvatamine 

  Baloban, Lilija (2012-06-11)
  Apteegikaan Hirudo medicinalis L. on üks kaanide tuntumaid liike. Kasutatakse teda võrdlemisi edukalt mitmete haiguste spetsiifiliseks raviks. Lähtudest töö eesmärkidest võin öelda, et: 1. Peamised abiootilised tegurid ...
 • Arbuskulaar-mükoriissete seente esinemine erinevates viljelussüsteemides 

  Kukk, Martin (2013-06-05)
  Eesti kartulisaagikus on teistest piirkonna riikidest peaaegu kaks korda madalam, samas on Eesti maheviljelusliku põllumajandusmaa osakaal võrrelduna ülejäänud Euroopa Liiduga väga kõrge. Lõputöös uuritav arbuskulaarne ...
 • Arbuskulaar-mükoriissete seente tähtsus põllumajanduses 

  Heinsaar, Rainer (2015-05-21)
  Intensiivne põllumajandus on viimase 50 aasta vältel oluliselt kaasa aidanud toiduainete tootmise suurenemisele, tulemuseks on üha suurenev sõltuvus sünteetilistest taimekaitsevahenditest ning mineraalväetistest, mis ...
 • Arbuskulaarne mükoriisa ja selle osa taimekaitses 

  Jaeski, Kertrud (2015-05-21)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade arbuskulaar-mükoriissete seente ja taimede vahelise interaktsiooni mõjust erinevatele patogeenidele ning tuua välja põhilised toimemehhanismid. Kasvukeskkonna mikrobioloogiline ...
 • Arheoloogiliste objektide arvestamine maastikuhoolduse planeerimisel 

  Viilvere, Triin (2012-06-12)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, millisel tasemel ja mil moel arvestatakse arheoloogiliste objektide kaitsmist maastikuhoolduskavades ning tulemuste põhjal koostada soovitusi ja ettepanekuid, täiendamaks põhilisi ...
 • AS Laatre Piim teravilja ja rapsikasvatuse agromajanduslik analüüs aastatel 2011-2013 

  Gross, Koit (2015-05-28)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli: 1. Koostada ettevõtte AS Laatre Piim teravilja ja rapsikasvatuse agromajanduslik analüüs aastate 2011-2013 kohta; 2. Kaardistada ettevõte tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud (SWOT ...
 • AS Pakar rohumaade kasutamise efektiivsus piima tootmisel 

  Indrek, Ruus (2015-05-29)
  Põllumajandussaadustest on piim ja piimatooted Eestis üks tähtsamaid ekspordi allikaid. Piimatootmises on kõige suuremaks kuluallikaks loomasööt. Et tagada loomade hea olu ja hea toodang on vaja kvaliteetset ja ...
 • AS Tartu Agro Vorbuse farmi piimatootmise analüüs aastatel 2014-2016 

  Koosapoeg, Egert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö tausta kirjeldus: Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtte piimatootlikkust ning sööda (sh. maisisilo) mõju piima tootlikkusele ja kvaliteedinäitajatele. Täiendav eesmärk on koostada majanduslik ...
 • AS Veskimäe tootmistegevuse agro-ökoloogiline ja piimanduse majanduslik analüüs 

  Mõtsla, Freeta (2014-05-27)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade AS Veskimäe agro-ökoloogilisest tootmistegevusest aastatel 2011-2013. Töös on analüüsitud ettevõtte mullastikku ja nende muutusi. Taimekasvatuses on antud ülevaade ...
 • Atmosfäärireostuse roll Eesti väikejärvede toiteainebilansis 

  Kivistik, Carmen (2016-05-21)
  Väikejärvede seisundi dünaamika jälgib ilma ning laiemas plaanis ka kliimamuutusi, ometi on atmosfääri kaudu transporditavatele biogeenidele toiteainebilanssides kahetsusväärselt vähe tähelepanu pööratud. Vaid meie ...