1.-20. nimetus 660-st

 • Kasvutehnoloogilised võtted kultuurmustikate maheviljelemisel 

  Ambos, Merlin (2012)
  Bakalaureuse lõputöö eesmärgiks oli kirjanduse põhjal välja selgitada sobivad kasvatustehnoloogilised võtted, mida saab kasutada mustikate maheviljelemisel, lähtuvalt selle kultuuri bioloogilistest eripäradest. Lõputöö on ...
 • Riikliku puhkeala laiendamine Väätsa metsandiku piirkonna näitel 

  Tammiste, Heimo (2012)
  Väätsa puhkeala asub Lõuna- Kõrvemaal suurte metsamassiivide sees ja tema orieneeruv suurus on 11 000 ha. Maastikul esinevad voored ja lainjad tasandikud, kus soised madalikud vahelduvad kõrgemate seljakute, ooside ja ...
 • Lehitu pisikäpa bioloogia, levik ja ohustatus Eestis 

  Kartau, Riina (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kaitsekorralduskava tarvis koostada antud liigi bioloogia, ohustatuse ja leiukohtade analüüs Eestis. Samuti uuriti elupaiganõudlust ning kaitstust mujal maailmas. Lehitu pisikäpp ...
 • Kohtumisplats Pirogov 

  Ojasoo, Karin (2012)
  Bakalaureuse töö lähteülesandeks oli leida parim lahedus konfliktile, mis tekiks, kui linnavalitsus otsustab Pirogovi platsile lubada kortermajade ehitamise koos vaba aja veetmise võimalustega, olenemata sellest, millist ...
 • Keemiliste abiootiliste stressifaktorite mõju ilutaimedele 

  Asi, Liisi (2012)
  Keemilised abiootilised stressifaktorid on mulla liigne soolsus, liiga kõrge või madal pH, saasteained (õhusaaste, raskmetallid). Kui ilutaimel pole vastava stressifaktori suhtes välja kujunenud tolerantsi, siis tekivad ...
 • 1920.–30. aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes – kujunemine ja väljanägemine 

  Aimsalu, Maire (2012)
  Käesolevas töös keskendutakse 1920. aastatel hoogsalt arenema hakanud iluaedade kujunduspõhimõtetele ja uuritakse, kas ning kuidas need on mõjutanud Koeru kihelkonna talude iluaedu. Töö eesmärgi saavutamiseks tuli tutvuda ...
 • Lämmastiku lendumine sõltuvalt mulla ja mulda lisatud taimejäätmete keemilistest omadustest 

  Aalja, Merli (2012)
  N2O on üks neist gaasidest, millel on märkimisväärne roll kliima soojenemises ja osoonikihi hõrenemises. Põllumajanduses kasutusel olevad mullad on aga atmosfääri lenduva N2O märkimisväärseks allikaks. Alternatiivväetistena ...
 • Kujundusprojekt Pirogovi pargile 

  Kangur, Signe (2012)
  Käesoleva töö üheks eesmärgiks oli analüüsida Pirogovi pargis esilekerkivaid ruumilisi ja funktsioniaalseid aspekte ning looduslikke ja ajaloolisi mõjutegureid. Seejärel, toetudes analüüsil leitud andmetele ning 2011/2012 ...
 • Apteegikaani (Hirudo medicinalis L.) bioloogia,kasutamine ja kasvatamine 

  Baloban, Lilija (2012)
  Apteegikaan Hirudo medicinalis L. on üks kaanide tuntumaid liike. Kasutatakse teda võrdlemisi edukalt mitmete haiguste spetsiifiliseks raviks. Lähtudest töö eesmärkidest võin öelda, et: 1. Peamised abiootilised tegurid ...
 • Aedmaasika kasvatustehnoloogilised võtted 

  Hrenova, Kätlin (2012)
  Töö eesmärk on selgitada välja agrotehnilised võtted, mis lisaks saagikuse suurendamisele on ka keskkonnasäästlikud ja mõjutavad positiivselt maasika saagi biokeemilist koostist. Töös on välja toodud 2010. aasta maasika ...
 • Värav 

