Now showing items 21-40 of 598

 • Tallinna Aaviku elurajooni elukeskkonna kujunemine ja elanikkonna rahulolu 

  Rummel, Reigo (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö keskendus ühele Tallinna linna Haabersti linnaosas asuvale kompaktsele elurajoonile, mis valmis 2003. aastal. Uurimise eesmärgiks oli välja selgitada selle elanike rahulolu elukeskkonnaga üldises ...
 • Mäesuusatamise ja lumelauatamise areng Lõuna-Eestis ja nende tähtsus rekreatsioonis 

  Mölder, Mario (2012)
  Mäesuusaturism on maailma üks populaarseim rekreatsiooni harrastuse viisidest talvel. Turismi tegevus kujunes välja 20. sajandi alguses, kuid esimesi mäesuusatajad kohati juba 19. sajandi lõpus Alpides. 1960. aastate keskel ...
 • Muldade tihenemine OÜ Idavere Mõis rohumaadel 

  Metsatsirk, Silver (2012)
  Muldade tallamist on uuritud 1950 aastatest, esimesena hakkasid seda uurima Rootsi teadlased. Suuremat tähelepanu on saanud teraviljade ja rühvelkultuuride all olevad põllumajandusmaad ja väiksema tähelepanu on saanud ...
 • Setomaa kogukonnaturismi uuring 

  Soosaar, Egle (2012)
  Lõputöö käigus tutvusin päris palju Setomaaga. Külastasin Setomaal nelja valda (Mikitamäe, Värska, Misso, Meremäe) ning vestlesin kohalikega. Sain teada nende arvamust elu-olu kohta ning külastatavuse ja põhilisemate ...
 • Kokku 

  Lutsar, Taavi (2012)
  Bakalaureusetöö valmis Eesti Maaülikoolis 2011/2012 õppeaastal toimunud õppeaine "Linnaruumi kujundamine" raames, kus tuli töötada kahe erineva projektalaga ning leida nende vahel kontseptuaalseid seoseid, väljakujunenud ...
 • OÜ Tulevik agromajanduslik analüüs aastatel 2007-2011 

  Tamm, Marko (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö annab ühtse ülevaate OÜ Tulevik olemasolevatest ressurssidest ja 2007 - 2011 aasta tootmistegevusest. Eesmärgiks oli välja selgitada ettevõttes kõige tulusamad tootmistegevused ja anda ...
 • Mõnede perekonna Limnothrix (Cyanophyta) liikide esinemine Eesti järvedes 

  Malmiste, Helen (2012)
  Sinivetikad ehk tsüanobakterid on väga mitmekesine elustikurühm, mis on tekkinud vähemalt 2,85 miljardit aastat tagasi. Nende hulka kuulub umbes 150 perekonda ja 2000 liiki. Morfoloogilisest aspektist kuuluvad nad ...
 • Koos luuakse kogukond 

  Palusalu, Maria (2012)
  Töö ülesandeks on kujundada Tartu linnas Vaksali linnaosas Iuridikumi hoone kõrval ja taga asuv hoonestuseta ala. Projektala asub raudteejaama lähedal A. Haava, Näituse, Kooli ja Tõnissoni tänava vahelisel alal. Olemasolev ...
 • Suhtumine loodusesse, muutused hoiakutes ja mõjutajad 

  Luige-All, Anneli (2012)
  Bakalaureusetöö on kirjutatud teemal „Suhtumine loodusesse, muutused hoiakutes ja mõjutajad.”. Käesolev töö jaguneb kaheks osaks, millest esimene on teoreetiline, kus antakse kirjanduslike allikate põhjal ülevaade ...
 • Matsalu rannaniidu pakutavad ökosüsteemi teenused ja nende väärtuse leidmise meetodid 

  Jaagus, Triin (2012)
  Avalike hüviste jätkusuutmatu tarbimine on keeruline keskkonnaprobleem, mistõttu kogub ökosüsteemile majandusliku väärtuse omistamine kui lahenduse leidmine järjest suuremat tähtsust. Rahalise väärtuse leidmine töötab ...
 • Kalapüügi mõju Peipsi kalastikule kahe olulise töönduskala, koha (Sander lucioperca) ja tindi (Osmerus eperlanus eperlanus), näitel 

