21.-40. nimetus 596-st

 • Kaiu Looma- ja Taimekasvatuse osaühingu söödatootmise agromajanduslik analüüs 

  Kask, Silver (2012)
  Lõputöös analüüsitakse ja antakse ülevaade Kaiu Looma- ja Taimekasvatuse osaühingu söödatootmisest ja tootmistegevusest. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida OÜ Kaiu LT söödatootmist ja piimakarja söödavajaduse ...
 • Talinisu umbrohutõrje 

  Kalda, Janne (2012)
  Nisu on maailmas üks enim kasvatatud teraviljakultuure, mistõttu on oluline vähendada teravilja umbrohtuvust mehaanilise ja keemilise tõrjega, et saada suuremat saaki, puhtamat ning kvaliteetsemat tera. Käesoleva ...
 • Mikroobsed pestitsiidid taimekahjurite ja -haiguste tõrjes 

  Preiman, Liis (2012)
  Mikroobsete pestitsiidide efektiivsusel ja kasutamisel on enam limiteerivaid tegureid kui keemilistel pestitsiididel. Töö eesmärgiks on anda ülevaade erinevate mikroobsete pestitsiidide kasutamisest ning selgitada välja ...
 • Eramute olmekütmise ülevaade Järvakandi alevis 

  Lootus, Meigo (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli saada ülevaade eramute olmekütmisest Järvakandi alevis. Uurimus viidi läbi Järvakandi lõunapool asuvas eramute piirkonnas. Andmete kogumiseks viidi läbi elanike seas ankeetküsitlus, ...
 • Kapsaöölase (Mamestra brassicae L.) arvukuse sõltuvus seltsilistaimedest 

  Musting, Tiina-Katre (2012)
  Valge peakapsas (Brassica oleracea L. var. capitata) on enimlevinud kapsa varieteet, mille kaubanduslikku saaki vähendavad enim liblikaliste röövikud, keda ohjatakse peamiselt sünteetiliste taimekaitsevahenditega, viimastel ...
 • Taimsete tootmisjääkide mõju kasvusubstraadi omadustele 

  Tikk, Mairi (2012)
  Töö tausta kirjeldus: Kvaliteetse turba kasutamine aianduses on kulukas ning turvas omab aeglaselt taastuva loodusvarana piiratud ressursse. Taimsed tootmisjäägid kasvusubstraadina aitavad vähendada turba kasutamist. Töö ...
 • Majapidamisjäätmetel põhinevate kompostide mõju basiiliku (Ocimum basilicum L.) kasvule ja arengule tootmistingimustes 

  Somarokov, Piret (2012)
  Tänu aiandusliku kasvuturba suurenenud nõudlusele ja tootmiskulude kasv on tekitanud vajaduse kasvuturbale alternatiivsete materjalide leidmiseks. Üheks võimalikuks alternatiiviks on erinevatest jäätmetest valmistatud ...
 • Kõljala Põllumajandusliku Osaühingu teravilja- ja rapsikasvatuse agromajanduslik analüüs 

  Vaher, Madis (2012)
  Varasemalt on koostatud uurimus ettevõtte söödatootmise agromajanduslikest näitajatest, kuid põhjalikumalt ei ole analüüsitud teravilja- ja rapsikasvatuse agrotehnoloogiat ja agromajanduslikku tasuvust. Bakalaureusetöö ...
 • Tallinna Aaviku elurajooni elukeskkonna kujunemine ja elanikkonna rahulolu 

  Rummel, Reigo (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendus ühele Tallinna linna Haabersti linnaosas asuvale kompaktsele elurajoonile, mis valmis 2003. aastal. Uurimise eesmärgiks oli välja selgitada selle elanike rahulolu elukeskkonnaga üldises ...
 • Mäesuusatamise ja lumelauatamise areng Lõuna-Eestis ja nende tähtsus rekreatsioonis 

  Mölder, Mario (2012)
  Mäesuusaturism on maailma üks populaarseim rekreatsiooni harrastuse viisidest talvel. Turismi tegevus kujunes välja 20. sajandi alguses, kuid esimesi mäesuusatajad kohati juba 19. sajandi lõpus Alpides. 1960. aastate keskel ...
 • Muldade tihenemine OÜ Idavere Mõis rohumaadel 