  Reino, Reelika (2012)
  Käesolev projekt on koostatud Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri osakonna bakalaureusetööna. Projekt käsitleb Tartu vanalinnas Toomemäe nõlval Lossi ja Ülikooli tänavate ristmikul paiknevat Pirogovi nimelist roheala. ...
 • Tuuleparkide mõju veelindudele ja nende rändele Eesti näitel 

  Burtin, Viktoria (2012)
  Tuuleparkide arv suureneb nii mujal maailmas kui ka Eestis ning see on hakanud lindudele negatiivset mõju avaldama. Seda kinnitavad teadusartiklid, uurijate poolt kogutud andmed ja muud töös kasutatud eesti ja võõrkeelsed ...
 • ’’Elu nagu teatrtilaval’’ 

  Lumi, Liisa (2012)
  Käesolevas projektis on planeeritud Riia ja Väikekaare tänava vahelisele raudteeäärsele alale avatud elamurajoon ja avalik puhkeala, eesmärgiga edendada rajooni kasutatavust. Alale on juurdepääs mitmelt suurelt tänavalt ...
 • Abiootilise stressi füüsikaliste tegurite mõju ilutaimedele 

  Bachman, Kati (2012)
  Stressifaktorid mõjutavad ilutaimi linnapiirkondades põhjustades kahjulikku mõju kasvule ja õitsemisele, mis on nende esteetiline väärtus. Siiani puuduvad uurimused Eesti tingimustesse sobivate ilutaimede stressitaluvusest. ...
 • Taimekaitsevahendite jäägid Eestis tarbitavates maasikates ja õuntes 

  Järvi, Sirli (2012)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada milliseid taimekaitsevahendite jääke ning kui palju on leitud kodumaistes ja imporditud maasikates ja õuntes. Töö on kirjanduse põhine. Kasutatud on andmeid erinevatest ...
 • Raudteeäärse ala kujundusprojekt 

  Rennit, Piret (2012)
  Töö tulemusena on valminud läbi koostaja silmade projektlahendus, pakkudes välja ühe võimaluse, kuidas ala atraktiivseks muuta. Esiteks selgitan eelmisel semestril valminud projekti ülekannet praegusele projektalale. ...
 • Moodul - kujundusprojekt Tartu linnas 

  Leenurm, Janelle (2012)
  Lähteülesandeks on luua elukeskond Tartu linnas - Riia, Kastani, Võru, Väike kaare ja Raudtee tänavate vahelisele alale. Ala läbib raudtee, kus toimub ainult reisirongiliiklus ning transiitliiklus on viidud linnast välja. ...
 • Urban Pendulum 

  Virkus, Romet (2012)
  Käesolev bakalaureusetöö on valminud Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri osakonna poolt koostatud lähteülesande põhjal Tartus Raudtee, Kastani ja Riia tänava vahelisele alale. Töö autor valis ülesande lahendamiseks ...
 • Põlluribade mõju bioloogilisele mitmekesisusele põllumajandusmaastikul 

  Anderson, Kristjan (2012)
  Antud uurimustöö ülesandeks oli selgitada põlluribade olemust ja funktsioone ning uurida, kuidas need mõjutavad bioloogilist mitmekesisust. Põlluribad on osa meie ökosüsteemist ja maastikulisest fondist. Põlluribadel on ...
 • Kõljala Põllumajandusliku Osaühingu teravilja- ja rapsikasvatuse agromajanduslik analüüs 

  Vaher, Madis (2012)
  Varasemalt on koostatud uurimus ettevõtte söödatootmise agromajanduslikest näitajatest, kuid põhjalikumalt ei ole analüüsitud teravilja- ja rapsikasvatuse agrotehnoloogiat ja agromajanduslikku tasuvust. Bakalaureusetöö ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.