Viimati lisatud

 • Eesti geoportaalis paiknevate INSPIRE ruumiandmete võrdlus Maa-ameti geoportaali andmetega 

  Jegorkina, Ilona (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureuse töö eesmärgiks on on leida, millised on erinevused Euroopa ruumiandmete taristu INSPIRE jaoks loodud ja Eesti geoportaali kaudu kättesaadavaks tehtud ruumiandmete ning Eestis Maa-ameti geoportaali kaudu ...
 • The effect of bacterial fertilizer (Bacillus megatherium var. Phosphaticum) to phosphorus in the soil and phosphatase activity 

  Sednev, David (Eesti Maaülikool, 2017)
  Phosphorus is essential nutrient element for plants, which deficiency decrease crop yield. From total content of phosphorus in the soil only few is available to the plants, which cause scientist to search new method of ...
 • Reinu-Einari OÜ taimekasvatuse agro-ökoloogiline analüüs aastatel 2011-2016 

  Pärnpuu, Sandra (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud töö on koostatud Reinu-Einari OÜ andmete põhjal, kus üheks eesmärgiks oli anda ülevaade ettevõtte agro-ökoloogilisest tootmistegevusest, mille käigus analüüsitakse ettevõttes kasvatavate kultuuride saagikusi ja ...
 • Ravimtaimede kasutamine Eestis enne ja nüüd 

  Kutti, Villem (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ajaloolased on välja selgitanud, et juba sumerid kasutasid taimi enda ravimise eesmärgil. Isegi piiblis on mainitud ravimtaimede kasutamist. Väga olulised olid ravimtaimed ka vanade kreeklaste jaoks, kes pöörasid suurt ...
 • Kõrvenõgese (Urtica dioica L.) kasutusvõimalused maheviljeluses 

  Deniz, Angeliina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Maheviljeluses on sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine rangelt reguleeritud või keelatud, seega on oluline leida nendele efektiivseid alternatiivseid meetodeid. Kuna kõrvenõgest kasutatakse järjest rohkem ...
 • Keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste uuring jäätmetekke seisukohast Viljandi kooliõpilaste näitel 

  Klettenberg, Grete (Eesti Maaülikool, 2017)
  Bakalaureusetöö teemaks on uurida Viljandi elanike tarbimisharjumusi jäätmetekke seisukohast. Seda valdkonda ei ole Viljandimaal varasemalt uuritud. Bakalaureusetööl oli kolm eesmärki. Esiteks teada saada, kuidas on ...
 • Lakeniidu talu huumusbilansi analüüs 

  Kunnus, Priit (Eesti Maaülikool, 2017)
  Uurimistöö eesmärgiks on hinnata Lakeniidu talu huumusseisundi olukorda huumusbilansi kalkulaatori abil. Anda soovitused analüüsi tulemustest lähtuvalt ja analüüsida huumusseisundi olukorda soovituste sisseviimisel. ...
 • Eesti rahva hoiakud metsloomade rehabilitatsiooni suhtes ja arvamused sellest 

  Serg, Eliisabet (Eesti Maaülikool, 2017)
  Metsloomade rehabilitatsioon on üheks liigikaitse vormist. Rehabilitatsiooni eesmärgiks on loomade ravimine ja abistamine loomuliku seisundi tagamiseks ning loodusesse, liigi omasesse keskkonda, tagasi viimine. ...
 • AS Tartu Agro Vorbuse farmi piimatootmise analüüs aastatel 2014-2016 

  Koosapoeg, Egert (Eesti Maaülikool, 2017)
  Töö tausta kirjeldus: Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtte piimatootlikkust ning sööda (sh. maisisilo) mõju piima tootlikkusele ja kvaliteedinäitajatele. Täiendav eesmärk on koostada majanduslik ...
 • Keskkonnaterminite tulek eesti keelde ning nende areng 

  Voll, Karen Katri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keeleteaduse üheks osaks on oskuskeel, mis sisaldab endas kindla valdkonnaga seonduvaid erialatermineid. Kuna keskkonnaküsimused muutuvad praeguses ühiskonnas järjest päevakohasemaks, on oluline, et keskkonnaoskuskeel ...
 • Eesti käokeelte populatsioonide analüüs Lääne-Eestis 