  Metsatsirk, Silver (2012)
  Muldade tallamist on uuritud 1950 aastatest, esimesena hakkasid seda uurima Rootsi teadlased. Suuremat tähelepanu on saanud teraviljade ja rühvelkultuuride all olevad põllumajandusmaad ja väiksema tähelepanu on saanud ...
 • Setomaa kogukonnaturismi uuring 

  Soosaar, Egle (2012)
  Lõputöö käigus tutvusin päris palju Setomaaga. Külastasin Setomaal nelja valda (Mikitamäe, Värska, Misso, Meremäe) ning vestlesin kohalikega. Sain teada nende arvamust elu-olu kohta ning külastatavuse ja põhilisemate ...
 • Kokku 

  Lutsar, Taavi (2012)
  Bakalaureusetöö valmis Eesti Maaülikoolis 2011/2012 õppeaastal toimunud õppeaine "Linnaruumi kujundamine" raames, kus tuli töötada kahe erineva projektalaga ning leida nende vahel kontseptuaalseid seoseid, väljakujunenud ...
 • OÜ Tulevik agromajanduslik analüüs aastatel 2007-2011 

  Tamm, Marko (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö annab ühtse ülevaate OÜ Tulevik olemasolevatest ressurssidest ja 2007 - 2011 aasta tootmistegevusest. Eesmärgiks oli välja selgitada ettevõttes kõige tulusamad tootmistegevused ja anda ...
 • Mõnede perekonna Limnothrix (Cyanophyta) liikide esinemine Eesti järvedes 

  Malmiste, Helen (2012)
  Sinivetikad ehk tsüanobakterid on väga mitmekesine elustikurühm, mis on tekkinud vähemalt 2,85 miljardit aastat tagasi. Nende hulka kuulub umbes 150 perekonda ja 2000 liiki. Morfoloogilisest aspektist kuuluvad nad ...
 • Koos luuakse kogukond 

  Palusalu, Maria (2012)
  Töö ülesandeks on kujundada Tartu linnas Vaksali linnaosas Iuridikumi hoone kõrval ja taga asuv hoonestuseta ala. Projektala asub raudteejaama lähedal A. Haava, Näituse, Kooli ja Tõnissoni tänava vahelisel alal. Olemasolev ...
 • Suhtumine loodusesse, muutused hoiakutes ja mõjutajad 

  Luige-All, Anneli (2012)
  Bakalaureusetöö on kirjutatud teemal „Suhtumine loodusesse, muutused hoiakutes ja mõjutajad.”. Käesolev töö jaguneb kaheks osaks, millest esimene on teoreetiline, kus antakse kirjanduslike allikate põhjal ülevaade ...
 • Matsalu rannaniidu pakutavad ökosüsteemi teenused ja nende väärtuse leidmise meetodid 

  Jaagus, Triin (2012)
  Avalike hüviste jätkusuutmatu tarbimine on keeruline keskkonnaprobleem, mistõttu kogub ökosüsteemile majandusliku väärtuse omistamine kui lahenduse leidmine järjest suuremat tähtsust. Rahalise väärtuse leidmine töötab ...
 • Kalapüügi mõju Peipsi kalastikule kahe olulise töönduskala, koha (Sander lucioperca) ja tindi (Osmerus eperlanus eperlanus), näitel 

  Variko, Getter (2012)
  Peipsi järv on Eesti suurim ning Euroopa suuruselt neljas järv. Peipsi vesikonna töönduspüügi kalasaak moodustab 99% Eesti sisevete töönduslikust kalasaagist. Peamisteks püügiobjektideks on koha, ahven, haug, latikas ning ...
 • Mustikate keemiline koostis sõltuvalt kasvutingimustest 

  Mardi, Triin (2012)
  Bakalaureuse lõputöö koostamiseks püstitati hüpotees: mustikate keemiline koostis varieerub lähtuvalt kasvutingimustest. Töö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal välja selgitada olulisemad mustikamarjade keemilise koostise ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.