  Variko, Getter (2012)
  Peipsi järv on Eesti suurim ning Euroopa suuruselt neljas järv. Peipsi vesikonna töönduspüügi kalasaak moodustab 99% Eesti sisevete töönduslikust kalasaagist. Peamisteks püügiobjektideks on koha, ahven, haug, latikas ning ...
 • Mustikate keemiline koostis sõltuvalt kasvutingimustest 

  Mardi, Triin (2012)
  Bakalaureuse lõputöö koostamiseks püstitati hüpotees: mustikate keemiline koostis varieerub lähtuvalt kasvutingimustest. Töö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal välja selgitada olulisemad mustikamarjade keemilise koostise ...
 • Keila linna elanike ootused korraldatud jäätmeveole 

  Lindus, Ülle (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate olemasolevast jäätmehoolduse olukorrast Keila linnas, elanike ootustest korraldatud olmejäätmete veole ning annab soovitused edasisteks lahendusteks jäätmehoolduse korraldamisel ...
 • Luke mõisapargi turuväline väärtus 

  Hermann, Terje (2012)
  Ökosüsteemi funktsioonid loovad eeldused, et pakkuda inimestele ökosüsteemi hüvesid ja teenuseid, mille tarbimisest saavad inimesed rahulolu. Hüvesid, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele, on hakatud nimetama ökosüsteemi ...
 • Kartulimardika (Leptinotarsa decemlineata, Say) valmikueelsete staadiumite allajahtumispunktid ja külmataluvus 

  Remmelgas, Reeli (2012)
  Antud teema valiti sel põhjusel, et seni on kartulimardika valmikueelsete staadiumide allajahtumisvõimet ja külmataluvust väga vähe uuritud. Näljataluvuse kohta aga ei leidunud kirjandusest üldse andmeid. Sellest lähtuvalt ...
 • Vegetatiivse liikuvuse mõju kahe hüpoteetilise taimeliigi kooseksisteerimisele 

  Männiste, Maarja (2012)
  Antud töö eesmärgiks oli uurida seda, kuidas liikidevaheline erinevus vegetatiivses liikuvuses mõjutab liikide kooseksisteerimist. Täpsemalt vaadeldi kahe hüpoteetilise liigi ruumi hõivamist, kui nende vegetatiivne ...
 • Botaanikaaiad ja bioinvasioon: Eesti botaanikaaedade tegevused protsessi ohjamiseks 

  Mölder, Janne (2012)
  Enamik introdutseeritud võõrliikidest ei avalda meie kooslustele ja inimese tervisele mõju. Siiski tuleb ette liike, mis põhjustavad majanduslikke kahjusid ja on ohuks bioloogilisele mitme-kesisusele. Viimastel aastakümnetel ...
 • Osakeselise õhusaaste mõõtemeetodite erinevuste analüüs Õismäel 

  Laiverik, Liina (2012)
  Vaadates gravimeetrilise ja beetakiirgus meetodiga mõõdetud PM10 absoluutväärtuste analüüsi aastaaegade ja nädalapäevade lõikes ning suhteliste väärtuste analüüsi aastaaegade lõikes, võib täheldada teatavate seaduspärasuste ...
 • Valga linna ruumiline areng alates 18. sajandist 

  Koop, Margit (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Valga linna ruumilist arengut alates 18. sajandist. Teema on valitud seetõttu, et varasemalt seda uuritud ei ole. Samas on see oluline nii linnamajanduse kui ka inimeste ...
 • Loodus- ja pereturismikeskse talu loomine Ripsiku Turismitalu näitel 

  Truu, Terje (2012)
  Projekti idee sai alguse autori isiklikest vajadustest lähtuvalt. Kuna projekti idee oli huvitav, siis otsustas käesoleva töö autor seda ideed bakalaureusetöö raames edasi arendada. Projektitöö teoreetilises osas antakse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.