  Rebane, Maris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Eestis on levinud kahte liiki käokeeli – rohekas käokeel (P. chlorantha) ja kahelehine käokeel (P. bifolia). Üldiselt on käokeeled üsna tundlikud kasvukohtade kinnikasvamise suhtes ning seetõttu on nende arvukus ...
 • Loodusturismi arenguvõimalusi Värska vallas 

  Saar, Helen (Eesti Maaülikool, 2017)
  Värska vallas on probleemiks loodusturismi ühtse kontseptsiooni puudumine ning loodusturismi objektide vähene potentsiaali kasutamine. Töö eesmärgiks on kaardistada Värska vallas olevate loodusturismi objektide olukord, ...
 • Taimepopulatsioonide taastamispraktika Euroopas 

  Väli, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Taimepopulatsioonide taastamispraktikaga tegeleb taastamisökoloogia, mille eesmärgiks on taastada ja säilitada ökosüsteemide tasakaalu ning aidata kaasa muutmaks neid jätkusuutlikeks. Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade ...
 • Looduskaitse valdkonna õigusrikkumised Põlvamaal 2004-2016 

  Tamuri, Gretta (Eesti Maaülikool, 2017)
  Keskkonnaalane järelevalve jaguneb kolmeks põhivaldkonnaks: keskkonnakaitse, looduskaitse ja kalakaitse, peamiseks järelevalveasutuseks on Keskkonnainspektsioon. Keskkonnainspektsioon menetles kümne aasta jooksul (2004-2014) ...
 • Puhkealad kui kaitsealad 

  Selgis, Raimo (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev töö annab ülevaate kaitsealade ja puhkealade ajaloolisest kujunemisest, puhkeja kaitsealade omavahelisest kattumisest ning tänapäevastest puhkealadest, mis on just puhkefunktsiooni silmas pidades loodud. Teksti ...
 • Eesti käokeelte seemnekvaliteedi analüüs erinevates kasvukohtades 

  Teder, Kristi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käpalised on suure bioindikatsioonilise väärtusega, mistõttu looduskaitseliste aspektide kõrval tehakse üha enam uurimustöid ka käpaliste ökoloogia ja füsioloogia vallas. Juba Ch. Darwin uuris orhideede tolmlemiskohast ...
 • Toidujäätmete biogaasi tootlikkus 

  Tilk, Annette (Eesti Maaülikool, 2017)
  Toidujäätmed on maailmas aina kasvav probleem, millele on hakatud üha enam tähelepanu pöörama. Toidujäätmete kasutamine biogaasi tootmiseks võib olla üheks võimalikuks lahenduseks vältimatute toidukadude käitlemiseks ja ...
 • Õpilaste ja õpetajate arvamus loodusõpetuse aine õpetamisest linna-ja maakooli näitel 

  Järv, Doris (Eesti Maaülikool, 2017)
  Jätkusuutliku arengu seisukohast on keskkonnahariduse andmine väga tähtis. Hetkel on probleemiks, et maakoolidel ei ole selliseid võimalusi keskkonnahariduse andmiseks kui linnakoolidel. Peamiselt õpetatakse loodusega ...
 • Habemiku Grupi ettevõtete rajatava kuivati tasuvusanalüüs 

  Rässa, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesolev lõputöö annab ülevaate Habemiku Grupi tootmise hetkeolukorrast. Tegu on ettevõtteid koondava grupiga, mille tootmispinnaks on hetkel ligikaudu 1300 ha. Ülevaade antakse grupi praeguste tootmismahtude ja kasutatava ...
 • Awakening 

  Kipp, Johanna (Eesti Maaülikool, 2017)
  Ülesandeks on tegeleda Tartu äärealaga (Hiinalinn), mis on ümbritsetud elamualadega, avaliku ruumiga, aiamaadega ning kasutatud endise nõukogudeaegse sõjaväe alana. Tuleb arvesse võtta koha iseärasusi ning sellest tulenevalt ...

Vaata veel


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.